adl adl

Šta je zapravo čuveni „BIRO“

0

Ako ste mladi i živite u Srbiji neizostavno je da ćete u svakodnevnom govoru često čuti pominjanje popularnog BIROa. Neki će vam reći da se na BIRO prijavite zbog zaposlenja, drugi će vas savetovati da to učinite zbog zdravstvenog osiguranja ili Bus plus kartice, ali da li zaista znate šta je zapravo čuveni “BIRO”? Ako je vaš odgovor negativan, onda sve informacije pronađite u nastavku teksta.

Mladić koji traži posao

Sadržaj:

Šta označava reč “BIRO”?

“Biro” je imenica koja označava kancelarijsko osoblje, kancelariju, odeljenje, nadleštvo, pisarnicu ili pisaći sto.

U svakodnevnom govoru, reč “BIRO” koristi se da označi Nacionalnu službu za zapošljavanje.

Šta je Nacionalna služba za zapošljavanje?

NSZ je moderan javni servis koji pruža usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji.

Početkom delovanja javne službe zapošljavanja u Srbiji smatra se 14. decembar 1921. godine, kada je objavljen jedan od prvih propisa kojima se reguliše oblast zapošljavanja – „Zakon o zaštiti radnika“.

Nacionalnu službu za zapošljavanje čine Direkcija, dve Pokrajinske službe, 34 filijale, 21 služba i više od 120 ispostava u svim okruzima u Republici Srbiji.

Ukoliko ste nezaposleni, želite da promenite ili otpočnete sopstveni posao ili vam je potreban savet u vezi sa zapošljavanjem, obratite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Ko je odgovoran za Nacionalnu službu za zapošljavanje?

Vlada Republike Srbije svojim rešenjem imenuje, na period od četiri godine, članove Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

Odbor ima sedam članova – četiri člana, uključujući i predsednika, predlaže ministar nadležan za poslove zapošljavanja, dok tri člana predlaže Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije.

Upravni odbor, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, upravlja radom Nacionalne službe, donosi statut i opšte akte, godišnji program rada, finansijski plan i završni račun Nacionalne službe, usvaja izveštaj o radu, odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava i podnosi nadležnom ministarstvu izveštaje o radu.

Upravni odbor, takođe, imenuje i razrešava zamenika direktora Nacionalne službe na predlog direktora Nacionalne službe, imenuje i razrešava direktora Pokrajinske službe na predlog nadležnog organa AP Vojvodina, zaključuje ugovor o radu, odnosno ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa direktorom Nacionalne službe, donosi odluke o korišćenju i raspolaganju pokretnom i nepokretnom imovinom Nacionalne službe.

U nadležnosti Upravnog odbora je i donošenje plana javnih nabavki, davanje mišljenja na sporazum o učinku, obrazovanje komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tela. Po potrebi, donosi poslovnik o radu i utvrđuje mesečnu naknadu članovima, osim ukoliko je naknada utvrđena odlukom Vlade, donosi odluke o otpisu potraživanja i obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima Nacionalne službe.

Prijava na biro i potrebna dokumentacija

Gde se prijaviti?

Prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje obavlja se lično, u organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu prebivališta, odnosno mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.

Sve službe u Beogradu

Na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da se prijave:

  1. nezaposleni koji traži posao – lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje.
  2. zaposleni koji traži promenu zaposlenja – lice koje je u radnom odnosu ili je na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje aktivno traži promenu zaposlenja i vodi se na evidenciji lica koja traže promenu zaposlenja
  3. druga lica koje traže zaposlenje –  lice starije od 15 godina života koje traži zaposlenje, a koje se ne može smatrati nezaposlenim ili licem koje traži promenu zaposlenja (učenici, studenti, penzioneri, lica kojima miruju prava iz radnog odnosa i drugi).

Nezaposlena lica prijavom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ostvaruju pravo na:

 • obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 • posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu
 • profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere
 • učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa svojim potrebama i potrebama tržišta rada.

Dokumenta za prijavu na biro

Da biste bili evidentirani na biro za zapošljavanje potrebna su vam određena dokumenta. Pogledajte šta je sve potrebno od dokumenata za prijavu na biro rada.

Osnovna dokumentacija za prijavljivanje:

 • lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i podacima o licu izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u kojoj postoji podatak o prebivalištu lica
 • dokaz o školskoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (original dokumenta na uvid)
 • akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu)
 • drugi dokazi u skladu sa zakonom (uverenja, potvrde, izjave).

Dodatna dokumentacija za osobe sa invaliditetom:

 • dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Dokumentacija koju podnose strani državljani:

 • lična karta za strance, nostrifikovana diploma (stalno nastanjenje)
 • pasoš i nostrifikovana diploma (privremeni boravak).

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja i ugovor o radu.

