Rezultati istraživanja stavova studenata BU

Marketing radionica Ekonomskog fakulteta u Beogradu je u drugoj polovini aprila ove godine sprovela Istraživanje stavova studenata Univerziteta u Beogradu. Tradicionalno, istraživanje se organizuje 11. godinu za redom, a u uzorku je obuhvaćeno tačno 1500 studenata.

Rezultati istraživanja infografik

Istraživanje je pokazalo da 34% studenata vidi sebe zaposleno nakon završenih studija u državnom preduzeću, 27% u privatnom a 39% vidi sebe u inostranstvu. Fakulteti sa kojih najviše studenata planira da ode u inostranstvo posle studija su: Arhitektonski (72,20%), Medicinski (63,90%) i Fizička hemija (61,30%). Fakulteti sa najmanjim brojem studenata koji žele da odu u inostranstvo su: Bogoslovski i Matematički (25%), Učiteljski (20,50%). Najznačajniji razlog za odlazak iz zemlje je nizak životni standard u Srbiji, što smatra 30% studenata, zatim nemogućnost zaposlenja 25%, dalje školovanje 24%, dok 19% ne planira da napusti Srbiju.

U proseku, svaki četvrti student je na Univerzitetu u Beogradu čuo za konkretan primer korupcije na svom fakultetu. Taj procenat je ubedljivo najveći na Medicinskom fakultetu (70,8%), Veterinarskom (67,5%) i Stomatološkom (45%). Fakulteti gde je najmanji procenat studenata čuo za korupciju su Filozofski (3,8%), Fizički (3,1%) i Bogoslovski (0%).

Studenti smatraju da je najznačajniji faktor prilikom zaposlenja veza, zatim lična sposobnost, preporuka a na poslednja dva mesta je fakultetska diploma i prethodna praksa. Zanimljivo je da su studenti društvenih fakulteta davali više ocene (na skali od 1 do 5) za gotovo sve faktore, pridavajući im veći značaj, dok su studenti prirodnih fakulteta dali veće ocene jedino kod značaja obavljanja prakse i fakultetske diplome.

Razlozi za odlazak iz Srbije - infografik rezultati istraživanja

Od svih institucija, studenti najviše poverenja imaju u vojsku (12,7%), zatim crkvu (11,9%), vladu (5,7), policiju (2,6%), Narodnu banku Srbije (2,5%), Narodnu skupštinu (1,7%) i predsednika (1,5%). 61% studenata nema poverenja ni u jednu instituciju. U odnosu na prethodnu godinu (april 2013.), poverenje u sve institucije se povećalo, izuzev u crkvu gde je opalo sa 12,8% na 11,9%. Naročito je veliki skok kod poverenja u vladu, sa 1,1% na 5,7% i Narodnu skupštinu sa 0,3% na 1,7%. Što se tiče razvojnog potencijala naše zemlje,

46% smatra da je najveći potencijal poljoprivreda, zatim IT (12%), proizvodnja (11%), turizam (11%), energetika (7%), trgovina (6%) i ostalo (7%). Ocenjujući trenutno stanje u privatnom i javnom sektoru na skali od 1 do 5, studenti su ocenili da je u javnom sektoru sigurnija plata i bolje radno vreme nego u privatnom, dok za privatni sektor smatraju da nudi bolje zarade, mogućnosti napredovanja i pruža bolje šanse za sticanje korisnog radnog iskustva. Ukoliko bi svi radili u privatnom sektoru, 47% bi radilo u velikoj korporaciji, 41% bi započelo sopstveni biznis, 10% bi nastavilo porodični biznis, a 2% bi izabralo da ostane nezaposleno.

52,13% studenata smatra da se novac od školarina troši nedovoljno na poboljšanje uslova studiranja na fakultetu. Na pitanje koliko su zadovoljni uslovima studiranja na svom fakultetu, studenti su bili najzadovoljniji profesorima (prosečna ocena 3,43 na skali od 1 do 5), zatim predavanjima (3,41), nastavnim planom (3,26), uslovima za rad (3,18), udžbenicima (2,96) i na poslednjem mestu funkcionisanjem studentskih službi (2,88). Od svih fakulteta ističe se Bogoslovski, gde su studenti po čak tri parametra (nastavni plan, profesori i udženici ) ubedljivo najzadovoljniji. Nasuprot njemu Stomatološki fakultet je dao najniže ocene za zadovoljstvo nastavnim planom i predavanjima.

Najbolji uslovi za rad su na FON – u (4,38) a daleko najlošiji na Matematičkom (1,69). 20,40% studenata je tokom studija bilo član neke studentske organizacije,a 25,30% studenata je reklo da je bilo na stručnoj praksi. 68% studenata je izjavilo da ih finansiraju roditelji, 14% su korisnici stipendija, 14% povremeno radi a 3% je u stalnom radnom odnosu. Procenat studenata izdržavanih od strane roditelja je na najnižem nivou posmatrano od 2009. godine. 30,10% studenata je izjavilo da nigde nije letovalo prethodne godine.

Podeli