Šta je biro za zapošljavanje – prijava na biro i saveti

Ukoliko se nalazite na prekretnici života i svesni ste da je vreme da se posvetite svojoj karijeri, prvi korak ka tome je prijava na biro za zapošljavanje. Ova nacionalna služba omogućava niz benefecija i potencijalnih otvaranja vrata ka budućem uspehu, odnosno zaposlenju. Bilo da je u pitanju prijava na biro za nezaposlene nakon srednje škole ili fakulteta, bitno je da se upoznate sa radom ove službe kako biste mogli u potpunosti da ostvarite svoja prava koja su vam kao građaninu Republike Srbije omogućena. U nastavku teksta saznajte šta je biro za zapošljavanje, načinu na koji on funkcioniše i dokumentaciji koja vam je neophodna za prijavu.

Naočare pored laptopa

Sadržaj:

Šta označava reč biro?

Biro je imenica koja označava kancelarijsko osoblje, kancelariju, odeljenje, nadleštvo, pisarnicu ili pisaći sto.

U svakodnevnom govoru, Nacionalna služba za zapošljavanje označava isto što i biro. Imajte na umu ekvivalentnost ovih termina jer njihova upotreba može biti jednako zastupljena.

Šta je Nacionalna služba za zapošljavanje?

Iako smo rekli da biro i Nacionalna služba za zapošljavanje služe da označe istu stvar, u nastakvu ćemo koristi termin koji će se češće pojavljivati kao formalan naziv službe. Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je moderan javni servis koji pruža usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji.

Početkom delovanja javne službe zapošljavanja u Srbiji smatra se 14. decembar 1921. godine, kada je objavljen jedan od prvih propisa kojima se reguliše oblast zapošljavanja – „Zakon o zaštiti radnika“.

Nacionalnu službu za zapošljavanje čine Direkcija, dve Pokrajinske službe, 34 filijale, 21 služba i više od 120 ispostava u svim okruzima u Republici Srbiji.

Ukoliko ste nezaposleni, želite da promenite ili otpočnete sopstveni posao ili vam je potreban savet u vezi sa zapošljavanjem, vaše je pravo da se javite Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Ko je odgovoran za Nacionalnu službu za zapošljavanje?

Vlada Republike Srbije svojim rešenjem imenuje, na period od četiri godine, članove Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje. Odbor ima sedam članova – četiri člana, uključujući i predsednika, predlaže ministar nadležan za poslove zapošljavanja, dok tri člana predlaže Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije.

Upravni odbor, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, upravlja radom Nacionalne službe, donosi statut i opšte akte, godišnji program rada, finansijski plan i završni račun Nacionalne službe, usvaja izveštaj o radu, odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava i podnosi nadležnom ministarstvu izveštaje o radu.

Upravni odbor, takođe, imenuje i razrešava zamenika direktora Nacionalne službe na predlog direktora Nacionalne službe, imenuje i razrešava direktora Pokrajinske službe na predlog nadležnog organa AP Vojvodina, zaključuje ugovor o radu, odnosno ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa direktorom Nacionalne službe, donosi odluke o korišćenju i raspolaganju pokretnom i nepokretnom imovinom Nacionalne službe.

U nadležnosti Upravnog odbora je i donošenje plana javnih nabavki, davanje mišljenja na sporazum o učinku, obrazovanje komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tela. Po potrebi, donosi poslovnik o radu i utvrđuje mesečnu naknadu članovima, osim ukoliko je naknada utvrđena odlukom Vlade, donosi odluke o otpisu potraživanja i obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima Nacionalne službe.

Prijava na biro za zapošljavanje

Gde se prijaviti na biro?

Prijavljivanje na biro za nezaspolene se obavlja isključivo lično, u organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu prebivališta, odnosno mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.

Nacionalna služba za zapošljavanje prihvata prijave od sledećih lica

 • nezaposleni koji traži posao – lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje. 
 • zaposleni koji traži promenu zaposlenja – lice koje je u radnom odnosu ili je na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje aktivno traži promenu zaposlenja i vodi se na evidenciji lica koja traže promenu zaposlenja 
 • druga lica koje traže zaposlenje –  lice starije od 15 godina života koje traži zaposlenje, a koje se ne može smatrati nezaposlenim ili licem koje traži promenu zaposlenja (učenici, studenti, penzioneri, lica kojima miruju prava iz radnog odnosa i drugi). 

