Značenje pojma marketing

1. Marketing kao ekonomski proces

 

2. Marketing kao poslovna koncepcija, proizvodna koncepcija, prodajna koncepcija, marketing

 

3. Posmatra se kao jedno od poslovnih funkcija. Zadaci:

– da indentifikuje tražnju

 

– anticipiranje tražnje – predvidjanje promena

 

– obezbedjenje da potrošač bude zadovoljan

 

4. Marketing kao naučna disciplina (teorija), nultidisciplinarnog karaktera.

Podeli