Deflacija

Deflacija (sniženje, skupljanje).

 

–         opada nivo cena (niže cene)

–         smanjenje novčane mase u opticaju

–         jača kupovna snaga novca – apresijacija

–         ponuda veća od tražnje, pa se povećavaju robni u odnosu na kupovne fondove.

–         Rast uvoza u odnosu na izvoz

–         Smanjuju se krediti fizičkim licima (potrošački) i pravnim licima.

–         Povećavaju se porezi.

 

Deflacija se eliminiše antideflatornom ekonomskom politikom:

–         nova emisija novca

–         povećanje kredita

–         sniženje poreza

Podeli