Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, osnovan kao Muzička akademija 1937. godine, je prva umetnička visokoškolska institucija u našoj sredini koja svojim višedecenijskim radom i rezultatima predstavlja istinskog lidera iz oblasti muzičkog stvaralaštva, interpretacije i edukacije, a poželjnog i inspirativnog umetničkog partnera brojnim uglednim institucijama iz celog sveta.

Fakultet muzičke umetnosti

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

Na Fakultetu se osnivaju katedre za jednu ili više srodnih nastavnih disciplina. Katedru čine svi nastavnici i saradnici koji obavljaju obrazovno-umetnički i obrazovno-naučni rad iz nastavnih disciplina za koje je katedra osnovana. Na Fakultetu postoji 13 katedri:

 • Katedra za kompoziciju i orkestraciju
 • Katedra za dirigovanje
 • Katedra za klavir
 • Katedra za solo pevanje
 • Katedra za gudačke instrumente
 • Katedra za duvačke instrumente
 • Katedra za muzikologiju
 • Katedra za muzičku teoriju
 • Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju
 • Katedra za kamernu muziku
 • Poliintrumentalna katedra (čembalo, orgulje, harfa, gitara i udaraljke)
 • Katedra za etnomuzikologiju
 • Katedra za džez i popularnu muziku

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

Kompozicija

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani kompozitor

Dirigovanje

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani muzički umetnik – dirigent

Klavir

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani muzički umetnik – pijanista 

Solo pevanje

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani muzički umetnik – solo pevač

Gudački instrumenti

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje:  diplomirani muzički umetnik – violinista, violista, violončelista ili kontrabasista

Duvački instrumenti

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani muzički umetnik – flautista, oboista, klarinetista, fagotista, hornista, trubač, trombonista ili tubista.

Muzikologija

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani teoretičar umetnosti – muzikolog

Muzička teorija

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani teoretičar umetnosti – muzički pedagog

Muzička pedagogija

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani teoretičar umetnosti – muzički pedagog

Poliinstumentalni studijski program

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani muzički umetnik – harfista, orguljaš, perkusionista, gitarista ili čembalista

Etnomuzikologija

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani teoretičar umetnosti – etnomuzikolog

Džez i popularna muzika

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani muzički umetnik

Diplomske akademske studije (Master)

Kompozicija

 • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
 • Stručni naziv: diplomirani muzički umetnik – master. U dodatku diplomi se u zavisnosti od izabranog modula precizira:
  • Modul dirigovanje – dirigent
  • Modul solo pevanje – solo pevač
  • Modul klavir – pijanista
  • Modul violina – violinista
  • Modul viola – violista
  • Modul violončelo – violončelista
  • Modul kontrabas – kontrabasista
  • Modul flauta – flautista
  • Modul klarinet – klarinetista
  • Modul oboa – oboista
  • Modul fagot – fagotista
  • Modul horna – hornista
  • Modul truba – trubač
  • Modul trombon / tuba – u zavisnosti od izbora instrumenta trombonista ili tubista
  • Modul orgulje – orguljaš
  • Modul čembalo – čembalista
  • Modul gitara – gitarista
  • Modul harfa – harfista
  • Modul udarljke – perkusionista
  • Modul kamerna muzika – kamerni muzičar

Nauka o muzičkoj umetnosti

 • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
 • Stručni naziv: diplomirani teoretičar umetnosti – master

Specijalističke studije

Izvođačke umetnosti

 • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
 • Stručni naziv: specijalista muzički umetnosti. U dodatku diplomi se u zavisnosti od izabranog modula precizira:
  • Modul dirigovanje – dirigent
  • Modul solo pevanje – solo pevač
  • Modul klavir – pijanista
  • Modul violina – violinista
  • Modul viola – violista
  • Modul violončelo – violončelista
  • Modul kontrabas – kontrabasista
  • Modul flauta – flautista
  • Modul klarinet – klarinetista
  • Modul oboa – oboista
  • Modul fagot – fagotista
  • Modul horna – hornista
  • Modul truba – trubač
  • Modul trombon / tuba – u zavisnosti od izbora instrumenta trombonista ili tubista
  • Modul orgulje – orguljaš
  • Modul čembalo – čembalista
  • Modul gitara – gitarista
  • Modul harfa – harfista
  • Modul udarljke – perkusionista
  • Modul kamerna muzika – kamerni muzičar

Nauka o muzičkoj umetnosti

 • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
 • Stručni naziv: specijalista teoretičar umetnosti. U dodatku diplomi se u zavisnosti od izabranog modula precizira:
  • Modul muzička teorija – muzički teoretičar
  • Modul muzička pedagogija – muzički pedagog

Doktorske akademske studije

Kompozicija

 • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: doktor umetnosti – muzika i izvođačke umetnosti

Izvođačke umetnosti

 • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: doktor umetnosti – muzičke umetnosti

Nauke o muzičkoj umetnosti

 • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: doktor nauka o umetnostima – uža naučna oblast muzička teorija ili muzička pedagogija, u zavisnosti od upisanog modula. 

