Vojnomedicinska akademija

Vojnomedicinska akademija je obrazovna i naučno-istraživačka institucija. Cilj Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije je stvaranje stručnjaka koji će razviti sposobnost analitičkog razmišljanja u rešavanju medicinskih problema. Fakultet obavlja obrazovnu, naučno-istraživačku, zdravstvenu i izdavačku delatnost.vma vojno medicinska akademija

Vojnomedicinska akademija ima 10 Katedri. Katedrom rukovodi šef Katedre kojeg tajnim glasanjem biraju članovi Katedre sa mandatom od četiri godine.

 • Katedra za morfološke nauke
 • Katedra za fiziku, biološko-hemijske i opšteobrazovne nauke
 • Katedra za farmakološke nauke
 • Katedra za neuropsihijatrijske nauke
 • Katedra za fiziološke nauke
 • Katedra za internističke nauke 1
 • Katedra za internističke nauke 2
 • Katedra za preventivno-medicinske nauke 2
 • Katedra za hiruške nauke 1
 • Katedra za hiruške nauke 2

STUDIJSKI PROGRAMI

Integrisane akademske studije medicine

Trajanje studija: 6 godina – 360 ESPB

Specijalističke akademske studije

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Moduli:

 • Traumatologija
 • Medicinska toksikologija
 • Farmakokinetika i biekvivalencija
 • Racionalna farmakoterapija
 • Implantati u oralnoj medicini
 • Oralno zdravlje i parodontalna medicina

Doktorske akademske studije

Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB

Moduli:

 • Neuronauke
 • Farmakologija i toksikologija
 • Molekularna medicina

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Integrisane akademske studije

Uslov za upis na prvu godinu integrisanih akademskih studija stiču lica koja imaju odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (gimnazija, srednja medicinska škola i odgovarajuće srednje škole veterinarskog, farmaceutskog i stomatološkog usmerenja). Lice koje upiše prvu godinu stiče status kadeta a upisom na studije II i III stepena stiče status studenta.

Lica koja se školuju za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, finansiraju se sredstvima obezbeđenim za potrebe obrazovanja sistema odbrane u okviru obima sredstava Ministarstva odbrane opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije.

Specijalističke akademske studije

Posebni uslovi koji su potrebni radi konkurisanja su:

 • za studijske programe Medicinska toksikologija, Farmakokinetika i bioekvivalencija i Racionalna farmakoterapija završene studije medicine sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
 • za studijski program Traumatologija završene studije medicine sa najmanje 360 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
 • za studijske programe Implantati u oralnoj medicini i Oralno zdravlje i parodontalna medicina završene integrisane akademske studije medicine ili stomatologije sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
 • za upis na sve studijske programe potrebno je poznavanje engleskog jezika na nivou drugog stepena prema kriterijumu Vojne akademije.

Doktorske akademske studije

U prvu godinu upisuju se studenti koji su ispunili opšte i posebne uslove konkursa koje raspisuje Ministarstvo odbrane u saradnji sa Fakultetom. Mogućnost konkurisanja imaju oni kandidati koji su završili jedan od sledećih oblika školovanja:

 • studije medicine, stomatologije, farmacije, veterinarske medicine ili biologije sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8 i koji imaju stečen VII-1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

 

slika


KONTAKT
Adresa: Crnotravska 17, 11000 Beograd
Telefon: 011/3608-129 (studenska služba)
Fax: 011/3608-142
Website: http://www.mfvma.mod.gov.rs
Email: fakultet.vma@mod.gov.rs


 

Podeli