Fakultet bezbednosti

Fakultet bezbednosti je nastao 1975. godine iz Instituta / Odseka za narodnu odbranu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Fakultet se 1978. godine izdvojio iz sastava PMF-a i prerastao u samostalnu ustanovu – Fakultet narodne odbrane, od kada postaje vitalan deo Univerziteta u Beogradu, usput promenivši još nekoliko naziva: Fakultet odbrane i zaštite 1990. godine, zatim Fakultet civilne odbrane i konačno postaje Fakultet bezbednosti 2006. godine.

 

knjige

Kao visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu koja se bavi naukom o bezbednosti, Fakultet bezbednosti, danas pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka koji pruža kombinovana znanja iz oblasti sociologije, prava, političkih nauka, ekonomije, psihologije, etike, humanitarizma, odbrane, civilno-vojne saradnje, civilne zaštite, zaštite životne sredine, ljudskih i socijalnih resursa i drugih aspekata bezbednosti. Svake godine sve više studenata odlučuje da je njihov budući fakultet Fakultet bezbednosti.

slika

Organizacione jedinice Fakulteta bezbednosti

U okviru Fakulteta bezbednosti postoji 5 stručno-naučnih katedri i 1 Institut sa svojih pet centara.

Katedre Fakulteta bezbednosti:

 • Katedra studija bezbednosti
 • Katedra studija odbrane
 • Katedra studija civilne zaštite i zaštite životne sredine
 • Katedra studija menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa
 • Katedra društveno-humanističkih nauka

Institut za bezbednosne studije je vitalna jedinica za naučno-istraživačku delatnost Fakulteta bezbednosti u oblasti nauka civilne odbrane, bezbednosti, zaštite i zaštite životne sredine. Ovaj institu osim što obavlja različite nivoe istraživanja, pruža naučnu i stručnu pomoć preduzećima, ustanovama, državnim organima i drugim pravnim licima. Institut za bezbednosne studije poseduje pet istraživačkih centara:

 • Centar za istraživanje humane bezbednosti
 • Centar za mirovne studije
 • Centar za istraživanje sukoba
 • Centar za bezbednosni menadžment
 • Inovacioni centar

Studijski programi Fakulteta bezbednosti

Fakultet organizuje studije u okviru četiri nivoa studija:

 1. Osnovne akademske studije
 2. Specijalističke strukovne studije
 3. Diplomske akademske studije – master
 4. Doktorske studije

Osnovne akademske studije

 • Naziv studijskog programa: Studije nauka bezbednosti
 • Trajanje studija: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB
 • Smerovi na osnovnim studijama Fakulteta bezbednosti:
  • Studije bezbednosti
  • Studije civilne zaštite i zaštite životne sredine
  • Studije odbrane
  • Studije ljudskih i socijalnih resursa
 • Stečeno zvanje: diplomirani menadžer bezbednosti

Studijski program osnovnih akademskih studija, „Studije nauka bezbednosti“, kao skup obaveznih i izbornih predmeta teži da obezbedi i ojača akademsku i profesionalnu osposobljenost studenta za rad na poslovima bezbednosti, zaštite, odbrane i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru u svojstvu rukovodilaca ili referenata u centralnim, regionalnim i lokalnim organima uprave, manjim i velikim privrednim sistemima, privatnim kompanijama, naučno-istraživačkim i stručnim institucijama, neprofitnom sektoru, inspekijskim službama, medijima i u drugim ustanovama u kojima je znanje i stručnost bezbednosnog kadra neophodna.

Prva i druga godina studija se sastoje iz obaveznih predmeta kao i prvi semestar treće i četvrte godine, dok je drugi semestar treće i četvrte godine rezervisan za izborne predmete iz izbornih grupa predmeta koji na taj način opredeljuju studenta za smer koji će odabrati: smer bezbednosti, smer civilne zaštite i zaštite životne sredine, smer odbrane i smer ljudskih i socijalnih resursa. Postoji mogućnost da se izborni predmeti odaberu iz svake izborne grupe čime se odabira „opšti smer“.

Specijalističke strukovne studije

 1. Specijalističke strukovne studije: studije bezbednosnog menadžmenta.
 • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestra – 60 ESPB.
 • Smerovi:
  • Krizni menadžment
  • Sistemi obezbeđenja
  • Bezbednosni menadžment u odbrani od terorizma
  • Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Predmeti: 3 izborna i 3 obavezna predmeta.