Nezaposlena lica prijavom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ostvaruju pravo na:

 • obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 • posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu
 • profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere
 • učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa svojim potrebama i potrebama tržišta rada.

Prijava na biro – neophodna dokumentacija

Kao i u svakoj drugoj nacionalnoj službi, neophodno je da dostavite odgovarajuća važeća dokumenta da bi otpočeli proces za koji aplicirate. Da biste bili evidentirani na biro za zapošljavanje potrebna su vam određena dokumenta. Pogledajte šta je sve potrebno od dokumenata za prijavu na biro rada.

Osnovna dokumentacija za prijavljivanje na biro

Prilikom prijave na biro, neophodno je da sa sobom ponesete sledeća dokumenta:

 • lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i podacima o licu izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u kojoj postoji podatak o prebivalištu lica
 • dokaz o školskoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (original dokumenta na uvid)
 • akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu)
 • drugi dokazi u skladu sa zakonom (uverenja, potvrde, izjave).

Dodatna dokumentacija za osobe sa invaliditetom:

 • dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Dokumentacija koju podnose strani državljani:

 • lična karta za strance, nostrifikovana diploma (stalno nastanjenje)
 • pasoši nostrifikovana diploma (privremeni boravak).

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja i ugovor o radu.

Drugo lice koje traži zaposlenje uz osnovnu dokumentaciju, dostavlja:

 • učenici i studenti – potvrdu o statusu
 • penzioneri – dokaz/rešenje o penzionisanju
 • lica kojima miruju prava iz radnog odnosa – dokaz/rešenje o mirovanju radnog odnosa.

Kako zapravo izgleda prijava na biro za zapošljavanje?

Mladi i nezaposleni ljudi često su u zabludi i imaju pogrešne informacije o tome šta biro za nezaspolene može, a šta ne može učiniti za njih.

Procedura je sledeća:

Nakon što steknete određeni stepen obrazovanje, odnosno, završite osnovnu školu, srednju školu ili fakultet i prikupite potrebna dokumenta možete da se se prijavite na biro za zapošljavanje. Vaše potrebe za prijavom mogu biti sa ciljem ostvarivanja određenih povlastica koje su vezane za zdravstveno osiguranje za nezaposlene ili Bus plus kartice za nezaposlene, dok čekate da biro posao obezbedi.

U filijama, uglavnom postoji šalter na koji se javljate (ne bi trebalo da ima gužve). Kažete da se prijavljujete prvi put, službenik uzima vaše podatke, diplome i svu ostalu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu na biro. Nakon toga dobijate knjižicu na kojoj je upisan datum prvog informativnog razgovora i brojem savetnika. Sa tom knjižicom uvek idete na biro i ona je glavni dokaz da ste član nacionalne službe za zapošljavanje.

knjižica za biro

Prilikom prijave, biro za zapošljavanje vam dodeljuje savetnika kod koga se javljate na svaka 3 meseca, sve do trenutka kada se zaposlite i kada vam BIRO vam više ne bude potreban.

Uglavnom odmah sutradan zakazuju prvi informativan razgovor, gde vas savetnik ispituje detaljno o prethodnim radnim iskustvima, volontiranjima, praksama i slično, i pita gde i šta bi radili u skladu sa čim će zavisiti i ponuda posla koju će vam u budućnosti predlagati. Reći će vam da se registrujete na njihov sajt, i onda vam zakažu naredno javljanje za 3 meseca. Javljanje ne smete da propuštate jer će u protivnom da vas sklone sa liste biroa za nezaspolene.

Savetnik za zapošljavanje tokom individualnog razgovora sa vama nastoji da prikupi sve podatke potrebne za procenu vaše zapošljivosti – obrazovanje, radno iskustvo, zanimanje, kompetencije, posebna znanja i to upoređuje sa stanjem na tržištu rada. Veoma su važna vaša interesovanja jer ona predstavljaju parametar na osnovu kojeg znaju koja ponuda posla je adekvatna za vas.

