Banja luka ili Banjaluka – Kako se piše

Odgovor na pitanje da li se piše Banja luka ili Banjaluka glasi : ispravno je Banjaluka. Međutim, ovaj toponim može se još i pisati Banja Luka. Pojašnjenje zašto je tako možete saznati u sledećim redovima.

Objašnjenje zašto se piše Banjaluka

Banjaluka ili Banja Luka je grad u Bosni i Hercegovini, koji, kao što vidimo, ima dve varijante pisanja, ali i izgovora. Varijanta Banjaluka ponaša se kao jedna reč, tj. piše se spojeno jer ima jedan akcenat (dugouzlazni na slogu LU). Prisvojni pridev od ove reči glasi banjalučki.

Promena ove reči kroz padeže izgleda ovako: Banjaluka, Banjaluke, Banjaluci, Banjaluku, Banjaluko, Banjalukom, Banjaluci.

Primer pravilne upotrebe ovog toponima:

Banjaluka je grad u Bosni i Hercegovini.

Objašnjenje zašto se piše Banja Luka

Banja Luka, druga varijanta ovog toponima, izgovara se kao dve zasebne reči (Banja ima dugosilazni akcenat na prvom slogu i postakcenatsku dužinu na drugom slogu, a Luka ima dugouzlazni akcenat na prvom slogu). Pošto su u pitanju dve odvojene reči, onda se obe i menjaju po padežima. Prisvojni pridev od ovog oblika glasi banjolučki.

Predstavićemo oblika Banja Luka po padežima glasi ovako: Banja Luka, Banje Luke, Banjoj Luci, Banju Luku, Banjo Luko, Banjom Lukom, Banjoj Luci.

Primer pravilne upotrebe ovog toponima:

Banja Luka je rodni grad moje najbolje drugarice.

Nadamo se da je razjašnjena vaša dilema da li se piše Banja luka ili Banjaluka, te da više nećete imati problema prilikom upotrebe ovog toponima u pisanju.

Podeli