Iako ili i ako – Kako se piše

Pravilno pisanje oblika kao što su iako ili i ako zavisi od konteksta rečenice u kojoj se nalaze. Dakle, koriste se oba oblika ali se njihovo značenje razlikuje,  evo i na koji način. 

Objašnjenje kada se koristi iako 

Kada ima značenje kao mada i premda, iako se piše zajedno i predstavlja veznik kojim se ukazuje na određeni deo rečenice. Veznici u srpskom jeziku služe kako bi povezali zavisne rečenice u okviru jedne glavne rečenice. 

U ovom slučaju veznici iako, mada, premda, služe da predstave suprotno značenje rečenice koja sledi nakon njih u odnosu na iznetu tvrdnju iz zavisne rečenice pre. 

Kada se koristi iako – primeri 

  • Iako smo stigli ranije, nismo dugo čekali. 
  • Ići ćemo kolima, iako nam je blizu. 

Objašnjenje kada se koristi i ako 

Kada se piše odvoje, i ako predstavlja skup veznika i i veznika ako, te se tada može tumačiti doslovno, a prepoznaćete ih na osnovnu konteksta u rečenici. 

Kada se koristi i ako – primeri 

  • I ako kreneš sada zakasnićeš. 
  • Ako hoćeš i ako možeš dođi u subotu ujutru da mi pomogneš. 

Nasamo se da smo odgonetnuli upotrebu iako ili i ako. 

Podeli