Drugo lice koje traži zaposlenje uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja:

 • učenici i studenti – potvrdu o statusu
 • penzioneri – dokaz/rešenje o penzionisanju
 • lica kojima miruju prava iz radnog odnosa – dokaz/rešenje o mirovanju radnog odnosa.

Kako zapravo izgleda prijava na BIRO?

Mladi i nezaposleni ljudi često su u zabludi i imaju pogrešne informacije o tome šta BIRO za zapošljavanje može, a šta ne može učiniti za njih.

Procedura je sledeća:

Nakon što steknete određeno obrazovanje, odnosno, završite osnovnu školu, srednju školu ili fakultet, prikupite potrebna dokumenta, zatim se prijavite na BIRO sa ciljem da imate određene povlastice u vidu zdravstvenog osiguranja ili Bus plus kartice za nezaposlene, dok tražite posao.

Odete u filijalu, uglavnom postoji šalter na koji se javljate (ne bi trebalo da ima gužve). Kažete da se prijavljujete prvi put, službenik uzima vaše podatke, diplome itd. Dobijate knjižicu na kojoj je upisan datum prvog info razgovora, broj savetnika i sl. I sa tom knjižicom uvek idete na biro.

knjižica za biro

Prilikom prijave, BIRO vam dodeljuje savetnika kod koga se javljate na svaka 3 meseca, sve do trenutka kada se zaposlite i kada vam BIRO vam više ne bude potreban.

Uglavnom odmah sutradan zakazuju prvi info razgovor, gde vas savetnik ispituje detaljno o prethodnim radnim iskustvima, volontiranjima, praksama i slično, i pita gde i šta bi radili. Kaže vam da se registrujete na njihov sajt, i onda vam zakažu naredno javljanje za 3 meseca, i to ne smete da propustite, inače vas sklanjaju s liste.

Savetnik za zapošljavanje tokom individualnog razgovora sa vama nastoji da prikupi sve podatke potrebne za procenu vaše zapošljivosti – obrazovanje, radno iskustvo, zanimanje, kompetencije, posebna znanja i to upoređuje sa stanjem na tržištu rada. Veoma su važna vaša interesovanja jer ona predstavljaju parametar na osnovu kojeg znaju u kojim zanimanjima može da posreduje za vas.

Prijava na biro nakon diplome

Diplomirali ste i želite da se prijavite na biro? Postupak se ne razlikuje od opisanog, jedino što ćete sa sobom od dokumenata poneti diplomu ili uverenje o diplomiranju.

Ono što treba da znate ako ste planirali da se prijavite na biro radi izdavanja BUS plus kartice za nezaposlene je:

Pravo na povlašćenu BusPlus karticu za nezaposlena lica, ostvaruju jedino lica koja imaju prebivalište na teritoriji Beograda (adresa u ličnoj karti je u Beogradu), a takođe moraju biti prijavljena u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji Beograda.

Šta se dobija prijavom na biro?

Neretko se nezaposleni javljaju na BIRO sa idejom da će tako momentalno dobiti posao, bez potrebe da se potrude i da traže, što se zaista može desiti, ali ne tako često. Zato, budite realni i ne očekujte da BIRO učini čuda bez vašeg angažovanja.

zapošljavanje

U slučaju da propustite rok koji je predviđen da se redovno javite na BIRO, postoji sankcija u vidu zabrane prijavljivanja narednih 6 meseci. Međutim, ako vam se zaista desi da zakasnite sa prijavom, svakako se javite savetniku, jer na nekim opštinama ove sankcije ne važe striktno.

Deo individualnog plana je i dnevnik traženja posla.

U ovaj dnevnik vi precizno beležite svoje aktivnosti, kao i njihov rezultat i donosite ga na uvid vašem savetniku. Naš savet je da precizno unosite podatke u vaš dnevnik, jer podaci iz vašeg dnevnika mogu biti idealan vodič za vašeg savetnika prilikom traženja mogućnosti za vas.

Značajno je da redovno prijavljujete svaku promenu, od promene adrese do nove obuke koju ste prošli, kako bi posredovanje za vas bilo što efikasnije.

BIRO je takođe tu da bude posrednik između poslodavaca, koji se javljaju BIROu i traže pomoć u posredovanju i nezapolsenih koji su u evidenciji BIROa.

Kada se raspiše konkurs za novo radno mesto na nekoj poziciji, poziva vas vaš savetnik i nudi vam informaciju o poslu za koji posedujete određene kvalifikacije. Ako je to posao koji tražite, u dogovoru sa savetnikom pristajete da odete na razgovor za upravo taj posao.

Takođe, BIRO nudi i:

 • savetovanje u procesu traženja posla,
 • informacije o slobodnim mestima,
 • obuku za aktivno traženje posla,
 • klub za traženje posla, stručnu obuku i stručno osposobljavanje,
 • javne radove,
 • program samozapošljavanja,
 • subvencije za samozapošljavanje,
 • obuke za pokretanje sopstvenog biznisa,
 • profesionalnu rehabilitaciju,
 • mere podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Savetovanje u procesu traženja posla

Profesionalno savetovanje obavlja se individualno, na osnovu ličnog zahteva (neophodno je zakazati termin) i/ili uputa savetodavca.

