Evidencija novčanih sredstava

Tekući račun je račun preko koga se obavlja evidencija novčanih sredstava kod banke.

Instrumenti gotovinskog platnog prometa:

 • Nalog za uplatu
 • Nalog za isplatu

Instrumenti bezgotovinskog platnog prometa:

 • Nalog za prenos
 • Nalog za naplatu

TEKUĆI RAČUN

Duguje

Potražuje

 • Početno stanje
 • Gotovinske uplate
 • Bezgotovinske uplate
 • Gotovinske isplate
 • Bezgotovinske isplate
 • Saldo za izravnanje

Dnevni izvod je obrazac (izveštaj) kojim nas banka obaveštava šta se dešavalo.

Prelazni račun koristimo u slučaju kada nemamo izvod banke.

Blagajna je odeljenje preko kojeg se obavlja blagajničko poslovanje, odnosno uplaćuje i isplaćuje gotov novac. Blagajnik je lice u preduzeću koje rukovodi gotovinom i obavlja blagajničke poslove. Blagajničko poslovanje obuhvata primanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno promet gotovine.

Blagajnički nalozi:

 • Za naplatu
 • Za isplatu.

BLAGAJNA

Duguje

Potražuje

 • Početno stanje
 • Podignuta gotovina sa poslovnog računa
 • Primljeni pazar prodavca
 • Gotovinske uplate
 • Uplate na poslovni račun preko iznossa blagajničkog maksimuma
 • Isplate zarada radnika
 • Ilplate putnih naloga
 • Razne isplate u gotovu
 • Saldo za izravnanje

Ukoliko je:

 • računsko stanje = stvarnom stanju
 • računsko stanje < stvarnog stanja javlja se viša
 • računsko stanje > stvarnog stanja javlja se manjak

244 – Devizni račun

Na njemu se evidentira protivvrednost deviznih sredstava koja preduzeće ima kod domaće ili strane banke, iskazan po domaćem kursu.

Devizni kurs je odnos vrednosti jedne valute prema drugoj. Može biti:

 • kupovni
 • prodajni
 • srednji (služi za evidenciju)

Devize su sva potraživanja u inostranstvu, po bilo kom osnovu i glase na stranu valutu kao i sve vrste efektivnog stranog novca, osim kovanog zlatnog novca.

 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

Akreditiv je instrument platnog prometa kojim se korisniku stavlja na raspolaganje određena suma novca.

Vrste akreditiva:

 • lični
 • probni
 • invensticioni
 • permanentni

Dokumentarni akreditiv je posebna vrsta instrumenta međunarodnog platnog prometa koja se primenjuje u robnim plaćanjima i garancija je i za kupca i prodavca.

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, konto 242, se raščlanjava na sledeća konta:

2420 – izdvojena novčana sredstva za akreditive u banci

2422 – izdvojena novčana sredstva za isplatu čekova

2424 – izdvojena novčana sredstva za investicije

 Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti su pismene isprave u kojima je zagarantovano pravo na određeni novčani iznos.

Ček je hartija od vrednosti kojom izdavalac čeka (trasant) daje nalog banci (trasat) da isplati određeni iznos novca, u određenom mestu određenom korisniku (remitent).

Prema zakonu o čeku za isplatu čeka odgovara izdavalac čeka (trasant).

Ček se plaća po viđenju u roku:

 • od 8 dana od dana izdavanja, ako je mesto izdavanja i plaćanja isto (npr. Beograd)
 • od 15 dana ako su u različitim mestima (npr. Beograd – Niš)
 • od 20 dana u nekoj od evropskih zemalja (npr. Srbija – Francuska)
 • 40-70 dana u nekoj od zemalja van Evrope (npr. Srbija – Kanada)

Ček može da glasi: na ime, po naredbi i na donosioca.

Ako nije isplaćen u roku vrši se protest čeka kod nadležnog suda.

Primljeni čekovi se vode u klasi 2, grupa 24, konto 2400 (čekovni poslovi na naplatu)

Menica je hartija od vrednosti čija je forma određena zakonom o menici i sadrži obavezu naplate određenog novčanog iznosa u određeno vreme na određenom mestu.

Vrste menica:

 • vučena (trasirana)
 • vlastita (sopstvena)

Menična obaveza proističe iz samog potpisa na menice.

Menica u poslovnom prometu cirkuliše putam prenosa u obliku klauzula koja se ispisuje na poleđini menice.

Menica se može eskontovati – prodati pre roka dospeća ali ne po nominalnoj vrednosti jer banka tada odbija eskont (kamatu).

Ako se dogodi da se menica ne može realizovati nisa računa žiranta (garanta, jemca) vrši se protest menice kod nadležnog suda. Primljena menica se vodi u klasi 2, grupi 24, konto 2401 (menice).

Podeli