Sistem upravljačkog računovodstva

Struktura Bilansa stanja:

 

AKTIVA

 

Nematerijalna ulaganja

 • Patenti
 • Licence
 • Ulaganja u razvoj

 

Materijalna ulaganja

 • Zemljište
 • Građevinski objekti
 • Mašine
 • Oprema
 • Transportna sredstva

 

Ulaganja u Hartije od vrednosti

 • Akcije
 • Obveznice

 

PASIVA

 

Sopstveni kapital

 • Akcijski kapital – eksterni izvor, obične i preferencijalne akcije
 • Interni izvori – neraspoređeni dobitak

 

 

Zalihe
 • Materijal
 • Nedovršena proizvodnja
 • Gotovi proizvodi
 • Roba

 

Dugoročne obaveze
 • Hartije od vrednosti
 • Krediti
Potraživanja i plasmani

 

 
Gotovina Kratkoročne obaveze
 • Hartije od vrednosti
 • Krediti
 • Poslovne obaveze

 

Ciljevi:

 • Opšti – usmeravajući (dugoročni, retko se kvantitativno izražavaju). Dva ograničavajuća cilja: dugoročno zdravo preduzeće i likvidnost.
 • Posebni ciljevi – konkretizacija opštih, izražavaju se kvantitativno, definišu se odgovornosti za njihovo izvršenje, kratkoročni.

Primeri:

 • Tržišna ostvarenja – opšti cilje može biti dominantno tržišno učešće, posebni – povećanje proizvodnje za 10% u narednoj godini.
 • Proizvodnja – opšti: povećati efikasnost, smanjiti troškove; posebni: smanjiti škart po stopi od 5% u narednoj godini.
 • Finansije – opšti: obezbediti izvore finansiranja; posebni: stopa prinosa na kapital 15%.

Organizaciona struktura preduzeća:

 • Funkcionalna organizaciona struktura – grupisanje srodnih aktivnosti u okviru pojedinih poslovnih funkcija. Ako su preduzeća mala, imaju manji broj delatnosti koji su homogeni, novootvorena preduzeća, tržište stabilno. U suprotnom se javlja
 • Diviziona organizaciona struktura – prvo se formiraju relativno samostalni delovi i formiraju divizije. Svaka od njih sadrži svoje funkcije.

Profitni centri:

 • Moraju posedovati dovoljnu masu prihoda i rashoda, mora da ima proizvodnju i prodaju.
 • Podrazumeva postojanje eksternog tržišta.
 • Sprovođenje centara uprave da prenesu ovlašćenja na menadžere.

Investicioni centri – uži organizacioni delovi, relativno troškovno samostalni, čiji menadžeri imaju ovlašćenja da donose odluke i o vrsti i kvalitetu ulaganja i nabavljanja kapitala; širi pojam od profitnih centara.

 • Prva tri zahteva za profitne centre se odnose i na investicione.
 • Odnosi kod investicionih centara moraju biti jasno izgrađeni između centara.
 • Mora biti sposobna uprava da vrši kontrolu.

Profitni i investicioni centri nemaju svojstvo pravnog lica!

Menadžment u institucionalnom smislu:

 • Top menadžment – strategijski menadžment ( o ciljevima, o radu, strategijski važne odluke). Zadatak je i periodično, redovno podnošenje osnovnih finansijskih izveštaja o stanju novčanih tokova preduzeća. Menadžment je odgovoran za kvalitet ovih izveštaja. Aktivnost polaganja računa.
 • Srednji nivo menadžmenta – taktički menadžment (operacionalizacije, koordinacija, sektorski direktori). Srž upravljačkog procesa. Polazište z donošenje odluka su ciljevi – odluke. Mogu se podeliti na odluke prema:

v     Prema prostornom kriterijumu: međupreduzetne odluke ( odnos preduzeća sa tržištem kapitala) i unutarpreduzetne odluke (alokacija kapitala, sredstava)

v     Prema vremenskom kriterijumu: dugoročne (strategijske, pokreću značajne izvore sredstava, povećavaju kapacitete preduzeća, odluke koje utču na ljučne ciljeve – profitabilnost, solventnost, likvidnost) i kratkoročne (operativne odluke).

