Davalac ili davaoc – Kako se piše

Na pitanje da li se piše davalac ili davaoc odgovor je davalac. Pojašnjenje zašto je tako možete saznati u sledećim redovima.

Objašnjenje zašto je ispravno davalac

Reč davalac je imenica muškog roda, koja je ovde navedena u svom osnovnom obliku – nominativu jednine. Do nedoumice da li se piše davalac ili davaoc dolazi usled toga što se u određenim padežima ovog tipa imenica dešava glasovna promena koja se zove prelazak L u O.

Kada su u pitanju imenice muškog roda koje označavaju vršioca radnje i nastale su uz pomoć tvorbenog nastavka -LAC, dolazi do prelaska L u O u svim oblicima, izuzev u nominativu jednine i genitivu množine.

Padežni oblici reči davalac u jednini glase: davalac, davaoca, davaocu, davaoca, davaoče, davaocem, davaocu. 

Padežni oblici reči davalac u množini glase: davaoci, davalaca, davaocima, davaoce, davaoci, davaocima, davaocima.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše davalac ili davaoc, te da u budućnosti neće biti nedoumica u vezi sa pisanjem ove reči.

Podeli