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslovi za upis studijskog programa su:

 1. završena srednja muzička škola ili, ukoliko kandidat nema završenu srednju muzičku školu, položeni dopunski ispiti;
 2.  položen ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Broj raspoloživih mesta:

 • Kompozicija: budžet – 2; samofinansiranje – 2;
 • Dirigovanje: budžet – 2; samofinansiranje – 0;
 • Solo pevanje: budžet – 5; samofinansiranje – 1;
 • Klavir: budžet – 15; samofinansiranje – 5;
 • Gudački instrumenti: budžet – 16; samofinansiranje – 4;
 • Duvački instrumenti: budžet – 8; samofinansiranje – 0;
 • Poluinstrumentalni: budžet – 7; samofinansiranje – 0;
 • Muzikologija: budžet – 9; samofinansiranje – 1;
 • Etnomuzikologija: budžet – 8; samofinansiranje – 2;
 • Muzička pedagogija: budžet – 13; samofinansiranje – 2;
 • Muzička teorija: budžet – 10; samofinansiranje – 2;
 • Džez i popularna muzika: budžet – 16; samofinansiranje -0 ;

Diplomske akademske studije (Master)

Kompozicija

Uslovi upisa:

 1. Da bi kandidat konkurisao za upis treba da ima završeno osnovno akademsko obrazovanje na studijskom programu Kompozicija u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB) sa najmanjom prosečnom ocenom osam (8) i najmanje ocenom devet (9) na završnom ispitu iz predmeta Kompozicija na Osnovnim akademskim studijama;
 2. Pored toga kandidat mora položiti prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta: 4 mesta

Izvođačke umetnosti

Uslovi upisa:

 1. odgovarajuće osnovne akademske umetničke studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 bodova ESPB sa prosečnom ocenom najmanje 8 i prosečnom ocenom najmanje 8.5 iz glavnog predmeta;
 2. odgovarajuće diplomske umetničke studije, prema starim zakonima sa prosečnom ocenom najmanje 8 i prosečnom ocenom najmanje 8,5 iz glavnog predmeta.

Broj raspoloživih mesta: 78 mesta

Nauka o muzičkoj umetnosti

Uslovi upisa:

 1. odgovarajuće osnovne akademske umetničke studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 bodova ESPB sa prosečnom ocenom najmanje 8 i prosečnom ocenom najmanje 8.5 iz glavnog predmeta;
 2. odgovarajuće diplomske umetničke studije, prema starim zakonima sa prosečnom ocenom najmanje 8 i prosečnom ocenom najmanje 8,5 iz glavnog predmeta.

Broj raspoloživih mesta: 51 mesto

Specijalističke studije

Uslovi upisa:

 1. završene master akademske umetničke studije, odnosno da su kandidati stekli 300 ESP bodova sa prosečnom ocenom najmanje 8 i ocenom najmanje 9 iz završnog ispita;
 2. diplomske umetničke studije, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, sa prosečnom ocenom najmanje 8 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog/ završnog ispita, odnosno završnih ispita iz predmeta koji definišu struku.

Broj raspoloživih mesta:

 • Izvođačke umetnosti – 42 mesta
 • Nauke o muzičkoj umetnosti – 10 mesta

Doktorske studije

Doktorske umetničke studije mogu upisati kandidati koji su položili prijemni ispit i završili:

 1. diplomske umetničke akademske studije – master, odnosno stekli 300 ESPB bodova, sa prosečnomocenom 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog/završnog ispita.
 2. diplomske umetničke studije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, sa prosečnom ocenom najmanje 8, 5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog/završnog ispita.

Broj raspoloživih mesta:

 • Kompozicija – 3 mesta;
 • Izvođačke umetnosti – 29 mesta;
 • Etnomuzikologija – 4 mesta;
 • Muzikologija – 4 mesta;
 • Muzička pedagogija – 5 mesta;
 • Muzička teorija – 5 mesta.

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije – 120.000,00 dinara;
Diplomske akademske studije (Master) – 100.000,00 dinara;
Specijalističke studije – 80.000,00 dinara;
Doktorske studije – 150.000,00 dinara.

 

slika


KONTAKT
Adresa: Kralja Milana br. 50, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 26 59 272 (studentska služba)
+381 11 362 07 60 (opšta služba)
Website: www.fmu.bg.ac.rs
Email: referat@fmu.bg.ac.rs
kadrovska@fmu.bg.ac.rs

 

 

 

 

 

Podeli