Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoškolska obrazovna i naučna ustanova sa dugom tradicijom. Ekonomsko-komercijalna viša škola osnovana je 1937. godine u Beogradu. Za vreme Drugog Svetskog rata, EKVŠ je pripojena Pravnom fakultetu u Beogradu. 1947. Ekonomski odsek Pravnog fakulteta se odvaja i osniva se Ekonomski fakultet, koji ulazi u sastav Univerziteta u Beogradu. Danas važi za najveću i najeminentniju naučno-obrazovnu ustanovu u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike.

Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Jugoslavije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte.

Pogledajte kako izgleda studiranje na Ekonomskom fakultetu iz ugla uspešnog studenta.

ORGANIZACIJA EKONOMSKOG FAKULTETA

U svom sastavu, fakultet ima i naučno-istraživački centar (NICEF) koji je osnovan 1974. godine. Preko NICEF-a je do sada realizovano više inovacionih kurseva, kompanijskih kurseva, konsalting usluga i savetovanja.

Posebna celina je Centar za izdavačku delatnost. Ovaj centar je najveći domaći izdavač ekonomske literature, sa oko 60 izdatih naslova godišnje.

U okviru fakulteta postoji i centar za karijerno vođenje čiji je cilj da pomogne studentima prilikom odabira zanimanja i traženja posla. Organizuje testiranja, seminare i kurseve i upravlja bazom podataka koja simulira tržište rada. Pročitajte više o radu centra.

Na Ekonomskom fakultetu postoji 6 katedri:

 • Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
 • Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
 • Katedra za međunarodne ekonomske odnose
 • Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
 • Katedra za statistiku i matematiku
 • Katedra za ekonomsku teoriju i analizu

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi i trajanje studija

Program osnovnih akademskih studija: Ekonomija, Poslovno upravljanje i statistika je akreditovan studijski program na kome možete steći 180 ili 240 ESPB, u zavisnosti od toga da li ćete se odlučiti za trogodišnje ili četvorogodišnje studije.

Prva i druga godina nude opšta znanja iz oblasti ekonomije, poslovnog upravljanja i statistike, dok se u trećoj i četvrtoj godini studija ide ka specifičnim znanjima iz sledećih oblasti:

 • Ekonomska analiza i politika
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Marketing
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
 • Menadžment
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
 • Trgovinski menadžment i marketing
 • Turizam i hotelijerstvo

Od 2016/2017. godine, studenti se mogu opredeliti i za studije na engleskom jeziku. U pitanju je program „Ekonomija i finansije“, koji studentima obezbeđuje dve diplome – diplomu Univerziteta u Londonu (fakultet-nosilac Londonska škola ekonomije i političkih nauka) i diplomu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet).

Osnovne studije traju ukupno četiri godine i nose 240 ESPB.

Nakon završenih osnovnih studija stiče se akademski naziv: Ekonomista

Uslovi za upis i prijemni ispit u prvu godinu Osnovnih Akademskih Studija

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

Broj mesta za upis

Ekonomski fakultet će u školskoj 2016/2017. godini upisati u prvu godinu 570 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta, dok ukupna kvota za akreditovani studijski program osnovnih studija obuhvata 1500 mesta. Za studente romske nacionalne manjine i studente sa invaliditetom rezervisano je po 6 budžetskih mesta, kao i za državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu.

Za studijski program Ekonomija, Poslovno upravljanje i statistika od 240 ESPB upisuje se ukupno 900 studenata, 570 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 330 samofinansirajućih studenata. Preostali broj samofinansirajućih studenata se upisuje na studijski program Ekonomija, Poslovno upravljanje i statistika od 180 ESPB.

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od sledeće tri varijante:

 • PRVA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od slede- ćih predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE ILI POSLOVNA EKONOMIJA. Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju.
 • DRUGA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje A) za test iz jednog od sledećih predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE ILI POSLOVNA EKONOMIJA, kao i B) za jedan test iz OPŠTEG OBRAZOVANJA I INFORMISANOSTI, ISTORIJE, GEOGRAFIJE ili SOCIOLOGIJE. Test iz predmeta grupe A) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe B) može ostvariti 20 bodova.
 • TREĆA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta: OPŠTE OBRAZOVANJE I INFORMISANOST, ISTORIJA, GEOGRAFIJA ili SOCIOLOGIJA. Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova.

Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda.

Testiranje u prvoj i trećoj varijanti traje 120 minuta, a u drugoj 150 minuta. U drugoj i trećoj varijanti kandidat testove radi istovremeno.

Konačna rang lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario na osnovu postignutog uspeha u srednjoj školi i broja bodova ostvarenog na testovima prijemnog ispita.

Broj potrebnih bodova za sticanje statusa studenta čije se školovanje finansira iz budžeta kretao se u intervalu od 79 do 90, dok višegodišnji prosek bodova koji su ostvarili poslednji upisani studenti u novu školsku godinu iznosi 55,78.

Školarina za Osnovne Akademske studije

Školarina za 2017/2018. godinu za obim od 60 ESPB iznosi od 85.272 do 112.200 dinU cenu školarine uključena je obavezna udžbenička literatura koju samofinansirajući student dobija pre početka semestra, kao i do tri prijave svakog ispita u toku školske godine.

