Stomatološki fakultet Beograd

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu je vodeća nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Fakultet sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na usklađivanju nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

stomatoloski fakultet

Šefovi katedri, upravnici radnih jedinica i šefovi stručnih službi odgovorni su da obezbede primenu i održavanje politike kvaliteta na svim nivoima Fakulteta.

Organizacione jedinice Stomatološkog fakulteta

Na fakultetu postoje sledeće katedre:

 • Katedra za opšteobrazovne predmete
 • Katedra za dentalnu patologiju
 • Katedra za oralnu medicinu i paradontologiju
 • Katedra za preventivnu stomatologiju
 • Katedra za hirurgiju
 • Katedra za oralnu rehabilitaciju

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

 • Zubni tehničar protetičar
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje:
 • Oralna higijena
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje:

Specijalističke strukovne studije

 • Oralna higijena
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: specijalista oralni higijeničar

Integrisane osnovne studije

 • Stomatologija
  • Trajanje studija: 6 godina – 360 ESPB
  • Stečeno zvanje: Doktor stomatologije

Specijalističke akademske studije

 • Stomatologija
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: Specijalista doktor stomatologije

Doktorske studije

 • Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: Doktor stomatoloških nauka

Prijemni ispit i uslovi za upis

Osnovne strukovne studije

 • Oralna higijena: pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.
  • Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta hemija i biologija, koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.
 • Zubni tehničar protetičar: Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.
  • Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata), koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

Broj raspoloživih mesta

 • Zubni tehničar protetičar
  • budžet: 15
  • samofinansiranje: 25
 • Oralna higijena
  • budžet: /
  • samofinansiranje: 48

Specijalističke strukovne studije

Specijalističke strukovne studije za oralne higijeničare, može upisati lice koje je završilo osnovne stukovne studije za oralne higijeničare.

Broj raspoloživih mesta

 • Oralna higijena (48 mesta)
  • budžet: /
  • samofinansiranje: /

Integrisane osnovne studije

Na ovaj studijski program se može upisati 240 studenata, i to 220 studenata koji studiraju na srpskom jeziku i 20 studenata koji mogu studirati na engleskom jeziku.

Broj raspoloživh mesta

 • Stomatologija
  • budžet: /
  • samofinansiranje: /

Specijalističke akademske studije

Studije mogu upisati doktori stomatologije bilo kog životnog doba, sa ili bez specijalizacije.

Broj raspoloživih mesta

 • Stomatologija (60 mesta)
  • budžet: /
  • samofinansiranje: /

Doktorske studije

Broj raspoloživih mesta

 • Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji
  • budžet: 10
  • samofinansiranje: /

Školarina

Osnovne strukovne studije

 • Zubni tehničar protetičar
  • Školarina za držvaljane Republike Srbije: 180.000 RSD
  • Školarina za strane držvaljane: 5.000 €
 • Oralna higijena
  • Školarina za držvaljane Republike Srbije: 70.000 RSD
  • Školarina za strane držvaljane: 3.600 €

Specijalističke strukovne studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: /
 • Školarina za strane držvaljane: /

Integrisane osnovne studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: /
 • Školarina za strane državljane: /

Specijalističke akademske studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: /
 • Školarina za strane državljane: /

Doktorske studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: /
 • Školarina za strane državljane: 5.000 €
slika


KONTAKT
Adresa: Dr. Subotića br. 8
Telefon: 011/2685 – 288
Website: http://www.stomf.bg.ac.rs/
Email: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Podeli