Prijava na biro nakon srednje škole

Za prijavu na biro nakon srednje škole proces se ne razlikuje od uobičajenog. Neophodno je doći na biro za zapošljavanje sa radnom knjižicom, diplomom o završenoj srednjoj školi i svedočanstvom. Ovim stičete pravo na konsultacije o profesionalnoj orijentaciji i planiranju karijere. Nakon prijave imate pravo na povlašćenu BusPlus karticu za nezaposlena lica.

Prijava na biro rada nakon diplome

Diplomirali ste i želite da se prijavite na biro? Postupak se ne razlikuje od opisanog, jedino što ćete sa sobom od dokumenata poneti diplomu ili uverenje o diplomiranju.

Ono što treba da znate ako ste planirali da se prijavite na biro radi izdavanja BUS plus kartice za nezaposlene je:

Pravo na povlašćenu BusPlus karticu za nezaposlena lica, ostvaruju jedino lica koja imaju prebivalište na teritoriji Beograda (adresa u ličnoj karti je u Beogradu), a takođe moraju biti prijavljena u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji Beograda. Na uvid se dostavlja original kojim se potvrđuje da niste u radnom odnosu koji izadaje Nacionalna služba za zapošljavanje. Ova potvrda ne sme biti starija od 15 dana i bitno je znati da ne prihvataju ni listing PIO fonda.

Šta se dobija prijavom na biro za zapošljavanje?

Neretko se nezaposleni javljaju na biro sa idejom da će tako momentalno dobiti posao, bez potrebe da se potrude i da traže, što se zaista može desiti, ali ne tako često. Zato, budite realni i ne očekujte da Nacionalna služba za zapošljavanje učini čuda bez vašeg angažovanja.

zapošljavanje

U slučaju da propustite rok koji je predviđen da se redovno javite na biro, postoji sankcija u vidu zabrane prijavljivanja narednih 6 meseci. Međutim, ako vam se zaista desi da zakasnite sa prijavom, svakako se javite savetniku, jer na nekim opštinama ove sankcije ne važe striktno.

Deo individualnog plana je i dnevnik traženja posla. U ovaj dnevnik vi precizno beležite svoje aktivnosti, kao i njihov rezultat i donosite ga na uvid vašem savetniku. Naš savet je da precizno unosite podatke u vaš dnevnik, jer podaci iz vašeg dnevnika mogu biti idealan vodič za vašeg savetnika prilikom traženja mogućnosti za vas.

Značajno je da redovno prijavljujete svaku promenu, od promene adrese do nove obuke koju ste prošli, kako bi posredovanje za vas bilo što efikasnije.

Biro za nezaposlene je takođe tu da bude posrednik između poslodavaca, koji se javljaju birou i traže pomoć u posredovanju i nezapolsenih koji su u evidenciji biroa.

Kada se raspiše konkurs za novo radno mesto na nekoj poziciji, poziva vas vaš savetnik i nudi vam informaciju o poslu za koji posedujete određene kvalifikacije. Ako je to posao koji tražite, u dogovoru sa savetnikom pristajete da odete na razgovor za upravo taj posao.

Takođe, biro nudi i:

 • savetovanje u procesu traženja posla,
 • informacije o slobodnim mestima,
 • obuku za aktivno traženje posla,
 • klub za traženje posla, stručnu obuku i stručno osposobljavanje,
 • javne radove,
 • program samozapošljavanja,
 • subvencije za samozapošljavanje,
 • obuke za pokretanje sopstvenog biznisa,
 • profesionalnu rehabilitaciju,
 • mere podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Savetovanje u procesu traženja posla

Profesionalno savetovanje obavlja se individualno, na osnovu ličnog zahteva (neophodno je zakazati termin) i/ili uputa savetodavca.

