Uvod u pravo kao samostalna disciplina

Uopšteno o uvodu u pravo.

-Pravna nauka – jedna od najstarijih društvenih nauka
-XX,XXI v. “veliko rastvaranje konsolidovanih škola I pravaca”
-uvod u pravo – samostalna I apstraktna disciplina -> osnovne I opšte za državu I pravo karakteristike.

*Pojam uvoda u pravo . apstraktna teorijskopravna disciplina koja proučava državu I pravo kao objektivne društvene pojave, za razliku od konkretnih ili istorijskih pravnih disciplina.
*Predmet uvoda u pravo: konkretne države I prava – realno postoje, idealno(virtuelno) I aktuelno.
-Kvaliteti svojstveni državama I opšti kvaliteti
-pojmovi – skupovi smislenih odredaba o suštini I najvažnijim obeležijima pojava.
1)obični pojmovi
2)pravni pojmovi: – neposredni(bliži običnoj stvarnosti(muž, roditelj))
-posredni(ne nalaze se u običnoj stvarnosti)
-zakonitosti(prirodni zakoni, zakoni verovatnoće, tendencijske pravilnosti)
Pojmovi opisuju državu I pravo u trenutku posmatranja(statičnost)
Zakonitosti opisuju kretanje, dinamičnost(države I prava)
*Metodi uvoda u pravo: dogmatički(značenje p. normi), normativni(saznavanje prava kao celovitog sistema), logički(logičke veze), aksiološki(vrednosti pre stvaranja prava), sociološki(određivanje prava kao društvene pojave), psiohološki(pravni sadržaj pravne svesti ljudi), politikološki(pravo i država kao političke pojave), istorijski, uporedni…

-Uvod u pravo=osnovna, opšta, uvodna nauka

Podeli