Država i pravo kao društvene pojave

Monopol – isključivo pravo.

Država ima monopol fizičke prinude.

Država štiti poredak, interese vladajuće klase.

 

Država i pravo su društvene pojave nastale na istom stepenu društvenog razvoja, medjusobno su uslovljene i ne mogu da postoje jedna bez druge.

Država stvara pravo a garant je njegove fizičke efikasnosti. U društvu dolazi do različitih sukoba, pojedinačnih, grupnih, pomirlkjivih i nepomirljivih. Ovi poslednji, nepomirljivi sukobi, mogli bi se okončati nametanjem volje jednog subjekta drugom, ili dok se ne umeša treća strana(država) koja će nametnuti svoje rešenje. Država svoju volju izražava kroz svoje propise (pravo), a ovo primenjuje uz pomoć prinude.

Država mora da raspolaže dovoljno jakim i sposobnim snagama, da potčini sve subjekte u društvu. Ona je najjača sila u društvu i ima monopol prinude. Na ovaj način država nastoji da održi jedinstvo društvene zajednice i odredjeni način proizvodnje zastupajući interese najmoćnije grupe u društvu.

Podeli