Pravoslavni bogoslovski fakultet Beograd

Ideja o osnivanju Pravoslavno bogoslovkog fakulteta javila se još davne 1860. godine. Prvi projekat nastavnog plana donet je 1870. godine. No zbog raznih nepovoljnih okolnosti osnivanje fakulteta sačekaće 1920. godinu kada je fakultet započeo svoj do danas neprekinuti nastavni i naučni rad. U prvoj uredbi o radu preciziralo se da su neki od zadataka fakulteta „da se obrađuje bogoslovska nauka i spreme stručni radnici na njoj i da daje duhovne pastire sa višom spremom, nastavnike za bogoslovske predmete u stručnim i srednjim školama“.

pravoslavni bogoslavski fakultet

Danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studira više od 1.800 studenata oba pola koji se osposobljavaju za sveštenički, veroučiteljski poziv i naučni rad u oblasti teologije. Studijski planovi i programi u potpunosti su usaglašeni sa aktuelnim Zakonom o visokom školstvu i Bolonjskim procesom. Nastava je organizovana po modelu: osnovne akademske studije u trajanju od 8 semestara (240 ESPB bodova), master studije u trajanju od 2 semestra (60 ESPB bodova) i doktorske studije u trajanju od 6 semestara (180 ESPB bodova).

ORGANIZACIJA FAKULTETA

Fakultet u svom sastavu ima dva internata (za mladiće i devojke), a njegovi studenti imaju pravo da konkurišu za mesto i u drugim domovima i da koriste usluge studentskih menzi.

Biblioteka Fakulteta poseduje preko sto hiljada knjiga.

Pri fakultetu postoje:

 • Institut za teološka istraživanja
 • Bogoslovsko – katihetski institut
 • Biblijski institut
 • Institut za liturgiku i crkvenu umetnost

Srce ove visoke duhovne škole svakako je hram sv. Jovana Bogoslova, u kome se svakodnevno odvija pun krug bogosluženja (jutrenje, večernje, povečerje, časovi), a subotom, nedeljom i praznikom služi se i sveta Liturgija, na koju rado dolaze i studenti sa drugih fakulteta.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi i trajanje studija

Bogoslovsko-katihetski program osnovnih studija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu traje četiri godine (8 semestara, 240 ESPB), a njegov uspešan završetak donosi diplomu prvog stepena visoke školske spreme i zvanje: diplomirani teolog – katiheta.

Bogoslovsko-pastirski program četiri godine (8 semestara, 240 ESPB), a njegov uspešan završetak donosi diplomu prvog stepena visoke školske spreme i zvanje: diplomirani teolog.

Uslovi upisa i prijemni ispit

Uslov za upis je završena bogoslovija ili četvorogodišnja srednja škola, blagoslov nadležnog episkopa i lekarsko uverenje o sposobnosti za studije.

Prijemni ispit

Na prijemnom ispitu polaže se test poznavanja osnova bogoslovlja (literatura: Tomas Hopko, Pravoslavna vera I-IV, Kragujevac: Kalenić, 1991-1998) i test opšte informisanosti (20 pitanja).

Bez polaganja prijemnog ispita mogu se upisati (samo kao samofinansirajući studenti):

 • lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
 • studenti druge godine osnovnih studija drugog univerziteta, odnosno druge visokoškolske ustanove ili lica kojima je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, a koji su položili sve ispite sa prve godine, odnosno ostvarili najmanje 60 ESP bodova na studijskom programu na drugom univerzitetu, odnosno na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

Broj mesta

Na osnovne akademske studije bogoslovsko-katihetski program upisuje se ukupno 135
studenata i to 90 studenata na teret budžeta i 45 samofinansirajućih studenata.

Na osnovne akademske studije bogoslovsko-pastirski program upisuje se ukupno 95 studenata
i to 60 studenata na teret budžeta i 35 samofinansirajućih studenata.

Školarina

Visisna školarine za državljaneRepublike Srbije iznosi 105.000 dinara, a za strane državljane 1.000 evra

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi i trajanje studija

Teološki master program traje jednu godinu (2 semestra, 60 ESPB), a njegov uspešan završetak donosi diplomu drugog stepena visoke školske spreme i zvanje: master teolog.

Moduli:

 1. Biblijsko-patristički modul
 2. Liturgičko-pravni modul
 3. Sistematsko-istorijski modul

Religiološki master program na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu jednu godinu (2 semestra, 60 ESPB), a po uspešnom završetku, student dobija diplomu drugog stepena visoke školske spreme i zvanje: master teolog – religiolog.

Uslovi upisa i prijemni ispit

U prvu godinu master studija u trajanju od dva semestra (60 ESPB bodova) na PBF-u može se upisati lice koje ima:

 • završene četvorogodišnje osnovne studije (240 ESPB bodova) na PBF;
 • završene četvorogodišnje studije (240 ESPB bodova) na nekom drugom fakultetu uz obavezu prethodnog polaganja diferencijalnih ispita.

Broj mesta:

 • Teologija – 75 studenata, od čega je 45 na teret budžeta i 30 samofinansirajućih
 • Religiologija – 25 studenata, od čega je 15 na teret budžeta i 10 samofinasirajućih

Školarina

Školarina za master akademske studije na PBF za državljane Republike Srbije: 105.000 RSD, a za strane držvaljane: 1.000 €.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Doktorske studije traju tri godine, razdeljene u šest studijskih semestara (180 ESPB). Svi predmeti na doktorskim studijama su izborni.

Uslovi za upis

Na doktorske studije teologije mogu se upisati kandidati koji su stekli zvanje master teolog ili master religiolog (najmanje 300 ESPB bodova) sa najmanjom prosečnom ocenom sa osnovnih i master akademskih studija od 8,00.

Ukupan broj mesta je 12, od čega 5 na teret budžeta Republike Srbije i 7 samofinansirajućih.

Školarina

Školarina za državljane Republike Srbije: 133.800 RSD

Školarina za strane državljane: 2.000 €

 

slika


KONTAKT
Adresa: Mije Kovačevića 11B, 11060 Beograd
Telefon: 011 2762 732
Website: http://bfspc.bg.ac.rs
Email: stusluzba@bfspc.bg.ac.rs

Podeli