Studentski domovi Beograd

Studentski domovi Beograd služe za smeštaj studenata tokom studiranja i boravka u glavnom gradu. Mnogi studenti Beogradskog univerziteta dolaze iz drugih gradova i mesta širom Srbije, pri čemu im je neophodan smeštaj u Beogradu. Studentski domovi u Beogradu su dostupni svim studentima visokoškolskih ustanova koji upišu tekuću godinu, u skladu sa propisima i pravilima za konkurs za studentske domove. Pogledajte ko može konkurisati, kako teče proces prijave i rang lista za dom.

biblioteka u sudentskom domu

 

Studentski centar Beograd rukovodi domovima u Beogradu

Studentskim domovima u Beogradu rukovodi ustanova Studentski centar Beograd, koja je formirana radi obavljanja osnovne delatnosti – briga o smeštaju i ishrani studenta Beogradskog univerziteta, koji se finansiraju iz budžeta republike Srbije, odnosno samofinansirajućim studentima, u skladu sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Neki studentski domovi u Beogradu imaju i svoje restorane odnosno studentske menze u kojima se studenti ujedno mogu i hraniti tokom studija.

Studentski centar Beograd poseduje i svoj sajt na kom se možete informisati o poslovanju samog studentskog centra, menadžmentu, zaposlenima i finansijama kojima ovaj centar raspolaže, kao i ažurnim rang listama i raspisanim konkursima.

Koji ima pravo na smeštaj u studentskom domu u Beogradu?

Studentski domovi Beograd su dostupni studentima koji se prvi put upišu u tekuću godinu fakulteta ili neke druge visokoškolske ustanove na Beogradskom univerzitetu (čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave) u statusu budžetskog studenta, za čije školovanje se izdvajaju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Takođe, pravo na smeštaj imaju i samofinansirajući studenti Beogradskog univerziteta ukoliko preostane dovoljno mesta nakon raspodele soba i smeštajnih kapaciteta u 15 studentskih domova u Beogradu (jedinica).

Pravo na smeštaj u nekom beogradskom studentskom domu nemaju studenti privatnih univerziteta, već studenti visokoškolskih ustanova koje je osnovala Republika Srbija.

Evo ko tačno ima pravo na smeštaj u studentskim domovima Beograda:

 1. Studenti na budžetu po nižim cenama;
 2. Samofinansirajući studenti (ako preostane mesta nakon preraspodele mesta, i to po višim tzv. ekonomskim cenama smeštaja u domu)
 3. Studenti sa državljanstvom Republike Srbije, čije zvanično prebivalište nije u gradu / sedištu fakulteta sa Beogradskog univerziteta.
 4. Studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima koje reguliše stav 1.
 5. Studenti iz osetljivih društvenih grupa pod uslovima iz stava 1. i primenom blažih kriterijuma;

Bez obzira da li si student prvog, drugog ili trećeg stepena (osnovne akademske i strukovne, diplomske master ili doktorske studije), imaš pravo na rangiranje i mogućnost smeštaja u domu.

Kao dokaz da ispunjavaju uslove za prijem u studentski dom, studenti na Beogradskom univerzitetu moraju priložiti originale i fotokopije traženih dokumenata, koje ćemo pomenuti u nastavku.

Konkurs za dom u Beogradu

Prijava za studentski dom se vrši u dva navrata, u septembru i oktobru:

 1. Za studente prve godine studija se prijava za studentski dom vrši u septembru (do 15. septembra);
 2. Za studente druge, treće, četvrte, pete i ostalih godina doktorskih studija se vrši do kraja oktobra;

Kada je prijava za studentski dom u Beogradu za 2017/2018. godinu?

Ovogodišnji konkurs za dom u Beogradu tj. za školsku godinu 2017/2018. se održava u sledećim terminima, po sledećim godinama studija:

 • Za studente I godine studija od 01.09. do 15.09.2017. godine – prijave uz neophodna dokumenta za konkurs za dom se podnose Službi smeštaja u Studentskom domu “Karaburma” u ulici Mije Kovačevića 7b;
 • Za studente ostalih godina osnovnih akademskih ili strukovnih studija se vrše od 15.09. do 31.10.2017. godine;
 • Za studente drugog ili trećeg stepena studija, prijava za studentski dom se vrši od 01.10. do 05.11.2017. godine.
slika

Ukupan broj raspoloživih mesta u studentskim domovima u Beogradu za 2017./2018. iznosi 9.558 mesta.

Koja dokumenta su potrebna za konkurs za dom?

