Žalba

Žalba je redovno pravno sredstvo koje se ulaže protiv prvostepene odluke (najčešće suda) a to su presude ili rešenja radi...

Primer tužbe

Opštinski sud u Obrenovcu Ulica Miloša Obrenovića 28 Obrenovac   Tužilac: Milovan Marković, rodjen 05.10.1970. u Obrenovcu, lična karta br....

Tužba

Tužba je radnja koje pokreće parnični postupak. To je pismeni podnesak kojim tužilac traži od suda zaštitu nekog svog subjektivnog...

Dokazi

Dokazi su sredstva koja se koriste u postupcima utvrdjivanja činjeica i okolnosti koje su od značaja za rešavanja nekog spoa...

Tumačenje prava

Odredjivanje pravog značenja ili smisla pravne norme. Izdvaja se kao posebna disciplina i zahteva odredjeno znanje, veštinu i obdarenost.  ...

Primena prava

Ostvarivanje prava u praksi, podrazumeva ponašanje po pravnim normama ili preciznije po dispoziciji. Ako se obavezni subjekti ponašaju u skladu...

Zastarelost

Pravna činjenica koja podrazumeva da zbog protoka vremena neki pravni odnosi prestaju ili se ovlašćenja gube. Primer rok za podnošenje...

Pravne činjenice

Notorne činjenice su apstraktne. Pravne činjenice su one koje uslovljavaju nastanak, promenu ili prestanak nekog pravnog odnosa (izmedju preduzeća i...

Objekti prava

Sve ono na šta je usmereno, povodom čega ili na čemu se ostvarjuje neko subjektivno pravo. To su: stvari, u...

Zastupnik

Zastupnik je poslovno sposobno lice koje preduzima pravne radnje za drugo lice, pravno ili fizičko.S obzirom na to da li...

Atributi pravnih lica

Poslovno ime (ime, vrsta i obim odgovornosti, delatnost i sedište). Sedište, mesto u kome se obavlja delatnost. Ako se obavlja...

Pravna lica

Udruženja, organizacije, kao subjekti prava javljaju se u kapitalizmu sa pojavom trgovačkih društava, ali začeci pravnih lica nalaze se još...