Težište

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila

sl 126

Koristeći Varinjonovu teoremu o momentu rezultante pisanu za tačku A na napadnoj liniji rezultante.

10.1

Težište tela

Telo koje se nalazi u polju Zemljine teže, na njegov svaki delić deluje sila privlačenja, sila Zemljine teže.

sl 127

Polje Zemljine teže je homogeno ako se predpostvi da su dimenzije tela male u odnosu na dimenzije Zemlje, tada se smatra da su sve sile privlačenja međusobno paralelne i nepromenljive po intezitetu, pri bilo kom položaja tela u odnosu na Zemlju.
Geometrijska tačka kroz koju prolazi napadna linija rezultante sila Zemljine teže svih delića tela pri bilo kom položaju tela u prostoru, naziva se težište tela.

Guldinove teoreme

Teorema 1 : Površina koja nastaje obrtanjem luka ravne krive oko ose koju luk ne preseca, a koja pripada ravni krive, jednaka je proizvodu dužine datog luka i dužine puta koji pređe njegovo težište pri tom obrtanju. sl 136, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64

Teorema 2 : Zapremina koja nastaje obrtanjem ravne figure oko ose koja je ne preseca, a koja pripada ravni figure, jednaka je proizvodu površine ravne figure i dužine puta koji pređe težište ravne figure pri tom obrtanju. sl 137, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69


 

Podeli