Pripremanje parcijalnih i master budžeta

Startuje sa izveštajem o bazičnim budžetskim pretpostavkama.

Nosioci treba da budu upoznati sa osnovnim parametrima, da se ukaže koliko je taj proces važan. Ovaj izveštaj potpisuje direktor kompanije.

Nakon toga se sastavlja budžet prodaje – opredeljuje sadržinu mnogih drugih parcijalnih planova. Mora biti realno postavljen, inače grešimo i u svim ostalim parcijalnim planovima.

Važan je zbog:

 • Smanjujemo neizvesnost o budućim prihodima
 • Uvek unosimo menadžerske procene
 • Utiče i određuje sadržinu mnogih drugih planova
 • Neophodan je zbog kontrole

Tokovi komuniciranja u procesu kreiranja budžeta prodaje – slika, knjiga!!!

Važne su prognoze prodaje – sagledavanje šta bi moglo da se desi (različito od projekcija – iza njih mora da stoji menadžment).

Planiramo: nekim statičkim tehnikama, predviđamo, iskustvo.

Na prodaju utiču razni faktori.

Moramo da znamo ko je odgovoran – odgovornost je na direktoru marketinga.

Izgleda:

 • Zavisi da li je strategijski (približno, nije dovoljan) ili operativni (detaljne projekcije cene, vrednosti po grpama i pojedinačnim proizvodima, popusti).
 • Nije obavezno. Mi pravimo projekcije za jedan proizvod.

Pripremanje budžeta prodaje: ( PRIMER 7 – zbirka)

Tabela 1 – Plan (budžet) prodaje i prihoda od prodaje

ELEMENTI

Prodaja po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

1. Planirana prodaja

7.800

8.800

9.600

8.300

34.500

2. Planirane prodajne cene

90

90

90

90

90

3. Prihodi od prodaje (1*2)

702.000

792.000

864.000

747.000

3.105.000

 

Ako se cena menja – prosečna cena je prihod – planiramo prodajom.

 

Plan proizvodnje

Kada je tražnja jedini ograničavajući faktor.

Može se desiti da i on odredi plan prodaje.

422.strana knjiga, slika – Tokovi komuniciranja u procesu pripremanja plana proizvodnje!!!

Preduzeće, prodaja, proizvodnja – najbitnije, tu se donose ključne odluke o kojima se ne odlučuje samo u proizvodnji.

Ulaganja – kapitalne investicije, kreće iz proizvodnje ali se odluke donose zajedno sa menadžmentom. Ključna ograničenja iz finansija, o držanju zaliha.

Planirana prodaja + Zalihe na kraju – Zalihe na početku = Planirana proizvodnja

10.000                 + 2.000                –  3.000                     =  9.000

10.000                 + 2.000                –  1.000                     = 11.000

 

Usklađujemo plan proizvodnje sa planom prodaje.

Agregatno, zbirno planiranje:

 • Problem konflikata – proizvodnja i prodaja tu vrlo često nastaju konflikti,
 • Problem odgovornosti.

Tabela 2 – Plan (budžet) proizvodnje

ELEMENTI

Kvartali

Svega za godinu

I

II

III

IV

1. Planirana prodaja

7.800

8.800

9.600

8.300

34.500

2. Zalihe na kraju perioda (planirane)

1.000

1.200

1.100

**1.300

*1.300

3. Ukupno potrebno za proizvodnju (1+2)

8.800

10.000

10.700

9.600

35.800

4. Zalihe na početku

**800

1.000

1.200

1.100

800

5. Planirana proizvodnja (3-4)

8.000

9.000

9.500

8.500

35.000

 

*Zalihe na određeni dan, IV kvartal – nikada zbir! Kada su zalihe na početku, I kvartal 01.01.. Zalihe na kraju prvog su uvek zalihe na početku drugog perioda – zato nikada zalihe nisu date u zadacima.

** npr. 20% prodaje u narednom periodu, infomacija koja je potrebna za izračunavanje zaliha na početku.

***

Projekcija troškova proizvodnje.

Podela na direktne i indirektne (opšte) – različito se planiraju.

Direktni troškovi su proporcionalni obimu aktivnosti.

Indirektni se nemogu pojedinačno vezati za proizvode.

 

Projekcija drirektnih troškova

U direktne troškove spadaju troškovi materijala za izradu i troškovi plata izrade.

Troškovi materijala – koriste se u proizvodnji, sastavni deo novog proizvoda. Odgovorni za količine i vrste, kvalitet materijala.

