Lako do prekvalifikacije za medicinskog tehničara

nasmejana medicinska sestra u plavoj uniformi sa providnim zaštitnim naočarama

Prekvalifikacija je vid edukacije tokom koje se polaže razlika ispita u cilju dobijanja diplome za vršenje željenog zanimanja. Veliki broj ljudi danas se odlučuje da se uključi u ovaj edukativni proces, kako bi lakše došli do radnog mesta ili napredovali na poslu koji vrše. Prekvalifikacija za medicinsku sestru jedna je od najtraženijih, a razlozi za to su brojni.

Medicinske sestre i medicinski tehničari su izuzetno traženi u zemlji i inostranstvu. Područje njihovog delovanja je široko, a plata, naročito u zemljama Evropske Unije, više nego pristojna.

Kako izgleda posao medicinskog tehničara?

Medicinski tehničari mogu da rade na različitim radnim mestima – od domova zdravlja, bolnica, vrtića, gerijatrijskih i predškolskih ustanova, patronaže. U bolnicama medicinske sestre su podjednako potrebne kardiološkim odeljenjima, ginekologiji, pedijatriji, psihijatriji, hirurgiji i operacionim salama, jedinicama intenzivne nege, odeljenjima za rehabilitaciju.

Ponekad rade samostalno, dok često rade u timu sa ostalim medicinskim tehničarima i doktorima. Zavisno od radnog mesta variraju i njihova zaduženja, te opis posla može drastično da se razlikuje. Neki od zadataka su davanje injekcija, uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu, deljenje terapije, briga o nepokretnim pacijentima, priprema pacijenata za operaciju.

Ono što je zajedničko svim medicinskim tehničarima jeste pomoć u prepoznavanju i otkrivanju zdravstvenih problema pacijenata, kao i u njihovom saniranju. Procenjuju fizičko i psihičko stanje pacijenata, prate ga u predviđenom vremenskom periodu, prepoznaju potrebe za lečenjem i negom i na taj način olakšavaju posao lekara.

Članovi su timova za prevenciju bolesti, učestvuju u izvođenju dijagnostičkih postupaka, kao i u lečenju pacijenata. Pomažu pacijentima da se nakon bolesti pripreme za samostalan život kod kuće, edukujući ih o pravilnom načinu ishrane, vežbanja ili uzimanja lekova.

Koje osobine treba da poseduje medicinska sestra?

Ako je prekvalifikacija za medicinsku sestru ideja koju razmatrate, imajte na umu da je ovo humano i lepo zanimanje dosta zahtevno, kako psihički, tako i fizički.

Medicinske sestre treba da budu emocionalno zrele i stabilne, strpljive i ljubazne. Treba da poseduju dobre komunikacijske veštine i da budu podjednako spremne na samostalni i timski rad. Od njih se očekuje veliki nivo odgovornosti, humanosti i stručnosti. Tokom vršenja svog posla moraju da pronađu model po kojem će pristupati svakom pacijentu.

Ne smeju da budu gadljive, nesigurne, nepouzdane i neodređene.

Kako se vrši prekvalifikacija?

Prekvalifikacija za medicinsku sestru od kandidata zahteva završenu četvorogodišnju srednju školu. Kandidati polažu razliku stručnih predmeta, odnosno predmete koje nisu imali u srednjoj školi koju su završili. Od dokumenata za prekvalifikaciju potrebno je sledeće:

 • Sva svedočanstva iz prethodno završenih etapa školovanja
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Molba (zahtev) za prekvalifikaciju

Kandidat prilikom upisa dobija sve potrebne informacije o ispitima i ispitnim rokovima. U saradnji sa profesorima i mentorom polaže ispite, a na raspolaganju ima konsultacije sa svim profesorima nastavnih jedinica, tokom kojih će biti razjašnjene sve eventualne nejasnoće.

Prekvalifikacija za medicinsku sestru kandidate će teorijski i praktično osposobiti za vršenje svih radnih zadataka ovog odgovornog zanimanja:

 • Prihvat i zbrinjavanje pacijenta
 • Pružanje pomoći i negovanje pacijenta
 • Merenje i evidentiranje vitalnih funkcija i ostalih pokazatelja zdravstvenog stanja pacijenta
 • Davanje propisane terapije
 • Priprema pacijenta za medicinske zahvate i procedure
 • Samostalno ili timsko sprovođenje medicinskih tretmana
 • Vođenje i izdavanje medicinske dokumentacije
 • Edukativni rad

Stručni predmeti na prekvalifikaciji za medicinsku sestru

Prilikom prekvalifikacije kandidati treba da polože stručne predmete, ali i da pohađaju stručnu praksu, koja će im pružiti priliku da primene sva stečena teorijska znanja.

Na smeru medicinska sestra – tehničar izučavaju se stručni predmeti koji su usklađeni sa propisanim nastavnim planom i programom koji predlaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prilikom prekvalifikacije akcenat je na uskostručnim predmetima, jer je kandidat opšte predmete položio u okviru prethodno završene etape školovanja.

Stručni predmeti koji se polažu za smer medicinska sestra – tehničar su sledeći:

 • Anatomija i fiziologija
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 • Prva pomoć
 • Patologija
 • Farmakologija
 • Psihologija
 • Medicinska biohemija
 • Zdravstvena nega
 • Infektologija sa negom
 • Interna medicina sa negom
 • Hirurgija sa negom
 • Neuropsihijatrija sa negom
 • Pedijatrija sa negom
 • Ginekologija i akušerstvo sa negom
 • Latinski jezik

Naučeno gradivo najbolje se utvrđuje tako što se primenjuje u praksi, stoga prekvalifikacija podrazumeva i praktičnu nastavu. Praktičnu nastavu kandidati mogu pohađati u brojnim medicinskim, predškolskim i gerontološkim ustanovama, specijalizovanim laboratorijama, odnosno na svim mestima gde bi nakon prekvalifikacije mogli da potraže posao.

Mogućnost zaposlenja za medicinske sestre – tehničare

Nakon završene prekvalifikacije kandidati dobijaju diplomu, koja je podjednako validna u zemlji i inostranstvu. Kandidat će biti osposobljen za rad u bolnicama i svim ustanovama koje zahtevaju medicinsko osoblje. Ukoliko se opredele za rad u inostranstvu, medicinske sestre mogu birati između zdravstvenih ustanova i patronaže za decu i stare. Oba posla su izrazito dobro plaćena.

Za medicinskim sestrama vlada stalna potražnja, stoga je pronalazak posla više nego izvestan.

Nakon završetka prekvalifikacije, kandidat može nastaviti da se školuje i usavršava na Medicinskom fakultetu ili Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija, na jednom od brojnih smerova koje ove obrazovne institucije imaju u ponudi.

Podeli