Zastarelost

Pravna činjenica koja podrazumeva da zbog protoka vremena neki pravni odnosi prestaju ili se ovlašćenja gube.

Primer rok za podnošenje žalbe (15 dana).

Održaj je pravna činjenica koja usled protoka vremena uslovljava nastanak nekih pravnih odnosa ili sticanje ovlašćenja.

Apsolutna prava deluju prema svima (lat. Erga amnes). Npr. pravo svojine, pravo službenosti, autorsko pravo. U smislu da niko nema pravo da ugrožava, ograničava ili na bilo koji način ometa nosioca ovog prava. Ova prava po pravilu ne zastarevaju izuzev ako je vlasnik napustio (zemljište), a drugo lice vrši svojinska ovlašćenja kao da je stvar njegova te može steći pravo svojine.
Relativna prava deluju izmedju tačno odredjenih strana (lat. Interpartes). Npr. dužnik – poverilac, kupac – prodavac, i druga obligaciona prava. Ova prava zastarevaju ako dužnik ne izmiri svoju obavezu, a poverilac to od njega ni na koji način ne zahteva (opomena, tužba). Pravo poverioca da ostvari svoje potraživanje prinudnim putem zastareva po protoku odredjenog vremena.

Podeli