Najjeftiniji ili naj jeftiniji – Kako se piše

Na pitanje da li je ispravan oblik najjeftiniji ili naj jeftiniji, tačan odgovor je najjeftiniji. 

Zašto upotrebljavamo ovaj obik, kao i zbog čega dolazi do udvajanja suglasnika objasnićemo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše najjeftiniji 

Najjeftiniji predstavlja superlativ prideva jeftin, a prefiks naj se u superlativu uvek piše zajedno sa pridevom. Primeri za to su i najbolji, najgori, najviši, najlepši, najpametniji, najkraći, najbrži i slično. 

Onda kada pridev počinje slovom j, ono se ne gubi, te tada dolazi do udvajanja suglasnika. 

Primer: najjasniji, najjednostavniji, najjači, najjužniji. 

Primeri upotrebe prideva najjeftiniji

  • Najjeftiniju garderobu naručujem na internetu. 
  • Nema sumnje da su morski plodovi tamo najjeftiniji. 

Nadamo se da smo rešili pravopisnu nedoumicu da li se piše najjeftiniji ili naj jeftiniji, te da će upotreba ovog prideva biti daleko lakša. 

Podeli