Viši ili višlji – Kako se piše

Ako  se dvoumite da li se piše i govori viši ili višlji, odgovor glasi: pravilno je viši. U nastavku saznajte i zašto. 

Objašnjenje zašto je ispravno viši

Jedna od najčešćih grešaka u govoru i pisanju tiče se komparativa prideva visok. Umesto jedinog pravilnog oblika viši, vrlo često se koriste oblici višlji ili visočiji, oba pogrešna. Evo zašto je pravilan samo oblik viši.

Reč visok je pridev, a jedna od osobina velikog broja prideva jeste da se mogu komparirati (porediti). Pozitiv (osnovni oblik prideva) ovog prideva glasi visok, dok se komparativ (prvi stepen poređenja) i superlativ (drugi stepen poređenja) grade na poseban način.

Komparativ prideva visok

Komparativom se označava osobina zastupljena u pojmu uz čije ime pridev stoji u višem stepenu od one označene pozitivom prideva. Primer upotrebe komparativa:

Marko je viši od Milana.

Komparativ se gradi dodavanjem nastavaka -IJ-, -J- i -Š- na osnovu prideva. Postupak građenja komparativa prideva visok izgleda ovako:

vis(ok) + -j- > visji > viši

Kao što vidimo, najpre se odbacuje deo osnove osnovnog oblika, a potom dodaje nastavak -J-, koji dovodi do jotovanja suglasnika S, na osnovu čega nastaje oblik viši.

Superlativ prideva visok

Superlativom se označava osobina zastupljena u pojmu uz čije ime pridev stoji u najvišem stepenu (u odnosu na sve pojmove koji se odlikuju osobinom koja im se pripisuje). Primer upotrebe superlativa:

Marko je najviši u celom odeljenju.

Superlativ nastaje tako što se gramatički prefiks NAJ- doda na komparativ, stoga će superlativ prideva visok glasiti:

naj- + viši > najviši

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše viši ili višji sada otklonjena i da nećete imati problem sa pisanjem ove reči u budućnosti.

Podeli