Videćemo ili vide ćemo – Kako se piše

Odgovor na pitanje da li se piše videćemo ili vide ćemo, glasi da je jedini ispravan oblik videćemo. U daljem tekstu objašnjavamo i zašto. 

Objašnjenje zašto se piše videćemo 

Videćemo predstavlja prvo lice množine futura I glagola videti. Naime, kod glagola koji se završavaju na -ti, nastavci za futur I (buduće vreme), pišu se zajedno sa osnovom. 

Dakle, futur I glagola videti glasi ovako: videću – videćeš – videće – videćemo – videćete – videće. 

Takođe, glagoli na -ti, mogu imati i složeni futur I kada se glagol hteti (kojim se gradi futur) piše odvojeno, a to glasi ovako:

ja ću videti – ti ćeš videti – on će videti – mi ćemo videti – vi ćete videti – oni će videti

Nakon što smo odgovorili na pitanje da li se piše videćemo ili vide ćemo, nadamo se da će upotreba pravilnog oblika biti jasnija. 

Podeli