Bankrastvo

Bankarstvo izučava:

–         funkciju i ulogu bankarskog sistema u društvenoj reprodukciji

–         organizaciju bankarskog poslovanja u jednoj privredi

 

Bankarsko poslovanje čine poslovi:

–         sakupljanja (mobilizacija novčanih sredstava i njihovo racionalno korišćenje)

–         poslovi idavanja kredita

–         poslovi platnog prometa

–         poslovi kontrole revizije

 

Funkcije centralne banke:

–         kreira, emituje, stvar odnosno izdaje primarni novac (papirni i kovani)

–         vodi računa o stabilnosti monete

–         vodi računa o količini novca u prometu

–         daje državi i poslovnim bankama da bi bile likvidne

–         vrši kontrolu poslovanja banaka, daje odobrenje za njihov rad i ako je potrebno zatvara ih

 

Funkcije poslovnih banaka:

–         stvara depozitni (žiralni) novac tj. ona sredstva koja se nalaze na tekućem računu.

–         Daje kredite privredi (preduzećima) i stanovništvu, odnosno pravnim i fizičkim licima

Podeli