Magazin: Pravo treća godina

Najnovije

Žalba je redovno pravno sredstvo koje se ulaže protiv prvostepene odluke (najčešće suda) a to su presude ili rešenja radi...

Opštinski sud u Obrenovcu Ulica Miloša Obrenovića 28 Obrenovac   Tužilac: Milovan Marković, rodjen 05.10.1970. u Obrenovcu, lična karta br....

Žalba je redovno pravno sredstvo koje se ulaže protiv prvostepene odluke (najčešće suda) a...

Opštinski sud u Obrenovcu Ulica Miloša Obrenovića 28 Obrenovac   Tužilac: Milovan Marković, rodjen...

Tužba je pismeni podnesak kojim tužilac traži od suda zaštitu nekog svog subjektivnog prava...

Dokazi su sredstva koja se koriste u postupcima utvrdjivanja činjeica i okolnosti koje su...

Odredjivanje pravog značenja ili smisla pravne norme. Izdvaja se kao posebna disciplina i zahteva...

Ostvarivanje prava u praksi, podrazumeva ponašanje po pravnim normama ili preciznije po dispoziciji. Ako...

Pravna činjenica koja podrazumeva da zbog protoka vremena neki pravni odnosi prestaju ili se...

Notorne činjenice su apstraktne. Pravne činjenice su one koje uslovljavaju nastanak, promenu ili prestanak...

Sve ono na šta je usmereno, povodom čega ili na čemu se ostvarjuje neko...

Zastupnik je poslovno sposobno lice koje preduzima pravne radnje za drugo lice, pravno ili...

Poslovno ime (ime, vrsta i obim odgovornosti, delatnost i sedište). Sedište, mesto u kome...

Udruženja, organizacije, kao subjekti prava javljaju se u kapitalizmu sa pojavom trgovačkih društava, ali...