Učiteljski fakultet u Beogradu

Skupština Republike Srbije, 1. jula 1993. godine, usvaja Zakon o učiteljskim fakultetima u Republici Srbiji, te na taj način Učiteljski fakultet u Beogradu iste godine, 30. septembra, počinje sa svojim radom. Dana 9. oktobra 1997. godine diplomirali su prvi studenti Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Fakultet organizuje poslediplomske, magistarske i specijalističke studije iz didaktičko-metodičkih nauka.

Obrazovanje učitelja u Srbiji ima dugu tradiciju i ono traje punih 180 godina. Pamte se tri datuma u razvoju obrazovanja učitelja: januara 1871. godine počinje sa radom Učiteljska škola u Srbiji, sa sedištem u Kragujevcu. Godine 1878. ona je preseljena u Beograd, dok je 1812. godine osnovana Prva srpska Učiteljska škola u Sent Andreji, koja je 1816. godine preseljena u Sombor. Učiteljska škola u Beogradu deluje od 1878. godine, sa prekidima u ratnim godinama, sve do septembra 1972. godine.

1972. godine započela je sa radom Pedagoška akademija u Beogradu, a za proteklih dvadeset godina u njoj je diplomiralo hiljadu nastavnika razredne nastave.

Organizacija fakulteta

Na fakultetu postoji 9 katedri i to:

 1. Katedra za srpski jezik, književnost i metodiku srpskog jezika i književnosti
 2. Katedra za matematiku i metodiku nastave matematike
 3. Katedra za didaktiku
 4. Katedra za metodiku nastave prirode i društva
 5. Katedra za pedagogiju i psihologiju
 6. Katedra za filosofiju i društvene nauke
 7. Katedra za metodike umetničkih predmeta
 8. Katedra za metodiku fizičkog vaspitanja
 9. Katedra za rumunski jezik (kao maternji jezik) i strane jezike

Osim u Beogradu, Učiteljski fakultet ima još dva odeljenja u Vršcu i Novom Pazaru.

Osnovne akademske studije

Studijski programi i trajanje studija

Studijski programi za obrazovanje učitelja i za obrazovanje vaspitača su akreditovani studijski programi koji traju 4 godine (8 semestara, 240 ESPB). Student koji položi sve ispite iz predmeta utvrđenih Nastavnim planom osnovnih studija i položi diplomski ispit, stiče visoko obrazovanje i stručni naziv: profesor razredne nastave.

Učiteljski fakultet u Beogradu vrši nastavu za oba studijska programa, dok Odeljenja u Vršcu i Novom Pazaru drže nastavu samo za studijski program za obrazovanje učitelja. U Vršcu se studenti mogu opredeliti za modul na rumunskom jeziku.

Prijemni ispit i upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da se upišu kandidati koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od 4 (četiri) godine.

Pre prijemnog ispita, vrši se provera sklonosti i sposobnosti (govorne, muzičke i fizičke), koja je eliminatornog karaktera.  Ispunjenost posebnih uslova u pogledu fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu: posebnog ispita, lekarskog uverenja i uverenja logopeda o govornim sposobnostima kandidata.

Provera govornih sposobnosti obuhvata artikulaciju glasova, posebno teških suglasničkih grupa, razložno čitanje i akcentovanje teksta. Provera muzičkih sposobnosti obuhvata pevanje pesme po slobodnom izboru, reprodukovanje zapamćenih ritmičkih i melodijskih motiva, a provera fizičkih sposobnosti je provera opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti pojedinih delova tela.

Kandidati na prijemnom ispitu polažu test iz srpskog jezika i književnosti i test iz opšte kulture i informisanosti.

Broj mesta za upis

Fakultet prima 440 studenata, od čega:

 • za usmerenja obrazovanje učitelja i obrazovanje vaspitača u Beogradu, prima po 140 studenata po studijskom programu (95 budžet i 45 samofinansiranje) odnosno, 280 ukupno.
 • Odeljenje u Vršcu prima ukupno 80 studenata (45 iz budžeta i 35 samofinansirajućih).
 • Odeljenje u Novom Pazaru prima ukupno 80 studenata, 50 koji se finansiraju iz budžeta i 30 samofinansirajućih.

Školarina za osnovne akademske studije

Školarina za 2017/2018. godinu za obim od 60 ESPB iznosi 99.000,00 din za studente koji su državljani Republike Srbije.

Za strane državljane, školarina iznosi 2.000 evra.

Master akademske studije na Učiteljskom fakultetu

Studijski programi i trajanje studija

Master akademske studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu traju 1 godinu (2 semestra, 60 ESPB). Postoje 2 studijska programa: master studijski program za obrazovanje master učitelja i master studijski program za obrazovanje master vaspitača.

Nakon završenih master studija i odbrane master rada, stiče se zvanje master učitelj ili master vaspitač.

Prijemni ispit i upis

Na master akademske studije može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju na kojima je steklo 240 ESPB.

Kandidati koji su završili Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu mogu da konkurišu bez polaganja prijemnog ispita. Ostali kandidati, koji nisu završili Učiteljski fakultet, a završili su osnovne studije u trajanju od 4 godine (240ESPB), moraju da polažu diferencijalne ispite, a minimum prosek sa osnovnih akademskih studija mora da bude 8 (osam).

Broj mesta

Broj mesta za obrazovanje master učitelja je ukupno 200 (22 koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 178 samofinansirajućih), dok je za obrazovanje master vaspitača ukupno 90 (8 budžet i 72 samofinansiranje).

Školarina

Svi studenti koji su polagali diferencijalne ispite imaju status smofinansirajućih studenata.

Školarina za državljane Republike Srbije za 2017/2018. akademsku godinu iznosi 132.000 RSD, dok za strane državljane iznosi 2.600 evra.

Doktorske studije

Studijski programi i trajanje studija

Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu organizuje se samo jedan modul na doktorskim studijama: metodika razredne nastave, a u 3 modula:

 • Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
 • Metodika nastave prirode i društva
 • Metodika nastave matematike

Doktorske studije traju 3 godine (180 ESPB). Nakon završenih doktorskih studija stiče se naziv: doktor nauka – metodika razredne nastave

Prijemni ispit i upis

Za upis na doktorske studije potrebno je poznavanje barem jednog stranog jezika.

Doktorske studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu mogu upisati studenti koji su završili

 • master akademske studije sa najmanje 300 ESPB i opštom prosečnom 8 sa master i osnovnih studija, prosečnom ocenom 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul
 • master akademske studije sa najmanje 300 ESPB i opštom prosečnom 8 sa master i osnovnih studija, prosečnom ocenom 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul i ostvarene naučne radove: 3 samostalno objavljena rada u časopisima sa liste resornog Ministarstva pre upisa na doktorske studije, ako mu na predlog Veća doktorskih studija, Nastavno naučno veće odobri upis.

Studenti koji su završili master akademske studije na drugim, srodnim fakultetima, mogu upisati doktorske studije nakon polaganja diferencijalnih ispita.

Broj studenata

Doktorske studije može upisati ukupno 9 kandidata, od čeka 2 na teret bužeta i 7 samofinansirajućih.

Školarina

Visina školarine za studente koji su državljani Republike Srbije iznosi 168.000 RSD, dok za strane državljane iznosi 3.000 evra.

slika


KONTAKT
Adresa: Kraljice Natalije 43 i Ljutice Bogdana 46.
Telefoni: 011/3615-225, 011/3679-227, 011/2686-787
Nastavno odeljenje u Novom Pazaru: 020/ 320-744
Nastavno odeljenje u Vršcu: 013/831-628
E-mail: dekanat@uf.bg.ac.rs

Podeli