Osnovni faktori makroekomije

Osnovni faktori makroekomije

 

  1. Instrumenti monetarne politike:

–         monetarna politika

–         fiskalna politika

–         politika dohotka

–         politika odnosa sa inostranstovom

  1. Spoljašnji faktori:

–         vreme

–         inostrana proizvodnja

–         poremećaji (krize, ratovi)

  1. Izvedeni efekti:

–         proizvodnja

–         zaposlenost i nezaposlenost

–         cene

–         obim i struktura razmene sa inostranstvom

 

 

Instrumenti monetarne politike, spoljašnji faktori i izvedeni efekti vezani su za makroekonomiju.

 

Makro pristup se oslanja na spoznaje o mikro ekonomskim disciplinama.

Da bi se ostvarili makroekonomski ciljevi važno je postojanje celovitog tržišnog sisteme. A podrazumeva:

–         tržište roba i usluga

–         tržište kapitala

–         tržište rada

Podeli