Evidencija troškova trgovine

Troškovi nisu isto što i rashodi.

Troškovi = u * Cu (utrošci * cena utrošaka)

Troškovi su cenovni izraz utrošaka.

Rashodi su sva smanjenja neto imovine preduzeća proistekla iz poslovanja bez mogućnosti povraćaja.

Prihodi su sva povećanja kapitala (neto imovine) proistekla iz poslovanja bez obaveze vraćanja.

 Razlike između rashoda i troškova:

Rashodi
– šira kategorija
– bez njih možemo da poslujemo
– oni su luksuz
Troškovi
– vrsta rashoda
– bez njih nema proizvodnje i dobitka

Bilans uspeha je prikaz rashoda, prihoda i finansijskog rezultata u određenom periodu. Predstavlja predračun kapitala binasa stanja. Na strani rashoda se knjiže sva smanjenja, a na strani prihoda sva povećanja.

Vrste rashoda (klasa 5)

 1. Troškovi materijala (-51)
 2. Troškovi zaliha (-52)
 3. Troškovi proizvodnih usluga (-53)
  1. Transportne usluge
  2. Usluge održavanja
  3. Zakupnina
  4. Sajmovi
  5. Reklama
  6. R & D (istraživanje i razvoj)
 4. Amortizacija (-54)
 5. Nematerijalni troškovi (-55)
  1. Troškovi neproizvodnih usluga (550)
   1. Zdravstvene
   2. Advokatske
   3. Čišćenje
   4. Usluge PPa (platnog prometa)
  2. Reprezentacija (551)
  3. Osiguranje (552)
  4. Troškovi PPa (553)
  5. Članarine (554)
  6. Porezi (555)
 6. Finansijski rashodi (-56)
  1. Kamate (562)
  2. Negativne kursne razlike (563)
  3. Kasa-skonto (5690)
 7. Ostali rasodi (-57)
  1. Gubici (573)
  2. Mankovi (574)
 8. Vanredni rashodi (-59)
 9. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine (-58)

Finansijski rashodi su rashodi proistekli iz finansijskih transakcija sa drugim preduzećem.

Osnovne vrste finansijskih rashoda su :

 • rashodi kamata
 • negativne kursne razlike
 • dat kasa-skonto.
Promena kursa

Inostrana dugovanja Negativna kursna razlika Pozitivna kursna razlika
Inostrana potraživanja Pozitivna kursna razlika Negativna kursna razlika

Troškovi amortizacije predstavljaju postepeno smanjivanje vrednosti osnovnih sredstava. Ne svih jer neka vremenom dobijaju na vrednosti (knjige, slike…)

Vrednosti osnovnih sredstava:

  1. nabavna vrednost
– 2. otpisana vrednost
=    sadašnja vrednost

 Metodi izračuvanavanja amortizacije:

 1. Vremenski:
  1. Linearni (svake godine otpisujemo istu vrednost)
  2. Progresivni (svake godine otpisujemo sve veću vrednost)
  3. Degresivni(Koristi se za otpisivanje sredstava sa dužim vekom upotrebe. U prvim godinama je veći, a posle sve manji)
   1.  Aritmetičko degresivni (Koristi se nabavna vrednost, ali je osnovica degresija (D) nju dobijamo preko nabavne vrednosti
    , n je broj godina
   2.  Geometrijsko degresivni (Osnovica za obračun amortizacije je sadašnja vrednost do prve polovine veka upotrebe, u drugoj polovini se prelazi na linearni metod).

2. Funkcionalni (Polazi od količine koju proizvede jedna mašina. Računa se preko troška otpisa po jedinici(TO/q).
, Q – ukupna proizdvonja

Amortizacija se računa na nabavnu vrednost kod svih metoda osim kod gemetrijsko degresivnog. Kod geometrijskog je osnovica za obračunavanje sadašnja vrednost.

Troškovi zarada

BRUTO ZARADA = NETO ZARADA(450) + POREZI (4519) + DOPRINOSI (452, 453)

Zarada je naknada koju radnik dobija za svoj rad.

Podeli