Evidencija gotovine i gotovinskih elemenata kod banke

Evidencija deviznih sredstava – devizni račun i devizna blagajna

U našoj zemlji je devizno poslovanje regulisano zakonom.

Devize su potrošnja u inostranstvu po bilo kom osnovu koje glasi na stranu valutu kao i sve vrste stranog efektivnog novca, osim kovanog novca.

Odnos razmene jedne valute za drugu predstavlja devizni kurs.

Kao osnovica za formiranje intervalutarnih kurseva uzima se čvrsta valuta, najčešće €, $, £ i slično.

U poslovanju sa devizama i u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom primenjuju se srednji devizni kurs, kupovni i prodajni kurs.

Kursnu listu izdaje stručna služba bankarskog sistema deviznog tržišta pri udruženju banaka Srbije.

Platni primet sa inostranstvom i instrumeni plaćanja

Pod platnim prometom koji se obavlja sa inostranstvom podrazumevaju se sva plaćanja, sve naplate koje nastaju između pravnih i fizičkih lica jedne zemlje i pravnih i fizičkih lica drugih zemalja.

Platni promet sa inostranstvom vrši se u devizama i dinarima.

Prema načinu plaćanja razlikuju se:

  • platni promet sa inostranstvom u konvertibilnim devizama,
  • platni promet u inostranstvu sa obračunskim valutama i u devizama po posebnim aranžmanima,
  • platni promet sa inostranstvom u dinarima.

Instrumenti:

  • Doznaka,
  • Akreditiv,
  • Ček,
  • Kreditno pismo,
  • Međunarodna poštanska uputnica, itd.

Podeli