Tužba

Tužba je radnja koje pokreće parnični postupak. To je pismeni podnesak kojim tužilac traži od suda zaštitu nekog svog subjektivnog prava protiv optuženog. Ovaj dokument ima za cilj da pruži detaljan uvid u proces podnošenja tužbe, njene osnovne elemente, kao i primere situacija u kojima se tužbe često koriste.

Strane u sporu

Pre nego što pređemo na detalje o tužbi, važno je identifikovati strane u sporu. Tužilac je osoba ili organizacija koja podnosi tužbu, dok je optuženi osoba ili organizacija protiv koje je tužba podneta.

Osnovni podaci o tužiocu i tuženom, kao što su njihova imena, adrese i kontakt informacije, moraju biti jasno navedeni u tužbi kako bi se omogućila pravilna identifikacija stranaka u postupku.

Razlozi za podnošenje tužbe

Tužba se može podneti iz različitih razloga, a u njih spadaju:

 • Povreda ugovora – ovo je čest razlog za podnošenje tužbe. Ona se može podneti kada jedna strana nije ispunila svoje obaveze prema ugovoru ili je povredila uslove ugovora.
 • Povreda prava – kada se smatra da su prava pojedinca ili organizacije povređena, može se podneti tužba radi njihove zaštite. Ovo može uključivati povredu građanskih, ljudskih ili intelektualnih prava.
 • Naknada štete – u slučajevima kada je neko pretrpeo štetu ili gubitak zbog postupka druge strane, može se podneti tužba radi naknade štete.
 • Zaustavljanje nezakonitih postupaka – tužba se takođe može koristiti kako bi se zaustavili nezakoniti postupci ili aktivnosti druge strane.
 • Razvod i starateljstvo – u porodičnom pravu, tužba za vršenje roditeljskog prava i tužba za razvod braka primer su koji se često viđa u parničnom postupku
 • Kršenje zakona – ukoliko je osoba ili organizacija optužena za kršenje zakona, može biti podneta tužba kako bi se postigla pravda.

Sadržaj tužbe

Tužba mora da sadrži određene elemente kako bi bila pravno valjana i prihvaćena od suda. Ovi elementi uključuju:

 • Naslov tužbe – naslov tužbe mora jasno da naznači da se radi o pravnoj tužbi i da identifikuje strane u sporu.
 • Opis činjenica – tužba treba detaljno da opisuje sve relevantne činjenice koje dovode do podnošenja tužbe. Ovo uključuje jasno opisivanje toga šta se tačno dogodilo, kada se dogodilo i gde se dogodilo.
 • Pravni osnov – tužba treba da navede pravni osnov na osnovu kojeg se podnosi. Na primer, ako se ona odnosi na povredu ugovora, treba citirati odgovarajuće delove istog.
 • Zahtevi tužioca – tužba treba da sadrži jasne zahteve ili potraživanja tužioca. Na primer, ako se traži nadoknada štete, treba navesti tačan iznos.
 • Dokazi – tužba može sadržati spisak dokaza ili informacija koje će tužilac koristiti kako bi podržao svoj slučaj.
 • Molba za sudsku zaštitu – na kraju tužbe, obično se podnosi molba sudu za odgovarajuću sudsku zaštitu. Ovo može uključivati zaustavljanje nezakonitih aktivnosti ili naređenje tuženom da nadoknadi štetu.

Pored ovih bitnih elemenata ona može da sadrži i sporedne: predlog presude, predlog za obezvređenje dokaza, za izricanje privremene mere i slično.

Procesne pretpostavke

Procesne pretpostavke su uslovi koji treba da postoje da bi procesni odnos bio punovažno zasnovan, da bi se punovažno razvijao i punovažno okončao.

Opšte procesne pretpostavke su:

 1. Sud: nadležnost suda (stvarna i mesna, za rešavanje određenih predmeta), njegov pravilan sastav i objektivnost
 2. Stranke: postojanje stranke, stranačka sposobnost, parnična sposobnost, uredno zastupanje, procesna legitimacija (stranka koja pokreće postupak mora da ima stranačku sposobnost da ima pravni interes za zaštitu nekog prava, treba da je navedeno ako ima zastupnika)
 3. Tužba: ona mora da bude uredna, zakonom dopuštena, sa jasno izraženim zakonom, sa neophodnim podacima i podneta u roku
 4. Predmet spora: načelo rimskog prava – lat. NE BIS IN IDEM (ne dvaput u istom); vodi se računa o tome da li je radi rešavanja ovog predmeta već pokrenut postupak pred nekim drugim organom i da li je o ovom predmetu već pravosnažno odlučeno

Vrste tužbi

Prema vrsti zaštite koju tužilac zahteva, ona može biti:

 1. Kondemnatorna – ona kojom se od suda zahteva da tuženog osudi na određenu činidbu, odnosno da nešo da, da nešto učini ili da nešto trpi
 2. Deklarativna – ona kojom se od suda zahteva utvrđenje postojanja ili nepostojanja određenog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave (npr. pravo na nasledstvo)
 3. Preobražajna, konstitutivna – ona kojom se od suda zahteva promena određenog pravnog odnosa (npr. tužba za razvod braka)

Zastarelost potraživanja

Zastarelost potraživanja je koncept koji određuje vremenski period u kojem se određena pravna radnja, kao što je podnošenje tužbe za naplatu duga ili ostvarivanje nekog drugog prava, mora ostvariti.

Ako se potraživanje ne ostvari u roku propisanom za zastare, gubi se pravo na njegovo ostvarivanje i tužba se može odbaciti.

Kako na ove rokove sud ne pazi po službenoj dužnosti već po prigovoru stranke (dužnika) u postupku, neophodno je, do zaključenja glavne rasprave, da se istakne prigovor zastarelosti, kako bi sud presudom odbio tužbeni zahtev.

Tužba je važan instrument u pravnom sistemu koji omogućava pojedincima i organizacijama da ostvare svoja prava ili zaštite svoje interese. Podnošenje tužbe zahteva pažljivu pripremu, uključujući sakupljanje dokaza i detaljno opisivanje činjenica. Pravilno podnošenje tužbe i praćenje sudskog postupka ključno je za postizanje pravde i zaštite prava u pravnom sistemu.

Podeli