Finansijsko poslovanje preduzeća

Može se posmatrati sa više aspekata:

  1. pravno – odredjuje se forma finansijskog poslovanja, prava i obaveze regulisani su zakonskim propisima.
  2. ekonomska – svi novčani tokovi proizilaze iz rezultata poslovanja i dobiti
  3. novčano – finansijsko poslovanje povezano je sa novčanim prometom
  4. institucionalno – zakon o preduzećima

Podeli