Praktično i stručno osposobljavanje studenata za obavljanje poslova i zadataka u oblasti bezbednosnog menadžmenta u okviru svake izborne grupe.

 1. Specijalističke strukovne studije: Forenzika (iz forenzičke fizičke hemije i menadžmenta forenzike).
 • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestra – 60 ESPB bodova
 • Smerovi/moduli: modul 1 (upis na Fakultetu za fizičku hemiju) i modul 2 (upis na Fakultetu bezbednosti)
 • Predmeti: 3 obavezna, 1 izborni i specijalistički rad.

Forenzika specijalističke strukovne studije imaju za cilj da osposobe kadrove za obavljanje specijalističkih poslova u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Diplomske akademske studije – master

 • Naziv master studijskog programa: studije nauka bezbednosti
 • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestra – 60 ESPB
 • Smerovi: /
 • Stečeno zvanje: diplomirani menadžer bezbednosti master.

Studijski program diplomske akademske studije – master za namenu ima osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad i timski naučni rad u oblasti bezbednosti uz pružanje znanja kroz predmete čije savladavanje garantuje sticanje diplome na nivou diplomskih akademskih studija drugog stepena – master.

Predmeti su obavezni (4) i izborni (2) uz obavezan samostalni istraživački rad, kao i završni diplomski-master rad koji nosi 15 od 60 ESP bodova.

Doktorske studije

 • Naziv studijskog programa doktorskih studija – studije nauka bezbednosti
 • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB
 • Smerovi: /
 • Stečeno zvanje: Doktor nauka iz oblasti nauka bezbednosti.

Prijemni ispit i uslovi za upis na fakultet

Osnovne akademske studije

 • Uslov za upis na osnovne akademske studije: četvorogodišnja srednja škola svih vrsta.
 • Prijemni ispit se polaže iz dva od tri ponuđena predmeta prema srednjoškolskom programu:
  • Sociologija
  • Psihologija
  • Ekologija
 • Broj raspoloživih mesta za upis u prvu godinu studija:
  • Budžet: 150 mesta
  • Samofinansiranje: 240 mesta

Specijalističke strukovne studije

 1. Specijalističke strukovne studije: bezbednosni menadžment
 • Uslov za upis: lice koje je završilo osnovne strukovne ili osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 180 ESPB
 • Redosled na osnovu prosečne ocene i dužine studiranja.
 • Prednost imaju studenti Fakulteta bezbednosti i njemu srodnih fakulteta, uz Kriminalističko-policijsku akademiju i Vojnu akademiju.
 1. Specijalističke strukovne studije: Forenzika
 • Uslov za upis: neophodno je završiti osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiji ili Fakulteta bezbednosti i njima srodnih fakulteta.
 • Ukoliko student nema sva potrebna stečena znanja upisuje se u skladu sa statutom.

Diplomske akademske studije – master

 • Uslov za upis na diplomske akademske studije – master: završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB boda.
 • Prosek najmanje 8 za direktan upis na diplomske akademske studije – master.
 • Srodni fakulteti koji mogu konkurisati iz grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu (Ekonomski, Pravni, Fakultet političkih nauka, Učiteljski, Filozofski, Filološki i Pravoslavni-bogoslovski fakultet), kao i visokoškolske institucije: Kriminalističko-policijska akademija i Vojna akademija.
 • Budžetska mesta: 10
 • Samofinansiranje: 40

Doktorske studije

 • Uslov za upis na doktorske studije Fakulteta bezbednosti: svi studenti koji su završili akademske ili integrisane studije koje su u obimu iznosile najmanje 300 ESPB bodova,
 • Najmanje 8 kao opšta prosečna ocena na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim (master) studijama.
 • Rezultati na naučno-istraživačkom planu u vidu:
  • najmanje tri originalna naučna članka u časopisima od nacionalnog značaja ili
  • barem jedan rad u nekom međunarodnom časopisu koji priznaje Ministarstvo za nauku Republike Srbije.

Školarina

Osnovne akademske studije

 • Jedna godina osnovnih akademskih studija na Fakultetu bezbednosti košta: 106.500 RSD za domaće studente.

Specijalističke strukovne studije

Diplomske akademske studije – master

Doktorske studije

slika


KONTAKT
Adresa: Gospodara Vučića 50, 11040 Beograd
Telefon: +381 (0)11 6451-963; +381 (0)11 6451-843; +381 (0)11 6451-876;
Website: www.fb.bg.ac.rs

Podeli