Šarl Bodler biografija

Albatros
Bodlerziam, pesničko osećanje revolta i prkosa, nazvana po Bodleru, nastala je iz doživljaja čovekove zatočnosti u setu besmisla, ništavila i zla.
Dela: “Splin Pariza”, “Cveće zla”.

U pesmi  “Veze“, Bodler je izložio svoj pesnički program, tj. stvaralačku poetiku simbolizma. U osnovi simbolističke poetike, leži shvatanje da su svi predmeti, pojave i opažaji spoljašnjeg sveta simboli čovekovih ideja, misli i sećanja.

Analogija, sličnost ili podudaranje u jednoj ili više crta, izmedju različitih pojava ili sistema.
Sve stvari i pojave u prirodi, materijalne i duhovne, po Bodleru korespondiraju jedna sa drugom, usaglasavaju se mirisi, boje i zvuci, mešaju se i stapaju. Svi ti razni zvuci, mirisi i boje sjedinjeni sinestezijom, govore na nov način o vezi izmedju naših čula i našeg duha.

Sinestezija je jezička slika u kojoj se mešaju čulni opažaji. Osećaj jednog čula, imenuje se rečima koje označavaju svojstva nekog drugog čula, npr. mirisi, zeleni zeleni kao polju.

Podeli