Tražnja novca i monetarna ravnoteža

Realna ravnoteža

Realna ravnoteža je ravnoteža na tržištu dobara i usluga. Postiže se u situacijama kad su realne investicije jednake štednji(I=S), uz pretpostavku ravnotežnog budžeta.

Ukupna proizvodnja = ukupna potrošnja

Y – dohodak – ukupna proizvodnja dobara u određenom vremenskom periodu (najčešće jedna godina) u granicama jedne zemlje

C – lična potrošnja

I – investicije privrede u osnovna stedstva i kapital, kupovina nekretnina od strane preduzeća

G – državna potrošnja

 
NX – neto izvoz  

– investicije se vezuju za promenu kamatne stope. Viša kamatna stope, manje investicije i obrnuto.

Tražnja za novcem

Postoje tri osnovna motiva tražnje za novcem:

  • transakcioni motiv koji podrazumeva držanje novca za potrebe obavljanja planiranih transakcija,
  • opreznosni motiv koji podrazumeva potrebu za držanjem novca radi obavljanja neplaniranih transakcija(npr, kupujemo neki proizvod koji je na akciji a inače nismo planirali da ga kupimo),
  • špekulativni motiv koji podrazumeva tražnju za novcem kao oblikom finansijkse imovine.

Ova tri motiva prenose se na zasebne tražnje za novcem.

Transakciona tražnja za novcem

Transakciona tražnja obuhvata prva dva motiva tražnje za novcem.

U odnosu na nominalni ili realni dohodak

Y – nivo dohotka.

Lt– transakciona tražnja.

Viši dohodak znači i više transakcija.

U odnosu na kamatnu stopu

Pri veoma visokim nivoima kamatne stope transakciona tražnja se smanjuje , tj. onaj deo koji je povezan za opreznosni motiv.

Transakciona tražnja neće reagovati na promene kamatne stope.

 

Primer: ako se dohodak poveća sa Y1 na Y2, kako će reagovati transakciona tražnja za novcem u odnosu na kamatnu stopu?

  • U slučaju rasta dohotka kriva transakcione tražnje se pomera desno, a u slučaju pada dohotka, levo.

Špekulativna tražnja za novcem

Ls– špekulativna tražnja za novcem.

Što je viši nivo kamatne stope, viši su i oportunitetni troškovi i obrnuto.

Po Kejnsu, finansijska imovina se deli na novac(M) i obveznice(O).

Očekivanja:

Ako su kamatne stope iznad trenda, očekujemo da će u budućnosti doći do njihovog pada a time i do rasta cena obveznica.

Ako su kamatne stope ispod trenda, očekujemo da će doći do njihovog rasta što će smanjiti cenu obveznica.

Kriva ukupne tražnje za novcem

– realna količina novca.

Tražnja se odnosi na realnu količinu novca.

Md1= Ls+Lt(Y1) → zbir transaktivne i špekulativne tražnje u odnosu na dohodak 1

Md2= Ls+Lt(Y2) → zbir transaktivne i špekulativne tražnje u odnosu na dohodak 2

 

Podeli