Usluge Centra za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje:

 • aktuelne informacije o svetu rada, obrazovanja i zapošljavanja
 • samouslužni sistem za informisanje i procenu ličnih kapaciteta i profesionalnih interesovanja
 • pristup internetu i pretraživačima slobodnih radnih mesta
 • pomoć u planiranju karijere
 • pristup elektronskim i štampanim publikacijama

Sve dodatne informacije o ovoj usluzi možete naći u Centru za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS).

Tehnike traženja posla

Kada želite da pronađete posao, Zavod za zapošljavanje će vas savetovati da napravite listu kompanija za koje biste želeli da radite i da nakon toga stupite u kontakt sa njima. Danas je potraga posla malo složenija, ali i dinamičnija nego ranije. Morate znati da većina današnjih radnih mesta koja se nude ne moraju biti i oglašena, stoga je bitna vaša inicijativa.

Razlog zbog kog nećete uvek videti oglas za posao je taj i što je novo radno mesto rezultat neke skorašnjeg delovanja. Velike kompanije su sklone ekspanziji kadra, pa tako postoje i one kojima stalno fali još radnika. To što oglasi nisu uvek transparentni, može biti i vaša prednost. Dovoljno je da budete aktivni, šaljete svoj CV i stalno pokušavate da budete informisani o poslednjim dešavanjima kompanija koje vas zanimaju.

Što je vaše znanje o kompaniji veće, to će vaša prijava izgledati bolje. Za ovaj vid pronalaska posla ne postoje formalne metode, već treba da funkcionišete po sistemu snalaženja. Budite kreativni u svojoj potrazi i revnosni po pitanju svih informacija. Obratite pažnju na novinske članke, poslovne časopise i profesionalne magazine koji mogu biti odličan izvor inspiracije. Današnje tržište rada je izuzetno konkurentno, zato mu i treba prići na poseban način.

Edukacija koju biro za nezaposlene nudi

student čita knjigu za stolom

Uključivanjem u programe dodatnog obrazovanja i obuke dobijate priliku da steknete nova znanja i tako povećate svoje šanse za zapošljavanje.

U ponudi su besplatni programi  dodatnog obrazovanja:

 1. Stručna praksa
 2. Sticanje praktičnih znanja
 3. Klubovi za aktivno traženje posla
 4. Prekvalifikacija i dokvalifikacija
 5. Obuka za započinjanje sopstvenog posla
 6. Obuke za aktivno traženje posla
 7. Obuke za potrebe tržišta rada
 8. Obuke na zahtev poslodavca
 9. Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih…

Pored sticanja novih znanja, Zavod za zapošljavanje i njeni zaposleni mogu vam potpuno besplatno pomoći da naučite da se najbolje predstavite poslodavcu na razgovoru za posao, da napišete dobar CV i propratno pismo.

Program samozapošljavanja

Ako želite da postanete preduzetnik i da sami odlučujete o svom angažovanju i zaradi, a ujedno imate ideju i potrebna vam je finansijska podrška, onda je ovo usluga biroa na koju možete da se oslonite.

Čovek čita novine

Kako biste se prijavili za program samozapošljavanja, potrebno je da lično odete u Zavod za zapošljavanje i prijavite se za obuku za započinjanje sopstvenog posla  i proverite održivost svoje poslovne ideje.

Postoje dve vrste subvencija za koje se možete prijaviti:

 1. Subvencija za samozapošljavanje
 2. Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje

U poslovnim centrima biroa nezaposleni i viškovi zaposlenih mogu da se informišu o pravnom obliku samostalne delatnosti, postupku registracije radnje ili preduzeća, poreskim i drugim finansijskim obavezama, načinu izrade biznis plana, mogućnostima za ostvarivanje prava na subvenciju za samozapošljavanje, mogućnostima za ostvarenje prava na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje.

Subvencija za samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
 • završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
 • izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
 • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Nakon potpisivanja ugovora dužni ste da obavljate delatnost za koju ste se registrovali i time otpočnete izmirivanje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od minimum godinu dana. Takođe, morate da omogućite praćenje realizacije i da dostavite dokaze o realizaciji ugovone obaveze. Sve dodatne informacije o subvenciji za zapošljavanje, poput dokumentacije i procedure dobijanja ove pogodnosti, možete pronaći ovde.