Donošenje pojedinačnih poslovno-finansijskih odluka.

 • Najniži nivo menadžmenta – opretivni nivo (konačna operacionalizacija onoga što je odlučeno na višim nivoima). Obuhvata skup upravljačkih aktivnosti koje su podeljene na delotvnorno i efikasno korišćenje raspoloživih sredstava u cilju ostvarenja ciljeva preduzeća. Sistematska upravljačka kontrola.

Smisao – u podsticanju menadžmenta u pravcu donošenja odluka koje će dovesti do ostvarenja ciljeva preduzeća. Dominantno-vrednosna kontrola.

Osnovne karakteristike upravljačkog procesa:

 • Sveobuhvatan proces
 • Koordiniran proces
 • Stalan proces

Osnovne upravljačke aktivnosti:

 • Planiranje
 • Organizovanje
 • Kontrola
 • Koordiniranje
 • Komunicirnaje
 • Motivisanje

Sadržina upravljačkog računovodstva:

I širi pristup:

 • Analiza i interpretacija osnovnih finansijskih izveštaja
 • Obračun troškova i učinaka sa kalkulasijom
 • Računovodstveno planiranje i kontrola
 • Različite tipove cost-benefit analiza

II uži pojam:

 • Računovodstvo punih troškova
 • Računovodstvo odgovornosti
 • Računovodstvo odlučivanja, diferencijalnih vrednosti

Obračun troškova po vrstama i po mestima, po nosiocima, obračun kratkoročnog rezultata.

Računovodstvo punih vrednosti – koncept informacija relevantnih za finansijsko računovdstvo, koristi ih i upravljačko, ali nisu dovoljne.

Definicija upravljačkog računovodstva

Skup metoda, tehnika, postupaka obrade istorijskih i projektovanih informacija u cilju pružanja pomoći menadžmentu preduzeća u procesima planiranja, odlučivanja i kontrole kvaliteta donetih odluka.

Sličnosti i razlike:

 

 

v     Korisnici informaicja

 

v     Karakter i tip izveštaja

 

 

v     Sloboda izbora (ograničenja)

 

v     Izveštajni period

 

 

v     Vremenski fokus

 

 

v     Vrste infromacija

 

 

v     Kvalitet informacija

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

 

Eksterni

 

Globalnog karaktera, preduzeće kao celina

 

 

Veoma mala

 

 

Zakonom se propisuje godišnji nivo

 

Istorijskog karaktera

 

 

Finansijske, novčane, vrednosne informacije

 

Dominiraju pouzdanost i relevantnost

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

 

Interni

 

Analitički izveštaji, delovi preduzeća

 

 

Veoma velika

 

 

Neki mogu imati dnevni nedeljni karakter. Fleksibilni su.

Vazne inf.koje gledaju unapred, ali se bave i istorijskim.

Finansijske, dopunjene nefinansijskim

 

Primarni značaj blagovremenost.

 

 

 Upravljački računovođa je nadležan za informacionu strukturu, ne donosi neposredno odluke, ali daje informacije, predstavlja sastavni deo menadžmenta.

Osnovi zadaci jesu:

 • Da infromaciono opsluži centralni menadžment
 • Da produkuje ključne inromacije za uspeh
 • Povezuje pojedinačne planove u master budžet
 • Brine o efikasosti sistema

Standardi:

 • Kompetentnost – stalno usavršavanje znanja, poznavanje propisa, izveštavanje o bitnim elementima.
 • Poverljivost – uzdržavanje od izdavanja bilo kojih informacija, obaveza kontinuiranog upozoravanja podređenih, uzdržavanje od koristi.
 • Integritet – uzdravanje od aktivnosti koje bi na bilo koji način mogle da nanesu štetu bilo kojoj interesnoj grupi.
 • Objektivnost – istinito, pošteno, potpuno izveštavanje. Potpuno obelodanjivanje svih relevantnih informacija.
 • Ponašanje u procesu rešavanja sukoba interesa.

 

Podeli