Finansijska tržišta

To je organizovani tržišni prostor gde se susreću ponuda i tražnja finansijskih sredstava i formira tržišna cena svih sredstava.

Podela prema predmetu poslovanja, finansijsko tržište može biti:

  1. novčano
  2. devizno
  3. tržište kapitala
  4. tržište deivata

Novčano tržište

Tržište novčanih sredstava i kratkoročnih HOV, koje se nude i traže da bi se održala likvidnost obavila proizvodnja i robni promet. Kratkoročna HOV je instrument novčanog tržišta koje njihov vlasnik može pretvoriti u novac tj. vlasniku donosi finansijsku korist u vidu kamate.

Kratkoročni HOV + komercijalni i blagajnički zapisi

Centralna banka kontroliše rad ovog tržišta i to putem eskontne stope i politikom operacija na otvorenom tržištu.

Devizno tržište

Devizno tržište je prostor gde se uskladjuje ponuda i tražnja deviza i obavlja kupoprodaja deviza (strano sredstvo plaćanja).

Devizno tržište je promet deviznih sredstava izmedju banaka i preduzeća. Centralna banka vodi računa o funkcionisajnu ovog tržišta i stabilnosti deviznog kursa.

Poslovna banka (nosilac deviznog tržišta) organizuje promet deviza i uskladjuje njihovu ponudu i tražnju čime se formira devizni kurs.

Na deviznom tržištu vrši se kupoprodaja deviza i formira devizni kurs.

Devizni kurs je cena jedinice strane valute izražena brojem jedinica domaće valute. Neophodno je osnovati ovo tržište da bi se jedna valuta pretvorila u drugu i obavile medjunarodne transakcije.

Banka posreduje u platnom prometu sa inostranstvom uvoznika i izvotnika.

Cene na devizno tržištu su:

  • ponudjene cene (po kojima je kupac spreman da kupi devize)
  • tražene cene (po kojima je prodavac spreman da proda devize)
  • dnevne cene deviza (vrednost deviza u nacionalnoj valuti)

Razlika izmedju ponudjene i tražene cene je marža.

Centralna banka vodi računa o funkcionisanju ovog tržišta, o stabilnosti deviznog kursa, tj. uskladjivanju ponude i tražnje deviza.

Tržište kapitala je tržište dugoročnih novčanih sredstava i HOV.

Novčana sredstava se nude i traže dugoročno tj. ako su nekom potrebna investiciona sredstva on može pribaviti emitujući obveznice (zajmovni kapital) i akcije (akcijski kapital, dugoročne HOV).

Postoji primarno i sekundarno tržište kapitala.

Primarno je kada preduzeće dolazi do sredstava emitujući nove HOV koje nisu potvrdjene na tržištu.

Sekundarno je kada se vrši promet već emitovanih HOV, koje su već potvrdjene.

Tržište kapitala je važno za preduzeče jer se na njemu nabavlja kapital za finansiranje poslovanja. Ovo tržište omogućava kupcu kupovinu pod najpovoljnijim uslovima na tržištu ali i prodavcu kapitala da po najpovoljnijim uslovima prodaju kapital.

Podeli