Biološki fakultet

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu postoji kao nezavisna institucija od 1995. godine. Fakultet pruža obrazovanje kada su u pitanju tri biološka profila: biologija, molekularna biologija i fiziologija, ekologija i zaštita životne sredine.

biološki fakultet

ORGANIZACIONE JEDINICE FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji tri instituta i 14 katedri.

Institut za zoologiju :

 • Katedra za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja
 • Katedra za dinamiku razvića životinja
 • Katedra za genetiku i evoluciju
 • Katedra za ekologiju i geografiju životinja
 • Katedra za biologiju ćelija i tkiva
 • Katedra za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju

Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“ :

 • Katedra za morfologiju i sistematiku biljaka
 • Katedra za fiziologiju biljaka
 • Katedra za ekologiju i geografiju biljaka
 • Katedra za mikrobiologiju
 • Katedra za algologiju, mikologiju i lihenologiju

Institut za fiziologiju i biohemiju :

 • Katedra za opštu fiziologiju i biofiziku
 • Katedra za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju
 • Katedra za biohemiju i molekularnu biologiju

Centri koji posluju u okviru fakulteta su:

 • Centar za humanu molekularnu genetiku
 • Centar za lasersku mikroskopiju
 • Centar za biospeleologiju
 • Centar za biologiju pčela
 • Centar za informacije o biodiverzitetu
 • Centar za genotipizaciju ribolovnih resursa
 • Centar za elektronsku mikroskopiju
 • Centar za izdavačku delatnost i marketing
 • Centar za transfer znanja i inovacije
 • Centar za genotoksikologiju i ekogenotoksikologiju

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB

Stečeno zvanje: Diplomirani biolog

Moduli:

 • Biologija
 • Ekologija
 • Molekularna biologija i fiziologija

Diplomske akademske studije (Master)

Biologija

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Stečeno zvanje: Master biologije

Ekologija

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Stečeno zvanje: Master ekologije

Molekularna biologija i fiziologija

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Stečeno zvanje: Master molekularne biologije i fiziologije

Profesor biologije

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Stečeno zvanje: Profesor biologije

Ekologija i zaštite životne sredine

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Stečeno zvanje: Profesor ekologije

Specijalističke akademske studije

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Moduli:

 • Mikrobiologija
 • Imunobiologija sa mikrobiologijom
 • Genetika

Doktorske akademske studije

Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB

Moduli:

 • Biologija
 • Ekologija
 • Molekularna biologija

PRIJEMNI ISPITI I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola. Prijemni ispit se polaže iz biologije. Pitanja za prijemni obuhvataju gradivo iz biologije za sva 4 razreda gimnazije (prirodno-matematički smer).

Broj raspoloživih mesta

 • Biologija (budžet 85 studenata; samofinansirajući 25 studenata)
 • Ekologija (budžet 30 studenata; samofinansirajući 10 studenata)
 • Molekularna biologija i fiziologija (budžet 45 studenata; samofinansirajući 35 studenata)

Master akademske studije

Prijave za upis na master studije mogu podneti sva lica koja su završila osnovne akademske studije u trajanju od najmanje 240 ESPB i imaju najmanje 30 ESPB iz predmeta relevantnih za studijski program.

Broj raspoloživih mesta

 • Biologija (budžet 40 studenata; samofinansirajući 40 studenata)
 • Ekologija (budžet 20 studenata; samofinansirajući 10 studenata)
 • Molekularna biologija i fiziologija (budžet 30 studenata; samofinansirajući 30 studenata)
 • Profesor biologije (budžet 10 studenata)
 • Profesor ekologije i zaštite životne sredine (budžet 5 studenata; samofinansirajući 5 studenata)

Specijalističke akademske studije

Uslov za upis na specijalističke akademske studije su završene studije po Zakonu o univerzitetu (2003) ili završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova odgovarajućeg profila.

Broj raspoloživih mesta

 • Mikrobiologija (samofinansijarućih 5 studenata)
 • Imunobiologija sa mikrobiologijom (samofinansijarućih 5 studenata)
 • Genetika (samofinansijarućih 10 studenata)

Doktorske akademske studije

Uslovi za upis doktorskih studija:

 • završene master akademske studije;
 • završene specijalističke studije;
 • srednja ocena na prethodnim studijama najmanje 8,00;
 • potvrda iz laboratorije ili katedre Fakulteta, odnosno druge institucije u okviru kojih će se raditi eksperimentalni, terenski deo doktorske disertacije.

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

 • Školarina za državljane Srbije: 80.000 dinara
 • Školarina za strane državljane: 3.500 €

Diplomske akademske studije (Master)

 • Školarina za državljane Srbije: 80.000 dinara
 • Školarina za strane državljane: 4.500 €

Specijalističke akademske studije

 • Školarina za državljane Srbije: 90.000 dinara
 • Školarina za strane državljane: 3.000 €
slika


KONTAKT
Adresa: Studentski trg 16, 11000 Beograd
Telefon: 011/26-35-627 (studenstka služba)
Website: http://www.bio.bg.ac.rs/kontakt.php
Email: dekanat@bf.bio.bg.ac.rs

Podeli