Ključni infomacioni inputi:

 • Obim proizvodnje (već utvrđen planom proizvodnje)
 • Potrošnja materijala po jedinici (najbolje ako postoji razvijen tehnološki postupak)
 • Nabavne cene

Obim proizvodnje * potrošnja materijala po jedinici = utrošak

Utrošak * nabavna cena = troškovi materija

Tabela 3 –  Plan (budžet) direktnog materijala

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

1.Planirana proizvodnja

8.000

9.000

9.500

8.500

35.000

2.Planirana potroš. po jed. M

2

2

2

2

2

3.Planirani utrošci (1*2)

16.000

18.000

19.000

17.000

70.000

4.Nabavna cena

10

10

10

10

10

5.Troškovi mat. M (3*4)

160.000

180.000

190.000

170.000

700.000

6.Planirana proizvodnja

8.000

9.000

9.500

8.500

35.000

7.Planirana potrš.po jed. P

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

8.Planirani utrošci (6*7)

5.600

6.300

6.650

5.950

24.500

9.Nabavna cena

20

20

20

20

20

10.Troškovi materijala P

112.000

126.000

133.000

119.000

490.000

11.Ukupni troš. Mat. (5+10)

272.000

306.000

323.000

289.000

1.190.000

 

Troškovi zarada izrade – proporcionalni sa obimom aktivnosti.

 

Obim proizvodnje *  prodajna cena = ukupno potrebno vreme

Ukupno potrebno vreme *  cena po času = ukupni troškovi direktnog rada

 

Tabela 4 – Plan (budžet) troškova direktnog rada

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

1.Plan proizvodnje (Tabela2)

8.000

9.000

9.500

8.500

35.000

2.Potrebni časovi po jed.

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

3.Ukupno potrebno vreme (1*2)

12.800

14.400

15.200

13.600

56.000

4.Cena po času

5

5

5

5

5

5.Ukupni troškovi direktnog rada (3*4)

64.000

75.000

76.000

68.000

280.000

Plan opštih troškova proizvodnje

Zadužena je planska služba proizvodnje.

Sadrže fiksnu i varijabilnu komponentu.

Fiksni troškovi se planiraju na nivou preduzeća, pa zatim po kvartalima.

 

Tabela 5 –  Plan (budžet) opštih troškova proizvodnje

ELEMENTI

Troš. Po h

Po kvartali

Svega za godinu

I

II

III

IV

I OVT proizvodnje            
Direktni h rada

12.800

14.400

15.200

13.600

56.000

1.Troš.indir.mater.

1,8

23.040

25.920

27.360

24.480

100.800

2.Troš.indir.rada

1,2

15.360

17.280

18.240

16.320

67.200

3.Troš.energije

3,25

41.600

46.800

49.400

44.200

182.000

4.Ukupni OVT proizvodnje (1+2+3)

6,25

80.000

90.000

95.000

85.000

350.000

II OFT proizvodnje

1.Troš.amortizacije

40.000

40.000

40.000

40.000

160.000

2.Troš.održavanja

105.000

105.000

105.000

105.000

420.000

3.Ostali fiksni troš.

55.000

55.000

55.000

55.000

220.000

4.Ukupni OFT proizvodnje (1+2+3))

200.000

200.000

200.000

200.000

800.000

III Ukupni OT proizvodnje (I4+II4)

280.000

290.000

295.000

285.000

1.150.000

 

Plan (budžet) nabavke

Tetsiramo izvodljivost proizvodnje.

Ključni informacioni inputi:

 • Planirane potrebe za materijalom
 • Politika zaliha
 • Nabavne cen

Odgovorne za naručene količine, kvalitet. Nabavka mora da odgovori tim potrebama.

   Planirane potrebe za materijalom (Tabela 3)

+ Planirane zalihe na kraju 

   Ukupne potrebe         

–  Planirane zalihe na početku

   Ukupne nabavke

Tabela 6 – Plan (budžet) nabavke

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

I Materijal M          
1.Planirana proizvodnja

8.000

9.000

9.500

8.500

35.000

2.Planirana potroš.po jed. M

2

2

2

2

2

3.Planirani utrošci

16.000

18.000

19.000

17.000

70.000

4.Planirane zalihe na kraju

3.600

3.800

3.400

3.600

3.600

5.Svega potroš.mat. (3+4)

19.600

21.800

22.400

20.600

73.600

6.Zalihe na početku

3.200

3.600

3.800

3.400

3.200

7.Planirana nabavka (5-6)

16.400

18.200

18.600

17.200

70.400

8.Nabavna cena

10

10

10

10

10

9.Vrednost nabavki (7*8)

164.000

182.000

186.000

172.000

704.000

II Materijal P

1.Planirana proizvodnja

8.000

9.000

9.500

8.500

35.000

2.Planirana potroš.po jed. P

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

3.Planirani utrošci

5.600

6.300

6.650

5.950

24.500

4.Planirane zalihe na kraju

630

665

595

630

630

5.Svega potroš.mat. (3+4)

6.230

6.965

7.245

6.580

25.130

6.Zalihe na početku

560

630

665

595

560

7.Planirana nabavka (5-6)

5.670

6.335

6.580

5.985

24.570

8.Nabavna cena

20

20

20

20

20

9.Vrednost nabavki (7*8)

113.400

126.700

131.600

119.700

491.400

III Vrednost ukupnih nabavki (I9+II9)

277.400

308.700

317.600

291.700

1.195.400

Može se sastaviti i nakraći način, planirani utrošci se već nalaze u planu proizvodnje, pa je moguće započeti i odatle.

