Primer tužbe

Opštinski sud u Obrenovcu

Ulica Miloša Obrenovića 28

Obrenovac

 

Tužilac: Milovan Marković, rodjen 05.10.1970. u Obrenovcu, lična karta br. 000987654, izdata od SUP-a Obrenovac, Gavrila Principa 14.

Tuženi: Bogdan Petrović

 

Tužba za naknadu štete

po osnovu odgovornosti za drugoga

 

Dana 01.03.2010. u požaru su izgorela 2 stoga sena vlasništva tužioca, a požar je podmetnuo Dejan, maloletni Bogdanov sin, star 9 godina. Vrednost sena iznosi 60.000,00 dinara.

 

Dokazi:

–         izjave svedoka: komšija Petar Petrović, rodjen 02.05.1959. u Obrednovcu i Jovanović Miodrag, rodjen 30.09.1976. u Novom Sadu.

–         Zapisnik sa uvidjaja SUP-a u Obrenovcu

–         Mišljenje veštaka za procenu štete iz Dunav osiguranja

 

Budući da ZOO propisuje odgovornost za drugoga prelažem da sud donese sledeću

 

PRESUDU

 

Obavezuje se tuženi da tužiocu na ime naknade štete isplati 60.000,00 dinara kao i da plati troškove parničnog postupka u roku od 15 dana od pravnosnažnosti presude.

 

 

 

Tužilac                                                                                                           Obrenovac ,

Petrović Ljubomir                                                                                                        10.03.2010.

Podeli