Novčana nadoknada za nezaposlene

Novčana nadoknada za nezaposlene je pravo svih lica koja su prijavljena u Nacinalonoj službi za zapošljavanje, a koja su bila obavezno osigurana za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima 18 meseci. Prekidi se odnose samo na prekid radnog odnosa bez volje i krivice zasposlenog.

Nezaposleni kojima je radni odnos prekinut zbog isteka rada na određeno, stečaja ili likvidacije mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od iznosa otpremnine utvrđene Zakonom o radu. Pod neprekidno obaveznim osiguranjem se podrazumeva i prekid osiguranja koji je kraći od 30 dana. Obaveznim osiguranjem obezbeđuju se prava koja uključuju:

 • novčanu nadoknadu,
 • zdravstveno osiguranje i penzijsko invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom,
 • druga prava u skladu sa zakonom.

Mesečni iznos novčane naknade se utvrđuje srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo. Prema zakonu o zapošljavanju, iznos ne sme biti niži od 22 390 dinara, niti viši od 51 905 dinara. Novčana nadoknada za nezaposlene se isplaćuje tri meseca ukoliko je obavezni osigurani staž od jedne do 5 godina, šest meseci ukoliko je osiguranje od 5 do 15 godina, devet meseci ukoliko je staž od 15 do 25 godina, odnosno 12 meseci u slučaju staža osiguranja dužeg od 25 godina.

Zdravstveno osiguranje za nezaposlene

Za vreme trajanja prava na novčanu nadokandu, ostvaruje se usluga zdravstvenog osiguranja. Tokom korišćenja prava novčane nadoknade, Zavod za zapošljavanje ima obavezu da vrši uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nezaposlene. Takođe, postoji mogućnost da i članovi porodice ostvare osiguranje preko korisnika usluga biroa.

Nezaposlena lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, a koji su pritom zavedeni u birou, imaju pravo na zdravstveno osiguranje iako nisu korisnici novčane nadoknade. Neophodno je da se ispuni uslov da mesečna zarada po članu porodice ne prelazi iznos minimalne zarade u mesecu podnošenja prijave.

Službe biroa na teritoriji Beograda

Imajte na umu da je za biro radno vreme ograničeno za rad sa strankama od 7:30 do 15:30 časova.

Biro za zapošljavanje Novi Beograd

 • Adresa: Bulevar Maršala Tolbuhina 42,
 • Telefon: 011/2606-790, 011/3121-901

Biro za zapošljavanje Beograd centar

 • Adresa: Gundulićev venac 23-25,
 • Telefon: 011/2929-295, 011/2929-244

Biro za zapošljavanje Palilula

 • Adresa: Gundulićev venac 23-25,
 • Telefon: 011/2929-291

Biro za zapošljavanje Rakovica

 • Adresa: Bogdana Žerajića 24a,
 • Telefon: 011/3511-902, 011/3510-533

Biro za zapošljavanje Voždovac

 • Adresa: Koste Abraševića 10,
 • Telefon: 011/2412-721, 011/2411-487

Biro za zapošljavanje Zemun

 • Adresa: Prvomajska 8,
 • Telefon: 011/2611-590, 011/3165-394

Biro za zapošljavanje Zvezdara

 • Adresa: Vojvode Šupljikca 31a,
 • Telefon: 011/2453-997, 011/2453-054

Biro za zapošljavanje Čukarica

 • Adresa: Turgenjevljeva 12,
 • Telefon: 011/3541-886, 011/3541-870

Biro za zapošljavanje Mladenovac

 • Adresa: Kralja Petra I 88,
 • Telefon: 011/8230-121, 011/8236-099

Biro za zapošljavanje Obrenovac

 • Adresa: Vojvode Mišića 190,
 • Telefon: 011/8721-120, 011/8720-605

Biro za zapošljavanje Grocka

 • Adresa: Bulevar Oslobođenja 22,
 • Telefon: 011/8500-928, 011/8500-724

Biro za zapošljavanje Lazarevac

 • Adresa: Karađorđeva 38,
 • Telefon: 011/8122-435, 011/8123-276

Podeli