Uloga države u stvaranju i primeni prava i uloga prava u organizovanju i funkcionisanju

Državu i pravo odlikuju dva elementa:

–         monopol fizičke prinude

–         društvena funkcija

 

Osnovna funkcija države i prava je da reguliše odnose u kojima dolazi do sukoba ljudi u društvu i da štite interese najvećeg broja gradjana i vladajuće elite u društvu primenom monopola fizičke prinude. Gradjanin svoja prava ostvaruje kroz izborni sistem, parlamentarnu i demokratiju, višepartijski sistem i medjunarodnu normu.

 

Državna organizacija, posebna grupa ljudi koja vrši vlast i raspolaže monopolom fizičke prinude.

Državni aparat, lica koja državne poslove vrše relativno stalno kao svoje stalno zanimanje.

 

Vlast države sprovode državni organi kao organizacione jedinice državnog aprata koje obavljaju unapred odredjene delatnosti ili poslove na odredjenoj teritoriji, a sve zajedno čine državni aparat. Razlikuju se po sastavu i nadležnosti. Dele se na:

–         inokosne, odluke donosi pojedinac

–         zborne, odluke donosi kolektiv.

 

Nadležnost je krug poslova koje jedan organ obavlja.

Podeli