Klasična škola političke ekonomije

Naučna disciplina koja proučava zakone i zakonitosti vezane za proizvodnju.

Klasična škola – u 18. Veku se jače ispoljava. Teoretičari posmatraju privredu podjednako. Dali su teoriju radne vrednosti u procesu proizvodnje. U procesu proizvodnje se stvara vrednost robe. Tvrde da je kapitalizam večan. Marksistička škola tvrdi da kapitalizam nije večan (dali su teoriju viška vrednosti). Država ne treba da se meša u privatne tokove. Predstavnici klasične škole su : Adam Smit, David Rikardo, Peti, Boagiber.

Kapitalizam – oformio se u prvoj polovini 19. Veka. Postoje dve klase: kapitalisti (vlasnici kapitala) i najamni radnici (nisu vlasnici kapitala). Kapitalodnos – kapitalista vlasnik sredstava za proizvodnju, najamni radnik otudjen od sredstava za proizvodnju. Radna snaga je roba – kupuje se i prodaje. Motiv kapitaliste je da ostvari što veći višak vrednosti. Profit je pojavni oblik viška vrednosti (stvara se u proizvodnji). Profit je rezultat celokupnog poslovanja. Dominantna je bila krupna kapitalistička proizvodnja.

Podeli