Univerzitet – organizacija i funkcije

Univerzitet je autonomna visoka škola koja daje diplome i zvanja, sastavljena od više fakulteta. Reč „univerzitet“ je zapravo skraćeno od latinskog izraza „Universitas magistrorum et scholarium“ (zajednica učitelja i učenika).

Stolice u amfiteatru fakulteta

Cilj univerziteta je prenošenje starih znanja i istraživanje. Karakteriše ga interesovanje za širok aspekt oblasti – u početku su to bile klasične nauke, kao što su filozofija ili istorija, a kasnije i medicina i pravo. Svakako, univerzitet može biti i uže specijalizovan, na primer: sportski univerzitet, vojni univerzitet, tehnički univerzitet itd. Finansiranje univerziteta može se vršiti iz državnih ili privatnih izvora ali, najbitnije je da održe svoju nezavisnost.

Univerzitet u Nankingu je bila najstarija visokoškolska institucija u svetu, osnovan 258. godine. Najstariji još uvek aktivan univerzitet je Univerzitet Al Karauin u Fesu (Maroko) koji je osnovan 859. godine. Zapadna kultura svoj prvi univerzitet dobila je tek 1088. godine u Bolonji.

Organizacija univerziteta

Za rukovođenje i upravljanje univerzitetom odgovoran je rektor. Zajedno sa prorektorima, koji su zaduženi za rukovođenje pojedinih užih oblasti rada univerziteta čine rektorat. Njihova glavna odgovornost je predstavljanje i zastupanje univerziteta.

Savet univerziteta je organ upravljanja univerziteta. On donosi Statut univerziteta, bira i razrešava rektora i prorektore, kao i ostale poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Sam rad Saveta i način donošenja odluka bliže se određuju poslovnikom Saveta.

Senat Univerziteta je najviši organ univerziteta i ima više članova (rektor, 4 prorektora, dekane fakulteta, predsednike veća grupacija i direktore naučnih instituta). Prilikom raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja se odnose na studente i direktno utičnu na njihovo studiranje, moraju biti prisutni i predstavnici studenata koje bira Studentski parlament univerziteta.

Veća grupacija fakulteta obuhvata više fakulteta sa istim ili sličnim ineresovanjima za naučne oblasti. Najčešći primeri su: priprodno-matematički fakulteti, tehničko-tehniloški fakulteti, humanističko-društveni fakulteti…

Odbor za profesionalnu etiku – stara se o poštovanju Etičkog kodeksa od strane nastavnika, saradnika i studenata. Etički kodeks donosi Savet univerziteta.

Jedan od najbitnijih zadataka Veća naučnih oblasti (ili veća umetničkih oblasti) je da donosi odluku o izboru nastavnika u zvanje docenta i vanrednog profesora, kao i da daje mišljenje Senatu za izbor u zvanje redovnog profesora i predlaže bliže kriterijume za izbor u zvanja. Mora se napomenuti da je nadležnost Veća naučnih oblasti nezavisno od fakulteta i čine ga predstavnici univerziteta, fakulteta i instituta, iz reda redovnih profesora.

Odbor za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta je stručno i savetodavno telo Senata i rektora, koje planira i analizira postupke vrednovanja celokupnog sistema visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na univerzitetu i upravlja tim postupcima. Predstavlja univerzitet u nacionalnoj mreži obezbeđivanja kvaliteta.

Odbor za statutarna pitanja prati primenu Statuta i opštih akata univerziteta i daje mišljenje u pripremi istih i razmatra usaglašenost Statuta visokoškolskih ustanova u sstavu univerziteta sa Statutom univerziteta.

Komisija za univerzitetska priznanja razmatra inicijativu i podnosi Savetu obrazloženi predlog za dodelu počasnog doktorata ili povelje.

Univerzitetski ombudsman kontroliše rad univerziteta, visokoškolskih jedinica u njegovom sastavu, kao i ostalih zavisnih pravnih lica i organizacionih jedinica univerziteta.

Unutar organizacije univerziteta mogu se naći i drugi organi koji obavljaju posebne funkcije, kao što su Veće instituta, Veće za studije pri univerzitetu, Centri, biblioteke, Instituti itd.

Univerziteti u Srbiji

U Srbiji postoji 8 državnih i 10 privatnih univerziteta.

Državni univerziteti

 • Univerzitet u Beogradu
 • Univerzitet umetnosti u Beogradu
 • Univerzitet odbrane u Beogradu
 • Univerzitet u Kragujevcu
 • Državni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Univerzitet u Nišu
 • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Privatni univerziteti

 • Univerzitet Singidunum
 • Univerzitet „Džon Nezbit“ (Megatrend)
 • Univerzitet Privredna akademija
 • Univerzitet Educons
 • Univerzitet Metropolitan
 • Univerzitet Union
 • Univerzitet Union – Nikola Tesla
 • Univerzitet Alfa
 • Evropski univerzitet
 • Univerzitet u Novom Pazaru

Podeli