Student mora priložiti sledeća dokumenta tokom prijave za studentski dom:

  • Prijava na konkurs;
  • Za studente I godine studija: Uverenje da je prvi put upisao I godinu studija na teret budžeta Republike Srbije i svedočanstva o završenom I, II i III, odnosno IV razredu srednje škole, originale ili overene fotokopije;
  • Za studente ostalih godina i studente sa produženom godinom: potvrda sa visokoškolske ustanove o toku studiranja koja treba da sadrži sledeće podatke:
   • prosečna ocena u toku studija,
   • Godina upisa osnovnih studija,
   • Broj ostvarnih ESPB bodova,
   • Da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i podatak koliko traju studije (kod studenata produženih godina osnovnih studija je potrebno naglasiti status produžene godine);
  • Za studente I godine drugog stepena studija (master): uverenje o završenom prethodnom stepenu studija i godina upisa I godine drugog stepena studija;
  • Za studente I godine trećeg stepena studija (doktorske studije): uverenje o završenom I i II stepenu studija i godina upisa I godine trećeg stepena studija;
  • Uverenje o prihodima po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine;
 • Za studente drugog i trećeg stepena studiranja, kao uslov da nisu u radnom odnosu:
  • Izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa, kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
  • Ličnu kartu,
  • potvrdu o prebivalištu.

Uz sva pomenuta dokumenta, prilikom konkurisanja, potrebno je pokazati na uvid ličnu kartu i indeks.

Prilikom useljenja u smeštajnu jedinicu, potrebno je dostaviti lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju (ne starije od 30 dana).

Kako se vrši rangiranje za dom i koji su kriterijumi?

Nakon isteka roka za prijavljivanje na zvaničan konkurs, utvrđuje se rang-lista kandidata za prijem u studentske domove Ustanove Studentski centar Beograd, prema sledećim formulama koje podrazumevaju:

 1. Uspeh studenta u prethodnom školovanju (različiti kriterijumi za različit stepen i godinu studija) izražen u bodovima;
 2. Socijalno-ekonomski status porodice studenta;

Uspeh studenta tokom prethodnog školovanja se boduje na sledeće načine:

 • Za studente I godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija (I stepen): BB = PO x 8 (BB – Broj Bodova; PO – ukupna prosečna ocena svih razreda srednje škole (ocena od 2 do 5); 8 – korektivni faktor);
 • Za studente ostalih stepena studija (više godine osnovnih studija, master ili doktorske studije): BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8 (BB – Broj bodova; PO – ukupna prosečna ocena u toku studija (za više godine prvog stepena studija – osnovne akademske ili strukovne studije)) ili ukupna prosečna ocena iz završenog prvog stepena studija (za upis u I godinu drugog stepena studija – master) ili prosečna ocena sa prvog stepena studija i I godine drugog stepena (za upis u II godinu drugog stepena studija – master) ili prosečna ocena iz prvog i drugog stepena studija (za upis u I godinu trećeg stepena studija – doktorske studije) ili prosečna ocena sa prvog i drugog stepena i prethodnih godina trećeg stepena studija (za više godine trećeg stepena studija – doktorske studije); 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor);

Socijalno-ekonomski status porodice se iskazuje putem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda prema članu porodice studenta, i to za period januar – jun tekuće godine:

 1. Do 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlednom = 1 bod;
 2. Do 100% i preko prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji = 0 bodova;

Visina prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji, se računa prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Kada izlazi rang lista za studentski dom Beograd?

U zavisnosti od prijavnog roka (do 15. septembra, 31. oktobra ili 5. novembra zavisi i trenutak izlaska rang liste. Svaka visokoškolska ustanova ili služba za prijem konkursa je dužna da dostavi konkursne podatke i dokument najkasnije u roku od 10 dana od isteka roka za konkurisanje.

Potrebno je da studenti prate zvaničan sajt Studentskog centra Beograd, kako bi se informisali o izlasku preliminarne rang-liste za studentski dom Beograd. Nakon čega imaju pravo na prigovor za redosled kandidata za smeštaj u domu.

Nakon uloženih prigovora (u roku od 8 dana od izlaska preliminarne rang liste na oglasnoj tabli) i njihove evaluacije, službe smeštajnih jedinica ili visokoškolskih ustanova imaju do 8 dana da izvrše evaluaciju). Nakon toga izbacuje se konačna rang lista.

Konačnu, jedinstvenu odluku o pravu na smeštaj donosi direktor Studentskog centra Beograd najkasnije 3 dana od objavljivanja konačne rang liste.

Studentski domovi u Beogradu – lokacije i cena smeštaja

Studentski domovi u Beogradu su najbrojniji od svih univerzitetskih gradova Srbije, čiji je osnivač Republika Srbija. Srazmerno broju stanovnika Beograda i još važnije, broju studenata, čini se da bi ovaj broj domova u Beogradu mogao biti još veći. Svakako, ovo je lista domova u Beogradu za koje se studenti mogu prijaviti:

Studentski dom Karaburma

Adresa: Mije Kovačevića 7b

Kontakt telefon: 011/2079-724

Smeštajni kapacitet: 690 studentskih soba u dve kule (Kula A – devojke; Kula B – muškarci)

Cena smeštaja u domu: od 1.120,00 do 2.230,00 RSD

Restoran: Da

Studentski dom Rifat Burdžević

Adresa: Мilаnа Rаkićа 77 (Zvezdara)

Kontakt telefon: 011/3812-300, 400, 500

Smeštajni kapacitet: 187 soba (prvi sprat za ženske sobe i drugi sprat za muške sobe)

Cena smeštaja u domu: od 1.370,00 do 1.170,00 RSD;

