U kojim specifičnim situacijama je potrebna pomoć sudskog tumača za engleski?

Sudski tumači imaju ulogu prevođenja posebnih tekstova i dokumenata koji su neophodni za jasno i tačno razumevanje govora i tekstova koji su na različitim govornim područjima.

Za razliku od klasičnih prevodilaca, sudski tumači imaju više kvalifikacije i posebnu ulogu u prevođenju. Prevod se računa po strani prevoda i skuplji je od klasičnog, ali je neophodan u različitim situacijama i najčešće se radi na zahtev institucija koje prihvataju takva dokumenta.

Svakako da je najveće interesovanje za engleski jezik jer se koristi u najvećem broju zemalja kao prvi ili drugi zvaničan jezik. Sigurno je da gotovo sve evropske zemlje koriste usluge prevođenja na engleski, a svakako usluge sudskog tumača koji prevodi dokumenta od velikog značaja.

Šta je sudski tumač zapravo?

Sudski tumač je prevodilac koji ima licencu kao dokaz svoje kvalifikovanosti i apsolutnog znanja u prevođenju svih dokumenata.

Licencu dobija od Ministarstva pravde, na osnovu dokaza o visokom stepenu kvalifikacija, znanju i položenim stručnim ispitima. Konkursi za sudske tumače su retki i samo odabrana lica to postaju. Primarno mesto rada su im sudovi, ali mogu i da prevode i za privatna lica.

Njihova najveća prednost jeste dobijanje prevoda koji je neupitno tačan, bez dilema i konfuzije. Preveden dokument prihvataju svi zahvaljujući pečatu i potpisu koji ostavlja sudski tumač. Pošto je titulu dobio od države, država garantuje za njegovo znanje pa svi oni koji dobiju prevod znaju da ga je uradilo lice koje ima najbolje kvalifikacije za to.

Kada je potreban sudski tumač za engleski jezik?

Sudski tumač za engleski je potreban za prevođenje svih vrsta dokumenata koje se šalju u inostranstvo ili dobijaju iz inostranstva, a da su izuzetno važni da budu prevedeni tačno bez ikakve dileme.

Ambasade, firme i javne institucije u inostranstvu zahtevaju podnošenje dokumenata koje je preveo i overio sudski tumač za konkretan jezik. Prevode se lična dokumenta, zvanična dokumentacije, diplome, sertifikati, kvalifikacije pa u inostranstvu imaju isto značenje koje imaju i u našoj zemlji.

I prevodilac može da prevede tačno dokumente, ali sudski prevodioci imaju više znanja, iskustva pa da prevedu čak i komplikovana dokumenta kao što su medicinska i poslovna dokumentacija.

Jako je važno pronaći najbolji izraz koji nosi isto značenje i na našem i na stranom jeziku što samo najbolji poznavaoci srpskog i engleskog jezika znaju. Nema potrebe da brinete o znanju i kvalifikacijama prevodilaca, sudski tumač svojim pečatom i potpisom garantuje za tačnost prevedenog teksta.

Često se prevodi medicinska dokumentacija za konsultacije i lečenje u inostranstvu, pravna dokumentacija, policijski zapisnici, dokumenta za nastavak školovanja u inostranstvu… Svaka zabluda i najmanja greška pravi lošu osnovu za nastavak dalje saradnje. Sudski tumač za engleski obezbeđuje jasno i tačno prevođenje svih dokumenata nevezano za njihovu vrstu i razlog za slanje.

Sudski tumači po potrebi prevode i overavaju dokumenta iz inostranstva na srpski jezik, ako za to postoji potreba. Najčešće je reč o zvanično izdatim dokumentima iz inostranstva, potvrdama, diplomama koje će se koristiti u našoj zemlji. N aše institucije prihvataju samo overen dokument kao dokaz tačnosti i validnosti da bi bio priznat.

Poseban način prevođenja prema potrebama svakog klijenta

Sudski tumač po potrebi izlazi na teren i može i da prevodi na licu mesta. To je velika pomoć i podrška naročito firmama koje imaju konkretne zahteve i više potreba za prevođenjem.

Tumači su licencirani i za usmeni prevod, bilo simultano, bilo da prevede usmeni govor naknadno. U sudu zastupaju lica u parnicama i direktnim razgovorima sa sudijom pa su odličan izbor i kod važnih usmenih razgovora sa inostranim licima. Tačnost je neupitna, a prevod jasan na oba jezika.

Moguće je i da se donese originalni i preveden tekst pa da tumač proceni njegov sadržaj i overi preveden dokument od nekog drugog. To ubrzava proceduru i brzo stavlja dokument na raspolaganje.

Prevodioci i sudski tumači su lica koja su most za sve jezičke barijere koje postoje između zemalja. Engleski jezik se poznaje na svakom kontinentu i u većini zemalja, ali kada je pitanje prevoda zvaničnih dokumenata važno je da tačnost bude neupitna gde god da se dokument koristi.

Sudski tumač može biti lice koje ima dugogodišnje iskustvo kao prevodilac, položene ispite koje je zahtevalo Ministarstvo pravde i položenu zakletvu o predanom radu. Svojim pečatom i potpisom garantuju tačnost prevedenog dokumenta i takav vredi jako puno jer omogućava komunikaciju na oba jezika čak i kada su u pitanju komplikovani i osetljivi podaci.

Podeli