Malopre ili malo pre – Kako se piše

Objašnjenje kada se piše malopre

Suštinske razlike u značenju priloga nema, ali se spajaju (donosno odvajaju) u slučajevima kada je vreme o kom se govori bliže ili dalje (ranije je prošlo).

Složeni prilog malopre se piše spojeno u značenju maločas ili (baš) pre ovog trenutka u kom govorimo.

Kada se piše malopre – primeri

  • Malopre sam razgovarao sa roditeljima – idemo na letovanje!
  • Malopre sam došla iz škole.

Objašnjenje kada se piše malo pre

Odvojeno pisanje fraze “malo pre” piše se u slučajevima kada “Malo” ima funkciju priloga, a “Pre” predloga (sa imenicom u genitivu).

Kada se piše malopre – primeri

  • Došao je na čas malo pre tebe.
  • Ako stigneš malo pre mene, sačekaj me na klupici.

Podeli