Argumenti za zaštitu domaćeg tržišta

Kada je svetska cena viša od domaće cene – najčešće se izvozi, u boljem položaju su domaći proizvodjači, a u gorem su domaći potrošači je rmoraju više sredstava da izdvoje za kupovinu robe.

Kada je svetska cena niža od domaće cene – dolazi do uvoza, u boljem položaju su domaći potrošači, jer nabavljaju robu po nižim cenama.

Domaći proizvodjači su u gorem položaju zato što je cena njihovih proizvoda viša od svetske cene pa da bi prodali svoj proizvod moraju da snize cene svojih proizvoda.

Carine su vid poreza koji uvoznik plaća u trenutku kada roba predje carinsku liniju. Carine donose prihod vladi. Oni koji dobijaju dozvolu za ulazak plaćaju takse. Uvozne kvote predstavljaju višak za vlasnika dobijenih dozvola.

Argumenti:

  1. Carine trebaju da se primenjuju ukoliko zemlja hoće da razvije neku delatnost, treba da štite maldu industriju koja ima perspektive (period do 30 godina, ta zaštita treba da bude delimična, carine da budu manje od 25%).
  2. Zaposlenost- treba da se štiti privreda da bi se održala zaposlenost i standardi života da budu održavani. Štiti se od jeftinog prodora radne snage.
  3. Postoje odredjene delatnosti koje su od opšteg interesa za državu. Carine pune budžet (razvoj vojne industrije i bezbednosti).
  4. Antidampinške – primenjuju se na inostranu robu koja se na našem tržištu pojavljuju po ceni koja je niža od stvarne cene.
  5. Recipročna mera osvete – visoke carine na robu koja se uvozi iz pojedinih zemalja koju su u nekom prethodnom periodu nefer postupile prema zemlji uvoznika.
  6. Kompenzatorske carine – domaća cena (tc+porezi+doprinosi), inostrana cena (subvencije – popusti).

Podeli