Izuzetci ili izuzeci – Kako se piše

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše izuzetci ili izuzeci, jedini gramatički ispravan oblik je izuzeci. U daljem tekstu otkrivamo i zašto. 

Objašnjenje zašto se piše izuzeci 

U reči izuzeci dolazi do glasovne promene gubljenje suglasnika. Naime, imenica izuzeci je u nominativu množine, a jednina ove imenice glasi izuzetak. Ova imenica je primer gramatičkog pravila da se suglasnici t i d gube kada se nađu ispred c,č,ć,đ i dž. 

Primeri ovih imenica su još i: podatak – podaci, dodatak – dodaci, napitak – napici, zadatak – zadaci. 

Specifično za ove imenice je da u jednini imaju i nepostojano a. Dakle, postoje dve glasovne promene koje se dešavaju u ovoj grupi imenica. 

Nakon što smo odgovorili na pitanje da li se koristi izuzetci ili izuzeci, verujemo da će upotreba biti jasnija. 

Podeli