Evidencija rashoda

Rashodi se vode u klasi 5 – rashodi.

Grupe rashoda:

 • grupe 51-55 – Poslovni rashodi
 • grupa 56 – Finansijski rashodi
 • grupa 57 – Ostali rashodi
 • grupa 58 – Rashodi po osnovu obezvređivanja imovine
 • grupa 59 – Vanredni rashodi i prenos rashoda

 Poslovni rashodi:

 • grupa 51 – Troškovi materijala
 • grupa 52 – Troškovi zarada i naknada radnika
 • grupa 53 – Troškovi proizvodnih usluga
 • grupa 54 – Troškovi amortizacije
 • grupa 55 – Nematerijalni troškovi

Po MRS-u za izveštavanje  je izabran metod ukupnih troškova, za iskazivanje rashoda, prihoda i rezultata.

Troškovi zarada

Zarada radnika je iznos koji radnik dobija za svoj rad.

Visina zarade zavisi od:

 • rezultata koji radnih ostvari na svom radnom mestu
 • rezultata rada organizacione jedinice kojoj radnih pripada
 • rezultata rada privrednog društva u celini.

Radniku se obračunava bruto zarada, a isplaćuje neto zarada.

BRUTO ZARADA – (POREZ + DOPRINOS) = NETO ZARADA

NETO ZARADA – ADMINISTRATIVNA ZABRANA[1] = NETO ZARADA (za isplatu)

Radnik ima pravo i na naknade zarada za:

 • dane državnih praznika
 • dane godišnjeg odmora
 • plaćanja odsustva za sklapanje braka, rođenja deteta, selidbu, odazivanje za sudski i vojni poziv, smrti člana porodice i bolovanje do 30 dana.

Dokumentacija:

 • radna lista radnika
 • isplatna lista zarada radnika

Porezi i doprinosi se obračunavaju po stopama koje se određuju na nivou republike.

Radnik zaradu može primiti preko blagajne ili preko tekućeg računa.

 Troškovi amortizacije

Amortizacija je u novcu izraženo trošenje osnovnih sredstava.

Sredstva amortizacije se koriste za obnavljanje osnovnih sredstava u istom obimu.

Privredno društvo samo odlučuje o visini stope amortizacije za svako osnovno sredstvo posebno.

Predračun amortizacije se sastavlja jednom godišnje za sva sredstva, a knjiži se mesečni trošak amortizacije.

Sve promene na osnovnim sredstvima (povećanje ili smanjenje) moraju se evidentirati od prvog dana u sledećem mesecu (npr. 1. marta, 1. aprila ili 1. maja).

Metode za obračun amortizacije su:

 • proporcionalna metoda (odnosno metoda jednakih godišnjih kvota u procenjenom veku trajanja)
 • degresivna metoda (metodom opadajućih godišnjih kvota u procenjenom veku trajanja)
 • funkcionalna metoda.

 

Podeli