Usluge Centru za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje:

 • aktuelne informacije o svetu rada, obrazovanja i zapošljavanja
 • samouslužni sistem za informisanje i procenu ličnih kapaciteta i profesionalnih interesovanja
 • pristup internetu i pretraživačima slobodnih radnih mesta
 • pomoć u planiranju karijere
 • pristup elektronskim i štampanim publikacijama

Sve dodatne informacije o ovoj usluzi možete naći  u Centru za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS).

Edukacija koju BIRO nudi

student čita knjigu za stolom

Uključivanjem u programe dodatnog obrazovanja i obuke dobijate priliku da steknete nova znanja i tako povećate svoje šanse u pronalaženju posla.

U ponudi su besplatni programi  dodatnog obrazovanja:

 1. Stručna praksa
 2. Sticanje praktičnih znanja
 3. Klubovi za aktivno traženje posla
 4. Prekvalifikacija i dokvalifikacija
 5. Obuka za započinjanje sopstvenog posla
 6. Obuke za aktivno traženje posla
 7. Obuke za potrebe tržišta rada
 8. Obuke na zahtev poslodavca
 9. Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih…

Pored sticanja novih znanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i njeni zaposleni mogu vam potpuno besplatno pomoći da naučite da se najbolje predstavite poslodavcu na razgovoru za posao, da napišete dobar CV i propratno pismo.

Program samozapošljavanja

Ako želite da postanete preduzetnik i da sami odlučujete o svom angažovanju i zaradi, a ujedno imate ideju i potrebna vam je finansijska podrška, onda je ovo usluga BIROa na koju možete da se oslonite.

Čitanje novina o biznisu

Kako biste se prijavili za program samozapošljavanja, potrebno je da lično odete u Nacionalnu službu za zapošljavanje i prijavite se za obuku za započinjanje sopstvenog posla  i proverite održivost svoje poslovne ideje.

Postoje dve vrste subvencija za koje se možete prijaviti:

 1. Subvencija za samozapošljavanje
 2. Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje

U poslovnim centrima BIROa nezaposleni i viškovi zaposlenih mogu da se informišu o pravnom obliku samostalne delatnosti, postupku registracije radnje ili preduzeća, poreskim i drugim finansijskim obavezama, načinu izrade biznis plana, mogućnostima za ostvarivanje prava na subvenciju za samozapošljavanje, mogućnostima za ostvarenje prava na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje.

Subvencija za samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
 • završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
 • izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
 • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Sve dodatne informacije o subvenciji za zapošljavanje, poput dokumentacije i procedure dobijanja ove pogodnosti, možete pronaći ovde.

Službe biroa na teritoriji Beograda

Biro za zapošljavanje Novi Beograd

 • Adresa: Bulevar Maršala Tolbuhina 42,
 • Telefon: 011/2606-790, 011/3121-901

Biro za zapošljavanje Beograd centar

 • Adresa: Gundulićev venac 23-25,
 • Telefon: 011/2929-295, 011/2929-244

Biro za zapošljavanje Palilula

 • Adresa: Gundulićev venac 23-25,
 • Telefon: 011/2929-291

Biro za zapošljavanje Rakovica

 • Adresa: Bogdana Žerajića 24a,
 • Telefon: 011/3511-902, 011/3510-533

Biro za zapošljavanje Voždovac

 • Adresa: Koste Abraševića 10,
 • Telefon: 011/2412-721, 011/2411-487

Biro za zapošljavanje Zemun

 • Adresa: Prvomajska 8,
 • Telefon: 011/2611-590, 011/3165-394

Biro za zapošljavanje Zvezdara

 • Adresa: Vojvode Šupljikca 31a,
 • Telefon: 011/2453-997, 011/2453-054

Biro za zapošljavanje Čukarica

 • Adresa: Turgenjevljeva 12,
 • Telefon: 011/3541-886, 011/3541-870

Biro za zapošljavanje Mladenovac

 • Adresa: Kralja Petra I 88,
 • Telefon: 011/8230-121, 011/8236-099

Biro za zapošljavanje Obrenovac

 • Adresa: Vojvode Mišića 190,
 • Telefon: 011/8721-120, 011/8720-605

Biro za zapošljavanje Grocka

 • Adresa: Bulevar Oslobođenja 22,
 • Telefon: 011/8500-928, 011/8500-724

Biro za zapošljavanje Lazarevac

 • Adresa: Karađorđeva 38,
 • Telefon: 011/8122-435, 011/8123-276

Dakle, ako do sada niste znali šta je čuveni “BIRO”, nadamo se da smo vam razrešili ovu nedoumicu. Sve ostale informacije o BIROu možete pronaći na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ostavite komentar