Prvih 20 studenata na rang listi plaća minimalnu cenu školarine. Na svakih sledećih 20 mesta, cena školarine se uvećava za određeni iznos (ukupno 60 mesta). Studenti rangirani ispod ovog mesta plaćaju maksimalan iznos školarine.

Školarina za strane državljane iznosi 1500 evra.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi i trajanje studija

Master akademske studije na Ekonomskom fakultetu nose 60 ESPB i traju jednu godinu.

Moduli master studija EKOF-a:

 • Ekonomska analiza i politika
 • Računovodstvo, revizija i poslovne finansije
 • Bankarski i finansijski menadžment
 • Ekonomska politika i razvoj
 • Poslovno upravljanje
 • Kvantitativna analiza
 • Međunarodni ekonomski odnosi
 • Ekonomija i menadžment energetike

Pored master studija koje se održavaju na srpskom jeziku, student imaju mogućnost da izaberu  neki od programa koji se održavaju na stranom jeziku. To su: Kvantitativne finansije – The International Masters in Quantitative Finance (IMQF), čija nastava se izvodi na engleskom jeziku i Makroekonomija privreda u tranziciji – Les politiques macroéconomiques dans les pays en transition, program koji se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Nici i čija nastava se održava na francuskom jeziku.

Nakon završenih osnovnih studija stiče se akademski naziv: Master Ekonomista. Studenti sa završenim međunarodnim smerom dobijaju duplu diplomu po završetku studija.

Uslovi za upis i prijemni ispit

Na master akademske studije može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju na kojima je steklo 240 ESPB.

Kandidati koji su završili Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu mogu da konkurišu bez polaganja prijemnog ispita. Ostali kandidati, koji nisu završili Ekonomski fakultet, moraju da polažu ili dva ili 4 ispita, u zavisnosti od fakulteta na kom su završili OAS, kao i smera koji upisuju na Master akademskim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Rangiranje kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu sledećih  kriterijuma: prosečne ocene stečene na osnovnim studijama; dužine studiranja osnovnih studija; rezultata postignutog na prijemnom ispitu za kandidate za koje je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Broj mesta

Ukupan broj studenata na MAS je 550, od toga 100 koji se finansiraju iz budžeta i 450 samofinansirajućih studenata.

– Ekonomska analiza i politika 25 studenata (20 samofinansiranje; 5 budžet);
– Računovodstvo, revizija i poslovne finansije 75 studenata (60 samofinansiranje; 15 budžet);
– Bankarski i finansijski menadžment 100 studenata (85 samofinansiranje; 15 budžet);
– Ekonomska politika i razvoj 25 studenata (20 samofinansiranje; 5 budžet);
– Poslovno upravljanje 175 studenata (za sve module 140 samofinansiranje; 35 budžet);
– Kvantitativna analiza 50 studenata (za sve module 40 samofinansiranje; 10 budžet);
– Međunarodni ekonomski odnosi 25 studenata (15 samofinansiranje; 10 budžet);
– Ekonomija i menadžment energetike 25 studenata (20 samofinansiranje; 5 budžet);
– Makroekonomija privreda u tranziciji  25 studenata;
– Kvantitativne finansije – IMQF – međunarodni master program na engleskom jeziku 25 studenata.

Školarina na Master akademskim studijama

Školarina za studijske programe na srpskom jeziku iznosi 173.000 RSD, a za strane državljane 1.500 evra.

Za studijske programe na stranim jezicima, školarina iznosi:

 • Kvantitativne finansije – za državljane Republike Srbije i za strane državljane 1.000 – 2.000 evra.
 • Makroekonomija privreda u tranziciji – za državljane Republike Srbije i za strane državljane 3.000 – 6.000 evra.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi i trajanje studija

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje Doktorske studije u trajanju od tri godine, ukupno 180 ESPB.

Moduli na doktorskim studijama EKOF-a:

 • Ekonomija
 • Poslovno upravljanje
 • Statistika

Student doktorskih studija ukupno stiče 90 ESPB na osnovu položenih ispita i 90 ESPB na osnovu aktivnosti vezanih za izradu doktorske disertacije: saopštenja, prezentacije zaključaka, priprema članaka, odbrana i dr.

Savladavanjem sadržaja studijskog programa, stiče se naučni naziv: Doktor nauka – ekonomske nauke.

Uslovi za upis

Pravo na upis na doktorske studije ima svaki student sa prethodno ostvarenih 300 ESPB i prosečnom ocenom 8,00.

 • Ekonomija (20 studenata)
 • Poslovno upravljanje (20 studenata)
 • Statistika (10 studenata)

Školarina za Doktorske studije

Školarina za državljane Republike Srbije iznosi 201.960,00 RSD (I godina studija), a za strane državljane 2.500 evra. Druga godina studija za državljane Republike Srbije iznosi 157.080 RSD, a za treću 197.080 RSD (u cenu je uključena i doktorska disertacija)

KONTAKT

Sve informacije o upisu možete dobiti na Upisnoj stranici sajta http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/

Studente možete kontaktirati i putem Facebook stranice facebook.com/JaNaEkofu posvećenoj upravo vama ili putem stranice http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/pitajte-nase-studente/.

slika


KONTAKT
Adresa: Кamenička 6, 11000 Beograd
Telefon: (011) 3021 240
Website: www.ekof.bg.ac.rs

 

Podeli