Primarni novac

Monetarna (novčana) baza. To su sve obaveze centralne banke prema poslovnim bankama u drćavi. B = R + G

R – depoziti poslovne banke i države

G – gotov novac u opticaju (prometu)

 

Kreiranje (stvaranje) na osnovu bilansa centralne banke

Aktiva:

–         krediti centralne banke poslovnim bankama

–         krediti centralne banke koje daje državi

–         devizni račun

Pasiva:

–         depoziti poslovne banke

–         depoziti države

–         gotov novac u opticaju

 

Primarni novac je u pasivi bilansa centralne banke kao njena obaveza prema poslovnoj banci i državi.

U aktivi su tokovi kreiranja primarnog novca.

Krediti centralne banke poslovnim bankama (odrediti kamatnu stopu i količinu kredita).

Krediti centralne banke državi (iz primarne emisije), ovaj način pokrića budžetskog deficita nije dobar (zbog inflacije), već treba emitovai HOV i realizovati ih na finansijskom tržištu.

Podeli