Pokazatelji investicione mogućnosti preduzeća

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

Kapitalna ulaganja

Pokriće

Kapitalnih =

Ulaganja

 

 

=   51.050/ (0 + 69.800) = 0,73 = 73,14%

 

Nematerijalna imovina, nekretnine, postrojenja i oprema ( OS)

Osnovna sredstva na početku – amortizacija, utvrdimo razliku na kraju – indirektan način.

Pokazatelj pokrića rashoda kamata upućuje na sposobnost preduzeća da finansira kapitalna ulaganja iz interno stvorenih izvora. U isto vreme upućuje na zaključak kakav je odnos menadžmenta preduzeća prema investicionoj politici. Uz sve ovo on još nagoveštava moguće promene u finansijskoj strukturi. Ako su vrednosti ovog pokazatelja veće od 1, odnosno veće od 100% to pokazuje da preduzeće finansira kapitalna ulaganja u celini iz interno stvorenih izvora i da se višak preko učinjenih investicija može koristiti za plaćanje dividendi, otkup sopstvenih akcija ili povlačenje duga pre roka dospeća. Dolazi do jačanja finansijske strukture preduzeća.

Ako je vrednost manja od 1, ili 100%, to može značiti da će pored internih izvora u procesu finansiranja kapitalnih ulaganja biti korišćeni još i eksterni izvori finansiranja (emisija novih akcija, zaduživanje).

Da bismo utvrdili potrebnu visinu ovog pokazatelja neophodno je da znamo kakva je ciljna struktura kapitala (karakter, odnos sopstvenog kapitala prema dugu):

Za bolju predstavu o oceni sposobnosti preduzeća da finansira nove investicije iz sopstvenih izvora neophodno bi bilo da dobijene rezultate poredimo u vremenu (uzastopno) i prostoru ( sa drugim preduzećima, u grani, sa neposrednim konkurentima).

 

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

– dividende

Kapitalna ulaganja

Pokriće kapitalnih

Ulaganja nakon     =

Pokrića dividendi

 

                               =  (51.050 – 19.600) / (0 + 69.800) = 0,45 = 45,06%

 

 

Ukupan iznos dividendi – preferencijalne + obične

Ovaj pokazatelj predstavlja rigorozniji test sposobnosti preduzeća da finansira kapitalna ulaganja iz internih izvora. Ovaj pokazatelj izra je dileme da li u uslovima ograničenih interno stvorenih sredstava prednost dati finansiranju dividendi ili kapitalnih ulaganja. Odluka je složena zato što se kretanja dividendi i kapitalnih ulaganja mogu dovoditi u vezu sa kretanjem tržišne vrednosti preduzeća.

Na primer povećanje dividendi investitori na tržištu kapitala tumače kao dobru vest, što povoljno može uticati na kretanje tržišne vrednosti preduzeća. Sa druge strane povećanje kapitalnih investicija investitori takođe tumače kao dobru vest. Nova ulaganja se vide kao izvor budućih dividendi, novčanih tokova i pronosa za vlasnike.

Problem je što veća izdvajanja za dividende znače manja izdvajanja za investicije iz interniz izvora i obrnutno.

Ako je vrednost ovog pokazatelja veća od 1, ili 100%, to znači da preduzeće može i da plati dividende i investicije iz interno stvorenih izvora (izuzetno jaka finansijka struktura).

Ako je vrednost ispod 1, ili 100%, rezultat tumačimo i kao željenu ili ciljnu strukturu kapitala.

U konkretnom slučaju preduzete investicione aktivnosti nisu poremetile finansijsku strukturu preduzeća zato što su investicije pored internih izvora finansirane još i uplatama akcionara za ranije upisani neuplaćeni kapital (15.000), dugoročni krediti (13.600).

 

NT iz poslovnih aktivnosti

– preferencijalne dividende

Prosečni ponderisani br. običnih akcija

 

Cash flow

Po akciji  = 

 

 

 

                 = 51.050.000 / 37.500 = 1361,33

 

Po običnoj akciji se računa, moraju se isključiti preferencijalne akcije. Uvek se iskazuje u punom iznosu.

Dovodi u vezu NT iz poslovnih aktivnosti sa brojem akcija koje su učestvovale u stvaranju tog novčanog toka. Dobitak po akciji govori o sposobnosti preduzeća da stvara vrednost za vlasnike, dok NT po akciji govori o sposobnosti da stvarno plati dividende. Cash flow po akciji predstavlja bitnu determinantu politke dividendi. Visoki dobici ne znače u isto vreme i sposobnost preduzeća da plati dividende vlasnicima. Po pravilu su ispod dobitka po akciji. Ako NT nisu dovoljni da se isplate dividende, onda menadžment ima probleme u formiranju prioriteta u isplati. Platiti dividende ili otkupiti sopstvene akcije, povući dug pre roka dospeća.

Rezultat ovog pokazatelja se uvek poredi sa informacijama o dobitku po akciji.

 

  Dobitak po akciji = 66.480.000 / 37.500 = 1772,8

NT po akciji / dobitak po akciji = 1361,33 / 1772,8 = 0,77

 

NT zaostaju za dobitkom po akciji.

Podeli