Amfiteatar ili anfiteatar – Kako se piše

Odgovor na jezičku nedoumicu da li se piše amfiteatar ili anfiteatar glasi da je pravilan oblik amfiteatar. U daljem tekstu objasnićemo i zašto.

Objašnjenje zašto se piše amfiteatar 

Amfiteatar je reč koja nam dolazi iz grčkog jezika, u kome ona predstavlja složenicu nastalu od reči ámphi (okolo, kružno, sa obe strane) i reči théatron (teatar, pozornica). Tako ova reč opisuje teatar u kome se gledaoci, odnosno slušaoci raspoređeni polukružno. 

U srpskom jeziku amfiteatar označava upravo ovakav tip govornice, odnosno sale, a najčešće ih vezujemo za fakultete, gde su pretežno smešteni.

Nadamo se da je sada jasnija upotreba oblika kao što su amfiteatar ili anfiteatar, te da više neće dolaziti do zabune.

Podeli