Viši ili visočiji – Kako se piše

Na pitanje da li se piše viši ili visočiji odgovor glasi: piše se viši. Pojašnjenje zašto je tako pravilno možete naći u ostatku teksta.

Objašnjenje zašto je pravilno viši

Reč visok je pridev, a jedna od osobina velikog broja prideva jeste da se mogu komparirati (porediti). Pozitiv (osnovni oblik prideva) ovog prideva glasi visok, dok se komparativ (prvi stepen poređenja) i superlativ (drugi stepen poređenja) grade na poseban način.

Komparativom se označava osobina zastupljena u pojmu uz čije ime pridev stoji u višem stepenu od one označene pozitivom prideva. Primer upotrebe komparativa:

Marko je viši od Milana.

Komparativ se gradi dodavanjem nastavaka -IJ-, -J- i -Š- na osnovu prideva. Postupak građenja komparativa prideva visok izgleda ovako:

vis(ok) + -j- > visji > viši

Kao što vidimo, najpre se odbacuje deo osnove osnovnog oblika, a potom dodaje nastavak -J-, koji dovodi do jotovanja suglasnika S, na osnovu čega nastaje oblik viši.

Superlativom se označava osobina zastupljena u pojmu uz čije ime pridev stoji u najvišem stepenu (u odnosu na sve pojmove koji se odlikuju osobinom koja im se pripisuje). Primer upotrebe superlativa:

Marko je najviši u celom odeljenju.

Superlativ nastaje tako što se gramatički prefiks NAJ- doda na komparativ, stoga će superlativ prideva visok glasiti:

naj- + viši > najviši

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše viši ili visočiji sada otklonjena i da nećete imati problem sa pisanjem ove reči u budućnosti.

Podeli