Krajnje zalihe su ujedno i početke zalihe sledećeg perioda.

Plan troškova prodatih proizvoda

   Planirani troškovi proizvodnje

+ Troškovi sadržani u početkim zalihama

–  Troškovi sadržani u krajnjim zalihama

   Planirani troškovi prodatih proizvoda

 

Postoje standardni i standardni varijabilni obračun.
Planirana prodaja * Proizvodna cena koštanja = Troškovi proizvoda

Tabela 7 – Kalkulacija standardne varijabilne proizvodne cene koštanja

ELEMENTI

Ukupni troškovi

Troškovi proizvoda

Količine

Troš. Po jed.

1.Troškovi direktnog materijala

1.190.000

35.000

34

2.Troškovi direktnih plata

280.000

35.000

8

3.OVT proizvodnje

350.000

35.000

10

4.Proizvodna cena koštanja (1+2+3)

1.820.000

35.000

52

 

Plan troškova marketinga

Priprema se zajedno sa planom prodaje, jer ona utiče na troškove marketinga, ali i troškovi marketinga utiču na prodaju. Dvosmerni odnos.

Troškovi kreiranja tražnje.

Metode za primenu troškova promotivnih aktivnosti:

 • Metod raspoloživih sredstava – jednostavan, nije najefikasniji, isključeni svi zaposleni u marketingu.
 • Metod koji se zasniva na procentu od prodaje
 • Ugledanje na konkurentska preduzeća. Ima dva nedostatka: kako dolazimo do informacija koliko drugi ulažu i ako drugi pogreše u proceni to će se odnositi i na naše preduzeće.
 • Metod ciljeva i zadataka – iz ciljeva izvodimo zadatke i iz njih izvodimo troškove. Najbolji metod.

Troškovi distribucije

Veći broj faktora utiče na njih. Od završetka proizvodnje do prodaje proizvoda – javljaju se troškovi distribucije.

Kategorije troškova ( u okviru marketinga):

 • Fiksni troškovi – uslovljeni postojanjem funkcije prodaje,
 • Diskrecioni fiksni troškovi – posledica tekućih odluka, (troškovi promotivnih aktivnosti),
 • Varijabilni troškovi – kreću se sa obimom aktivnosti,
 • Semi – varijabini troškovi – sadrže i fisknu i varijabilnu komponentu. Najteže ih je planirati.

Troškovi opšteg upravljanja i administracije

Pripadaju neproizvodnim troškovima. Vezuju se za centralnu upravu preduzeća. Poslednjih godina značajno rastu – što predstavlja problem.

Planiramo ih (nema veze između njih i obima proizvodnje) ;

 • Budžetiranje zasnovano na nultoj osnovi – svake godine sve ispočetka.
 • Inkrementalni – poredimo i odlučujemo za sledeći period. Sve što povećava troškove podleže detaljnijim ispitivanjima.

Dominantni su fiksni, ali se mogu pojaviti i varijabilni.

 

Tabela 8 –  Plan (budžet) neproizvodnih troškova

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

I Varijabilni troškovic          
1.Planirana prodaja (T1)

7.800

8.800

9.600

8.300

34.500

2. Troš.prod.proizv.po jed.

2

2

2

2

2

3.Ukupni var.troš. prodaje

15.600

17.600

19.200

16.600

69.000

II Fiksni neproizvodni troš.

 

 

 

 

 

1.Troškovi plata

12.500

12.500

12.500

12.500

50.000

2.Troš.promot. aktivnosti

25.000

25.000

25.000

25.000

100.000

3.Troškovi uprave

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

4. Ostali fiksni troškovi

7.500

7.500

7.500

7.500

30.000

5. Ukupni fiksni troškovi

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

III Ukupni neproizvodni troškovi (I3+II5)

65.600

67.600

69.200

66.600

269.000

Plan kapitalnih ulaganja

Dugoročni budžet – specifična investiciona ulaganja koja će biti pealizovana u dugoročnom periodu.

Problemi: kako izabarati investicione projekte, procena rashoda, kako sve to finansirati, iz kojih izvora.

 

Tabela 9 – Plan (budžet) kapitalnih ulaganja

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

1. Kapitalna ulaganja

24.000

94.000

80.000

198.000

2. Ukupna izdavanja

24.000

94.000

80.000

198.000

 

 

Podeli