Restoran: Da

Studentski dom Studentski grad I, II, III i IV

Adresa: Тоšin bunаr 143-151

Kontakt telefon: Opšti broj: 011/310-2002 ; I: 310-2182; II: 310-2082; III: 310-3082; IV: 310-4082;

Smeštajni kapacitet:

 • Dom I: 440 studentske sobe;
 • Dom II: 521 studentska soba;
 • Dom II: 512 studentskih soba;
 • Dom IV: 504 studentske sobe;

Cena smeštaja u domu: od 1.500,00 do 2.230,00 RSD za sva četiri doma Studentski grad

Restoran: Da

Studentski dom Kralj Aleksandar I

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 75

Kontakt telefon: 011/3400-452

Smeštajni kapacitet: 195 soba;

Cena smeštaja u domu: od 1.500,00 do 2.230,00 RSD

Restoran: Da

Studentski dom 4. April

Adresa: Vojvode Stepe 320

Kontakt telefon: 011/3955-887

Smeštajni kapacitet: 290 soba sa 855 mesta;

Cena smeštaja u domu: od 1.370,00 do 2.230,00 RSD;

Restoran: Ne

Studentski dom Košutnjak

Adresa: Blagoja Parovića 156. (Košutnjak)

Kontakt telefon: 011/3530-200

Smeštajni kapacitet: 123 studentske sobe i 424 ležaja (blok A i blok B)

Cena smeštaja u domu: od 1.500,00 do 2.230,00 RSD

Restoran: Da

Studentski dom Patris Lumumba

Adresa: Ljubicе Lukоvić 1

Kontakt telefon: 011/2076-002

Smeštajni kapacitet: VI blokova (443 sobe: devojke u blokovima IV, V i VI; muškarci u blokovima: I i III; II blok mešovit)

Cena smeštaja u domu: od 1.020,00 do 2.230,00 RSD

Restoran: Da

Studentski dom Vera Blagojević I i II

Adresa:

 • Vera Blagojević I: 27. Marta 48
 • Vera Blagojević II: Dalmatinska 37

Kontakt telefon:

Smeštajni kapacitet: Vera I: 45 soba i Vera II: 67 studentskih soba (u oba doma su smeštene samo devojke)

Cena smeštaja u domu: od 1.120,00 do 2.230,00 RSD

Restoran: Ne

Studentski dom Slobodan Penezić

Adresa: Bаnа Ivаnišа bb (Zvezdara)

Kontakt telefon: Теlеfоn: 011/3400-384

Smeštajni kapacitet: 378 studentskih soba raspoređenih u 3 zgrade

Cena smeštaja u domu: od 1.370,00 do 1.710.00 dinara

Restoran: Ne

Studentski dom Mika Mitrović

Adresa: Kralja Vladimira 33

Kontakt telefon: 011/3954-780

Smeštajni kapacitet: prilagođen studentima sa invaliditetom (12 apartmana u prizemlju i 67 soba na spratu)

Cena smeštaja u domu: od 1.370,00 do 1.710,00 RSD

Restoran: Da

Studentski dom Žarko Marinović

Adresa: Cаrа Dušаnа 254

Kontakt telefon: 011/3713-400

Smeštajni kapacitet: 46 studentskih soba (spratna kupatila)

Cena smeštaja u domu: 1.020,00 do 1.370,00 RSD;

Restoran: Da

Još korisnih pitanja i odgovora oko beogradskih domova

Kojim redom se studenti raspoređuju prema smeštajnim objektima / sobama?

Smeštaj se pre svega organizuje odvojeno prema polu i uzrastu, a u skladu sa mogućnostima Studentskog centra Beograd. Da bi studentu bilo dodeljeno pravo za ulazak u sobu, potrebno je da priloži i odgovarajuće lekarsko uverenje, ne starije od 30 dana.

Od kad do kad važi smeštaj u domu?

Studentima viših godina i stepena studija, smeštaj u domu važi od 21. avgusta tekuće do 5. jula naredne školske godine. Nekada postoji izuzetak i mogućnost za produžetak smeštaja do 15. jula uz neophodnu potvrdu fakulteta.

Da li svaki dom ima svoju menzu i ko ima pravo na ishranu?

Nema svaki dom svoju menzu, a student ostvaruje pravo na ishranu od tri, odnosno jednog obroka dnevno, prema Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, o čemu više možete pročitati u Beleške tekstu o studentskim menazma u Beogradu.

Koliko mesta u domovima se čuva za studente iz osetljivih društvenih grupa?

Namenski se za studente iz osetljivih društvenih grupa, čuva do 10% smeštajnih kapaciteta studentskog doma Beograd.

Kakva su iskustva studenata o domovima u Beogradu?

Beleške portal teži da prikupi što više iskustava studenata iz studentskih domova u Beogradu, kako bismo brucošima i budućim studentima olakšali prelazak iz srednjoškolskog u fakultetski svet i studiranje u Beogradu.

Za sada, smo pripremili jednu, ali iskrenu i detaljnu recenziju studentskog doma – Žarko Marinović u Beogradu iz ugla studenta prve godine Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Podeli